Language switcher

Sa oled siin

Loomapidaja registreerimine PRIA-s. Teatamiskohustus.

Vesiviljelusloomade pidamiseks peab loomapidaja olema registreeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIApõllumajandusloomade registris. Samuti peab olema PRIAs registreeritud vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatav hoone või rajatis või selleks piiritletud ala (edaspidiehitis).

Vesiviljelusloomade pidamisel hoonetes ja rajatistes ning vesiviljelusloomade pidamiseks piiritletud aladel (sh kala- või vähikasvandused ja püügitiigid) peab loomapidaja esitama PRIA-le majandustegevusteate. Nendes ehitistes tegeletakse veeloomade kasvatamisega kasvanduses või molluskikasvatusalal ning kasutatakse tehnoloogiat, mis on välja töötatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (vesiviljelus).

Majandustegevusteadet ei pea esitama ettevõte, kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse.

Majandustegevusteate (taotluse) vormid leiab PRIA kodulehelt.

Majandustegevusteates esitatakse PRIA-le andmed vastavalt majandustegevuse seadustiku üldosa seaduseparagrahvile 15.

Lisaks vastavalt loomatauditõrje seaduse paragrahvi 196 lõikes 2 sätestatule esitatakse järgmised andmed:

  1. tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed;
  2. tegevusvaldkond, millega ettevõttes tegeletakse, näidates sealhulgas ära veeloomaliigid;
  3. ettevõtte geograafilise asukoha koordinaadid.

Isik, kes tegeleb hoonetes ja rajatistes ning vesiviljelusloomade pidamiseks piiritletud alal vesiviljelusega muul eesmärgil kui majandustegevus, peab esitama PRIA-le järgmised andmed (loomatauditõrje seaduseparagrahv 196 lõige 3 ja 31):

  1. tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed;
  2. tegevusvaldkond, millega ettevõttes tegeletakse, näidates sealhulgas ära veeloomaliigi;
  3. ettevõtte geograafilise asukoha koordinaadid.

Kirjeldatud erandi puhul andmete esitamise kohustus ei ole teatamiskohustus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses. Andmed peab esitama PRIA-le enne ülalpool nimetatud tegevuse alustamist.

Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole.

Võimalik on registreerimine teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

PRIA-le esitatud andmed kantakse põllumajandusloomade registrisse. Andmete registrisse kandmise eest ei pea tasuma riigilõivu.

Registrisse kantud ehitisele (kala- või vähikasvandusele, või püügitiigile) antakse registreerimise number.

Kui loomapidaja või ehitise registreerimisel esitatud andmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

Kui vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatakse mitut lähestikku asuvat hoonet või ala, mida saab käsitleda ühtse kompleksina ning kus peetavad vesiviljelusloomad moodustavad ühtse karja, on võimalik need registreerida ühe ehitisena. Selleks peab olema Veterinaar- ja Toiduameti nõusolek. Nõusoleku saamiseks tuleb loomapidajal esitada taotlus ja vastavad andmed (kaart ehitise moodustavate hoonete või alade kohta ning sel vesiviljelusloomade pidamise kirjelduse kohta) tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusele.

Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020