Language switcher

Sa oled siin

Veiste pidamine

Nõuded veise pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 29. augusti 2009 a määrus nr 90 “Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”. Veis selle määruse tähenduses on piima, liha ja muude loomsete saaduste saamise või muul eesmärgil peetav üle kuue kuu vanune liiki Bos Taurus kuuluv loom.

Põhinõuded veise pidamisele on järgmised:

 • Loomal peab pidamise kohas ruum olema nii suur, et kõik loomad saaksid takistamatult süüa, juua, maha heita, lamada ja üles tõusta ning jäsemeid sirutada. Ruumide planeering peab võimaldama loomad hädaolukorras kiirelt välja viia.
 • Lõastamisviis peab võimaldama loomal takistusteta süüa, juua, maha heita, lamada, tõusta ja oma jäsemeid välja sirutada. Lõastamisvahend ei tohi olla poov ega looma muul moel kahjustada. Lõaspeetava veise ase peab olema nii pikk, et loom saaks vabalt tasasel pinnal seista või lamada.
 • Siseruumides peetavate loomade tervist tuleb kontrollida vähemalt üks kord ööpäevas. Välitingimustes peetavaid loomi kontrollitakse selliste vaheaegadega mis on piisavad pikaajaliste kannatuste vältimiseks.
 • Veise sõrgu tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel hooldada. Iga haigestunud või vigastunud loom peab saama vajalikku ravi.
 • Põranda konstruktsioon peab tagama vedelate väljaheidete äravoolu või imendumise. Põrand ei tohi kahjustada loomade sõrgu. Lamamisala võivad allapanu asemel katta ka kummimatid.
 • Ruumi või ehitise õhuvahetus peab kindlustama loomade tervist  mitte kahjustava õhuniiskuse, -temperatuuri ning õhu gaasisisalduse. Sundventilatsioonisüsteemi peab dubleerima varusüsteem mis  lülitub sisse rikete puhul ning häiresüsteem riketest teada andmiseks.
 • Müratase ei tohi ületada pidevalt 65 dB. Kunstliku valgustuse kasutamisel peab see olema sisse lülitatud vähemalt vahemikus 09.00 – 17.00.
 • Veiste rühmas pidamise korral, agressiivse käitumise vältimiseks, tuleks hoiduda väljakujunenud veiserühmade ühendamisest. Eriti agressiivsed loomad tuleb rühmast eraldada.
 • Elektripiitsa võib kasutada vaid täiskasvanud veise puhul, elektrilöögi kestus ei tohi ületada ühte sekundit.
 • Rühmana peetavatele nuumpullidele peab olema eraldatud ruumi vähemalt 3 ruutmeetrit looma kohta ja rühm ei tohi olla suurem kui 20 looma. Üksikut looma ei tohi viia väljakujunenud karjasuhetega rühma.
 • Enne poegimist tuleb veise ase katta täiendava kuiva allapanuga. Poeginud loom peab saama vasikat lakkuda. Poegimisabi andmisel tohib kasutada ainult käsitsikasutatavaid vahendeid või kasutada veterinaararsti abi. Sündinud vasikas peab  saama vähemalt 6 tunni jooksul pärast sündimist ternespiima.
 • Lehma tuleb lüpsta vähemalt kaks korda päevas. Erand kehtestatakse laktatsiooni lõpetava lehma suhtes.
 • Veiste karjatee ja karjamaa peab olema turvaline. Karjamaalt tuleb eemaldada teravad esemed. Piirdeaiad peavad olema korras, elektritarad peavad olema tootja poolt ettenähtud töökorras.
 • Loomale mittesobivate ilmastikutingimuste puhul tuleb veist ebasoodsate tingimuste eest kaitsta või mitte lasta teda karjamaale.
 • Koera kasutamisel loomade ajamisel tuleb jälgida, et koer ei vigastaks looma ega põhjustaks talle üleliigset stressi.
 • Veised peavad saama koresööta. Sööda koostis ja kogus peab vastama looma vanusele ning füsioloogilisele seisundile. Vajadusel tuleb tagada mineraalse lisasööda andmine. Sööda ja joogivee saastumise risk peab olema minimaalne. Vesi ei tohi jäätuda. Vabapidamisel peab olema paigaldatud vähemalt üks töökorras jootmisseade kümne looma kohta.
Viimati uuendatud: 1. Mai 2019