Language switcher

Sa oled siin

Sigade pidamine

Nõuded sigade pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 3. detsembri 2002 a. määrus nr 80 “Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”.

Põhinõuded sigade pidamisele on järgmised:

 • Rühmaviisilisel sigade pidamisel pöörata erilist tähelepanu sigade kisklemise või sabade ja kõrvade närimise vältimisele. Kui sigu peetakse betoon- või betoon-restpõrandal tuleks sead varustada sobiva allapanuga, milles tuhnimine viib sigade tähelepanu kisklemisest kõrvale. Sageli on suureks abiks juhtida sigade tähelepanu eemale oma karjainstinktidelt sellega, et paigutada sulgu mitmesuguseid esemeid, millega sead saavad tegeleda. Need võivad olla vanad autokummid, plastmasspudelid, põhupallid, lakke riputatud ketid vms.
 • Sea tervist tuleb kontrollida 1 kord päevas. Haige või vigastatud sea avastamisel tuleb see teistest isoleerida, osutada esmaabi ning vajadusel kutsuda välja loomaarst.
 • Põrandapinna nõuded sigade pidamisel on toodud ülalnimetatud määruses ning peab olema tagatud, et siga saab takistuseta maha heita, üles tõusta ning teha kõiki liigiloomulikke liigutusi.
 • Keelatud on nooremiste ja emiste lõaspidamine ning alates nelja nädala möödumisest seemendamisest kuni arvatavale poegimisele eelneva nädala alguseni tuleb neid pidada eraldi rühmana. Juhul kui loomapidajal on alla kümne emise või nooremise, võib neid pidada ka üksiksulgudes.
 • Põrsaid pole lubatud emisest võõrutada varem kui 28 päeva vanuselt välja arvatud juhul kui see on vajalik emise või põrsaste tervise ja heaolu tagamiseks või tootmistehnoloogia eripära tõttu.
 • Sigade pidamise ruum või ehitis peab olema projekteeritud nii, et:
  • iga siga saab takistuseta maha heita ja üles tõusta;
  • igal seal oleks võimalus näha liigikaaslasi (välja arvatud emised nädal enne poegimist ja poegimise ajal);
  • magamisalal oleks kõigil sigadel ruumi üheaegselt lamada;
  • magamisalalt oleks tagatud vedelate väljaheidete äravool või nende imendumine pinnasesse;
  • materjalid ja konstruktsioonid, millega siga kokku puutub, ei oleks talle mingil viisil kahjulikud (mürgiste ainetega   immutamine, teravad nurgad jne.);
  • põrandad ei oleks ka märjalt libedad;
  • restpõrand ei vigastaks sigade sõrgu;
  • soojustus, küte ja ventilatsioon tagaksid õhuvahetuse, suhtelise õhuniiskuse, tolmusisalduse, temperatuuri ja gaasisisalduse püsimise tasemel, mis ei kahjustaks sigade tervist.
 • Sigade pidamise ruumis või ehitises tuleb vältida pidevat mürataset üle 85 dBA . Võrdluseks raamatukogu lugemissaalis on umbes 40 dBA suurune müratase, tolmuimeja tekitab 70-80 dBA, pneumaatiline puur umbes 100 dBA ning reaktiivlennuk startimas 50 m kaugusel umbes 120 dBA suurust müra. Samuti vältida äkilise müra tekkimist.
 • Kunstlik ventilatsioonisüsteem peab olema varustatud alarmsüsteemiga (märkuandev tuluke või helisignaal talitaja ruumis), et selle seiskumisel oleks võimalik koheselt reageerida ning võtta kasutusele tagavarasüsteem (avada õhutus ahtid, ventilatsioonikorstnad, aknad)
 • Valgustus peab olema selline, et tagab valgustugevuse 40 lx sigade pidamise ruumis vähemalt kella 9.00 - 17.00.
 • Sigu tuleb sööta vähemalt üks kord päevas kusjuures kõik sead peavad söödale ligi pääsema üheaegselt (v.a. juhul, kui on tegemist automaatse söötmisega)
 • Veterinaarsed menetlused, mida võib sigadel rakendada on:
  • kuni seitsme päeva vanuse põrsa silmahammaste lõikamine;
  • kuldi kihvade lühendamine;
  • saba lõikamine;
  • sea kastreerimine meetodil, mis ei põhjusta kudede rebenemist;
  • väliaedikus peetava kuldi kärsa rõngastamine.
 • Nimetatud veterinaarseid menetlusi võib läbi viia üksnes loomaarst või vastava ettevalmistusega isik, kes omab tunnistust kohase teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta.
 • Saba lõikamist ja kastreerimist üle 7 päeva vanustel sigadel võib läbi viia üksnes loomaarst kasutades vahendeid vältimaks üleliigset valu (narkoos, kohalik tuimestus)
Viimati uuendatud: 1. Mai 2019