Language switcher

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemine (vesiviljelus)

Tegevusloa taotlemise nõue ja põhimõtted on sätestatud loomatauditõrje seadusega (§§ 191 - 195) ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (§§ 16 - 20).

Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse vesiviljelusettevõttele kuuluva ehitise (kala- või vähikasvanduse), vastavust loomatauditõrje seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Ettevõtja, kes soovib tegeleda veeloomade pidamisega turuleviimise eesmärgil, peab enne tegevuse alustamist omama tegevusluba. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba tegevuse alustamiseks. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Kuid mitte kõik vesiviljelusettevõtted ei pea omama tegevusluba.

Tegevusluba peab olema vesiviljelustootmisettevõttel (ehitise põhiselt), kus veelooma peetakse turuleviimise eesmärgil, välja arvatud:

1) püügitiik, mida taasasustatakse registreeritud ehitisest pärit veeloomadega;

2) ehitis, kus veeloomi (kalu) peetakse väikeses koguses (kuni 100 kg toodangut päevas) turule viimise eesmärgil.

Vähikasvatamisega tegeleval ettevõtel peab olema tegevusluba olenemata toodangu suurusest.

Enne tegevusloa taotlemist peab ehitis kõigepealt olema registreeritud PRIA registris (PRIA-le esitatakse majandustegevuseteade).

Seejärel tuleb esitada tegevusloa taotlus maakonna veterinaarkeskusele.

Tegevusloa taotluses esitatakse andmed vastavalt majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 (lühidalt on loetelu alljärgnev):

 1. juriidilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood;
 2. ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 3. tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 4. tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev;
 5. allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 6. ehitise, millele tegevusluba taotletakse, asukoht, aadress ja PRIA registreerimise number.

Tegevusloa taotlusele lisatakse vastavalt loomatauditõrje seaduse § 192 sätestatule järgmised andmed:

 1. ettevõtte tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed;
 2. asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 3. ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
 4. tootmise eesmärk;
 5. vesiviljelussüsteemi või sisseseade tüüp;
 6. maksimaalne tootmismaht;
 7. kasvatatavate veeloomade liigid.

Järelevalveametnik võib küsida lisaks eelnevale veel juurde täiendavaid andmeid ja dokumente.

Tegevusloa taotluse lahendamise eest ei tasu ettevõtja riigilõivu.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019