Language switcher

Sa oled siin

Karusloomade pidamise nõuded

Nõuded karusloomade pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 6. septembri 2010. a. määrus nr 88 „Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”.

Määrusega kehtestatakse pidamisnõuded järgmiste karusloomaliikide kohta: mink(Mustela vison), tuhkur (Mustela putorius), kährik (Nyctereutes procynoides), sinirebane (Alopex lagopus) hõbe- või punarebane (Vulpes vulpes), tšintšilja (Chinchilla chinchillaChinchilla brevicaudata , Chinchilla lanigera) ja nutria (Myocastor coypus), keda kasvatatakse naha saamise eemärgil.

Põhinõuded karusloomade pidamisele on järgmised: 

 • Karusloomakasvatuse rajamise korral tuleb arvestada, et ehitis  või territoorium kus soovitakse rajada karusloomakasvandus asuksid kohas kuhu ei levi väliskeskkonnast tugevat müra, vibratsiooni, õhusaastet ning muid loomi häirivaid tegureid.
 • Karusloomakasvandus peab olema tarastatud, et vältida lahtipääsenud looma põgenemist. Juhul kui tšintšiljakasvandus asub suletavate akende ja ustega ehitises, ei ole tarastus vajalik.
 • Karuslooma pidamise ruumi või ehitise konstruktsioon, kasutatavad seadmed ja vahendid peavad olema loomale ohutud ja kergesti puhastatavad. 
 • Karuslooma pidamise ruumis või ehitises peab loom saama liigiomaselt käituda, end puhastada, lamama heita, jäsemeid välja sirutada, tuhnida, närida jms. Karuslooma pidamise ruumis peab olema pesa või pesakast, kuhu loomad saavad vajadusel varjuda. Pesakasti suurus peab võimaldama kõigil puuris viibivatel loomadel ühel ajal sea sees viibida.
 • Puuri pinna nõuded eri karusloomaliikide pidamisel on ülalnimetatud määruses toodud välja eraldi loomaliigiti.
 • Puure ei tohi paigutada üksteise kohale selliselt, et väljaheited langeksid alumisse puuri, ega kõrvuti selliselt, et loomad saaksid üksteist vigastada. Puuri alla langenud väljaheiteid eemaldatakse vähemalt üks kord nädalas.
 • Puuri põranda avadega osa peab sobima loomaliigile ja suurusele ning välistama looma jäsemete kinnijäämise. Võrkpõrand peab moodustama jäiga ja tasase pinna.
 • Karusloomade pidamise puuride paigutus peab võimaldama loomi kergesti kontrollida.
 • Karulooma tervist ja heaolu kontrollitakse vähemalt üks kord ööpäevas. Haigestunud või vigastatud karusloom peab saama asjakohast veterinaarset abi. Vajadus korral eraldatakse haige või vigastatud loom teistest loomadest ja paigutatakse eraldi ruumi.
 • Karusloomal on lubatud vajaduse korral lõigata küüniseid.
 • Karusloomadele on keelatud manustada kasvustimulaatoreid ja karvkatte kvaliteeti parandavaid või talvekarva teket kiirendavaid preparaate.
 • Karuslooma pidamise ruumis või ehitise mikrokliima: õhuvahetus, suhteline õhuniiskus, tolmusisaldus, temperatuur ja gaasisisaldus peavad püsima tasemel, mis ei kahjusta looma tervist.
 •  Karuslooma ei tohi pidada alaliselt pimedas ega tugeva valguse käes. Valgel perioodil peab valgustugevus võimaldama karusloomal liigikaaslasi näha ja ära tunda.
 • Karuloom peab saama oma liigile , eale ja kehakaalule kohast ning füüsilisi tarbeid rahuldavat sööta, mida vajaduse korral täiendatakse mineraalainetega.
 • Karusloomale peab olema tagatud pidev juurdepääs joogiveele.
Viimati uuendatud: 26. Mai 2019