Language switcher

Sa oled siin

Loomatervishoiust Eestis

Eesti on aegade jooksul tänu soodsale geograafilisele asendile ja veterinaarjärelevalve tõhusale tööle suutnud hoida riigi vaba paljudest eriti ohtlikest loomataudidest. Meie loomapopulatsioonide hea loomatervishoiualase olukorra aluseks on seadusandlikele aktidele tuginev järelevalve. 

Järelevalve korraldamisel juhindutakse veterinaarkorralduse seadusest, mis sätestab alused veterinaartegevuseks. Veterinaartegevus on loomade ja inimeste tervise kaitseks ning loomade heaolu tagamiseks rakendatavate abinõude süsteem, mis hõlmab loomatervishoiu-, loomsete saaduste hügieeni- ja loomakaitsealaseid toiminguid. 

Väga oluline on loomatervishoiu alal loomatauditõrje seadus, mis sisaldab endas nii üldisi (näiteks loomade identifitseerimise ja registreerimise kohustus), kui ka konkreetseid (näiteks tegutsemisjuhised taudi puhkemisel) meetmeid loomataudide ennetamisel ja tõrjel.

Loomataudi ennetamisel, kahtlusel või puhkemisel teeb Veterinaar- ja Toiduamet tihedat koostööd Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga, kus teostatakse vajaminevad laboratoorsed uurimised. 

Loomataudi kahtlusel ja puhkemisel juhindutakse põllumajandusministri kehtestatud loomataudide tõrje eeskirjadest, mille kohaselt toimub loomataudi leviku tõkestamine ja taudipunkti likvideerimine. Loomatauditõrje eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile loomapidajatele, loomsete saaduste käitlejatele, loomataudi levialal viibivatele isikutele, järelevalveametnikele, veterinaararstidele ja teistele oma tööülesannete tõttu loomatauditõrjega seotud isikutele ning veterinaarlaboratooriumitele.

Loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks koostab Veterinaar- ja Toiduamet riikliku loomatauditõrje programmi.

Riikliku tõrjeprogrammi rakendamisega seotud kulud finantseeritakse ning eriti ohtlike ja teatud mitte eriti ohtlike loomataudide tõrjega seotud kahju hüvitatakse riigieelarvest.

Veterinaar- ja Toiduamet teeb koostööd teiste riikide järelevalveasutustega, ametkondadega, ministeeriumitega ning organisatsioonidega (OIE, Euroopa Komisjon, WHO jne).

Viimati uuendatud: 29. August 2019