Language switcher

Sa oled siin

Vesiviljelusloomade eksport ja import

Vesiviljelusloomade eksport

Vesiviljelusloomi tohib viia riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (eksportida), ainult registreeritud või tunnustatud ehitisest, millele ei ole kehtestatud veeloomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Ehitisest, kust vesiviljelusloomi välja viiakse, peavad olema läbi viidud riikliku järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatakse loomatauditõrje programmide rakendusmeetmetega).

Veterinaarnõuded eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt nendest nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud veterinaarsed uuringud ning peale uuringutele järgnevat vesiviljelusloomade kliinilist läbivaatust väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt sellekohane loomatervishoiusertifikaat, mis peab olema saadetisega kaasas kuni sihtkohani.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste ekspordist.

Vaata lisaks: põllumajandusministri määrus nr 125 “Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded

Vesiviljelusloomade import

Nõuded vesiviljelusloomade toomisele (sh veole) Euroopa Liidu välisest riigist (kolmas riik) Euroopa Liitu (impordile) on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1251/2008.

Vesiviljelusloomi tohib tuua Euroopa Liitu (sh Eestisse) ainult nendest kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, mis on kantud eelnimetatud määruse III lisa loetellu. 

Vesiviljelusloomi tohib importida Euroopa Liitu läbi nende loomade kontrollimiseks tunnustatud piiripunkti.

Sihtriik võib kehtestada importimisele täiendavaid nõudeid ja piiranguid.

Esimene eeltingimus vesiviljelusloomade importimisel on see, et kasvandusele ega piirkonnale, kust vesiviljelusloomi tuua soovitakse, ei tohi olla kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust.

Vesiviljelusloomadega peab olema kaasas kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste impordist

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Nõuded vesiviljelusloomade transpordile:

  1. Transporditingimused ei tohi muuta vesiviljelusloomade tervislikku seisundit.
  2. Euroopa Liitu transportimise ajal ei tohi laadida vesiviljelusloomi konteinerist välja kolmanda riigi territooriumil,  mille tervishoiu tase on madalam kui sihtkoha oma.
  3. Vahetada ei tohi vett, milles vesiviljelusloomi transporditakse, kolmanda riigi territooriumil, mille tervishoiu tase on madalam kui sihtkoha oma.
  4. Merd pidi vesiviljelusloomi transportides peab partiiga kaasas olema asjakohane laeva kapteni deklaratsioon.

Nõuded vesiviljelusloomade veekogusse laskmise ja transpordivee suhtes:

  1. Vesiviljelusloomade veekogusse laskmine ja transpordivesi ei tohi saastada Euroopa Liidu loodusvesi.
  2. Vesiviljelusloomi tohib lasta Euroopa Liidu loodusvetesse ainult sihtkoha pädeva asutuse loal.

Vaata ka:  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019