Language switcher

Sa oled siin

Katseloomade kaitse

Loomkatse on katselooma lubatud teaduslikul või hariduslikul eesmärgil kasutamine, mis võib põhjustada loomale valu, kannatusi või vigastusi, mis on võrdsed või suuremad sellest, mida põhjustab hea veterinaartava kohaselt tehtav nõelatorge. Loomkatse on ka tegevus, mis võib põhjustada loomale eelnimetatud määral valu, kannatusi või vigastusi ja mis lõpeb looma sünni, koorumise või surmaga või mille käigus luuakse geneetiliselt muundatud aretusliin ja säilitatakse seda.


Loomkatse võib teaduslikul või hariduslikul eesmärgil läbi viia järgmistel juhtudel:

 • alusuuring;
 • rakendusuuring, mille eesmärk on inimesel, loomal või taimel esineva haiguse, tervisehäire või nende mõju ennetamine, diagnoosimine või ravimine;
 • rakendusuuring, mille eesmärk on inimese, looma või taime füsioloogilise seisundi tuvastamine, hindamine, reguleerimine või muutmine;
 • rakendusuuring, mille eesmärk on loomade heaolu või põllumajandusloomade pidamise tingimuste parandamine;
 • ravimite, toidu ning muude ainete ja toodete arendamine ja tootmine ning nende kvaliteedi, tõhususe ja ohutuse kontroll;
 • loodusliku keskkonna kaitsmine inimese või looma heaolu või tervise huvides;
 • uuring, mille eesmärk on loomaliigi säilitamine;
 • kõrghariduse või kutsehariduse omandamine või tööalane koolitus;
 • kohtuekspertiisi uuring.


Loomkatse läbiviimise piirangud:

 • loomkatse läbiviimine eespool loetletud juhtudel on keelatud, kui selle eesmärgi võib saavutada muud teaduslikult põhjendatud meetodit kasutades, mis ei näe ette katselooma kasutamist;
 • loomkatset on keelatud ilma anesteesiata läbi viia, kui sellega kaasneb tugev kauakestev valu;
 • loomkatses on keelatud kasutada looduses vabalt elavat looma, välja arvatud juhul, kui on teaduslikult põhjendatud, et loomkatse eesmärgi saavutamiseks ei piisa muu katselooma kasutamisest;
 • loomkatses on keelatud kasutada hulkuvat looma, välja arvatud juhul, kui:

- on teaduslikult põhjendatud, et loomkatse eesmärgi saavutamiseks ei piisa muu katselooma kasutamisest;

- on oluline vajadus uuringu järele, mis käsitleb hulkuvate loomade tervist ja heaolu või tõsist ohtu keskkonnale või inimese või looma tervisele;

 • loomkatset on keelatud läbi viia relvade ja laskemoona täiustamise ning tubakatoodete arendamise eesmärgil;
 • loomkatset on keelatud läbi viia terviseohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks kosmeetikatoote puhul, mis:

- lastakse turule ja tehakse kättesaadavaks lõpptarbijale;

- on kosmeetikatoote katseeksemplar või kavand, mida ei ole partiina toodetud, kuid mille järgi toode valmistatakse või arendatakse lõplikult välja.

Loomkatseprojekti loa väljastamine toimub põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 järgi.


Katseloomadega tegelevad ettevõtted jaotatakse valdkondade järgi:

 • katseloomade kasvatamise ettevõte;
 • katseloomadega varustamise ettevõte;
 • katseloomade kasutamise ettevõte.

Tegevusluba ja järelevalve:

Kõigile nimetatud ettevõtetele väljastab tegevusloa ja teostab nende üle järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet.

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtte esindaja pöörduma Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse poole ning täitma vastava tegevusloa taotluse vormi (39 KB, DOC).


Õigusaktid:

Viimati uuendatud: 14. Juuni 2019