Language switcher

Biogaasi tootmine

Loomsed kõrvalsaadused, mida võib kasutada biogaasi tootmiseks:

 • 3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi;
 • 3. kategooria loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid;
 • 2. kategooria piima, piimasaadusi, piimatooteid;
 • 2. kategooria muna ja munatooteid;
 • 2. kategooria veeloomadest saadud materjali;
 • sõnnikut, seedekulgla sisu (2. kategooria);
 • 2. kategooria töödeldud ja püsimärgistusainega märgistatud tooteid (näiteks lihakondijahu).

Kui biogaasi tootmiseks kasutatakse sõnnikut, peab see pärinema Eesti põllumajandusettevõttest või Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul teisest liikmesriigist. Viimasel juhul peab sõnniku kohta olema ka tervisesertifikaat.

Biogaasijaam peab asuma piisavalt eraldi loomapidamisettevõtetest või kui biogaasijaam asub ettevõttes, kus ka loomi peetakse, siis tuleb tagada, et loomad, sööt ja allapanu oleks biogaasiüksusest täielikult eraldatud

Loomseid kõrvalsaadusi kasutav biogaasijaam peab olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud.

Erandina ei pea olema tunnustatud selline biogaasjaam, mis asub põllumajandusettevõttes ja kasutab biogaasi tootmiseks ainult selle sama põllumajandusettevõtte sõnnikut ning kasutab biogaasi tootmisest tekkivad käärimisjäägid maapinnale laotamiseks ainult selles samas põllumajandusettevõttes.

Loomsete kõrvalsaaduste biogaasiks töötlemise muundamisparameetrite meetodid on:

 • standardsed muundamisparameetrid – 12 mm peenestatud materjal pastöriseeritakse vähemalt 70 °C juures minimaalselt 60 minutit. Eelnevalt 12 mm suurusteks osakesteks ei pea peenestama piima, piimatooteid, piimasaadusi, sõnnikut, seedekulgla sisu, muna, munatooteid ning 2. kategooria töödeldud tooteid (näiteks lihakondijahu). Pastöriseerima ei pea 3. kategooria piima, piimatooteid või piimasaadusi või 2. kategooria töödeldud tooteid – need võivad suunata biogaasireaktorisse ilma eelneva pastöriseerimiseta;
 • alternatiivsed meetodid, kus muundamisparameetrid (osakeste suurus, aeg, temperatuur jm) määratakse ettevõtja poolt.  Alternatiivseid töötlemismeetodeid saab kasutada vaid Veterinaar- ja Toiduameti loal.

Võimalikud alternatiivsed meetodid on:

 • valideeritud alternatiivne meetod, mis tähendab seda, et ettevõtja valideerib enda poolt määratud muundamisparameetritega protsessi ning see valideerimine hõlmab ohuanalüüsi, riskianalüüsi, terviklikku kontrollprogrammi ja protsessiparameetrite järelevalve meetodeid ning indikaatororganismide elujõulisuse või nakkavuse (logaritmilise) vähenemise tõendamist;
 • toorainest lähtuv alternatiivne meetod, mis tähendab seda, et ettevõtja määrab ise muundamisparameetrid ning kasutab ainult teatud kindlat toorainet, milleks on toidujäätmed või toidujäätmete segu sõnnikuga, seedekulgla sisuga, piimaga, piimatoodetega, munaga, munatoodetega, või sellisel juhul, kui biogaasi tootmise ainus loomset päritolu tooraine on toidujäätmed, sõnnik, seedekulgla sisu, piima, piimasaadused, piimatooted, muna, munatooted ja/või endine lemmikloomatoit.

Biogaasi tootmisest saadud käärimisjäägid peavad vastama mikrobioloogilistele nõuetele. Seetõttu tuleb käärimisjääke regulaarselt laboratoorselt analüüsida. Ladustamisel või enne biogaasijaamast välja viimist käärimisjääkidest võetud proovides ei tohi esineda Salmonella spp-d (proove analüüsitakse viiest osaproovist). Standardsete parameetrite kasutamisel tuleb uurida lisaks käärimisjääkide vastavust kolibakterite või enterokokkide normidele. Proovid võetakse sel juhul biogaasiks muundamise ajal või kohe pärast selle lõppu.

Tunnustatud biogaasijaamas tuleb tagada üldiste hügieeninõuete täitmine:

 • sissetulev materjal tuleb tuua biogaasijaama lekkekindlates ja suletud mahutites ja seadmetes, mis selleks ettenähus kohas puhastatakse ja desinfitseeritakse;
 • enne töötlemist tuleb materjali ladustada suletult ja lekkekindlalt ning takistatud peab olema loomade, kahjurite ja lindude juurdepääs materjalile;
 • materjal tuleb töödelda biogaasiks võimalikult kiiresti;
 • biogaasijaamas tuleb korraldada kahjurite ennetamine, kontrollimine ja tõrje;
 • biogaasijaamas tuleb korraldada ja kontrollida mahutite, seadmete, ruumide ja sisseseade puhastamine ja desinfitseerimine;
 • kõik seadmed ja sisseseade peavad olema heas seisukorras;
 • kõik mõõteriistad peavad olema töökorras ja neid tuleb korrapäraste ajavahede tagant kalibreerida;
 • käärimisjääke tuleb hoida biogaasijaamas nii, et nende uuesti saastumine on ära hoitud.

Tunnustatud biogaasijaamas tuleb koostada ja rakendada töös ka enesekontrolliplaani, mis sisaldab ettevõtte, seadmete ja tehnoloogia kirjeldust; tootmise kirjeldust ja vooskeemi ehk protsesside kirjeldamist tooraine vastuvõtust kuni käärimisjääkide väljastamiseni; puhastusplaani; kahjuritõrjeplaani; töötajate koolitamist ja muud asjakohast infot, mis on seotud tootmise ja tootega ning on vajalik ohtude ärahoidmiseks, hügieeni tagamiseks, ristsaastumise vältimiseks.

Tunnustatud biogaasijaama enesekontrolliplaan olema HACCP printsiipidel põhinev, mis tähendab, et tuleb:

 • määrata kõik ohud, mida tuleb kõrvaldada, vältida või vähendada;
 • määrata kriitilised kontrollpunktid (punktid, kus kontroll ohu vältimiseks on vajalik);
 • kehtestada kriitilised piirid, mis eristavad vastuvõetava vastuvõetamatust;
 • kehtestada kontroll kriitilistes punktides;
 • määrata korrigeerivad tegevused juhuks, kui kriitilised piirid ületatakse;
 • kehtestada regulaarsed meetmed tegevuste tõhususe hindamiseks;
 • koostada sellekohane dokumentatsioon, mis on piisav, tõhus ja tegelikkusele vastav;
 • kehtestada kord, et kogu dokumentatsiooni korraliselt üle vaadata ja ajakohastada.

Biogaasijaamas tuleb lisaks tagada jälgitavuse ja identifitseerimise nõuded.

Biogaasi tootmisest saadud käärimisjääke võib turustada tunnustatud või teavitatud loomsete kõrvalsaaduste ettevõtetele või kasutajatele või muul juhul ainult otse käärimisjääkide lõpp-kasutajale (näiteks haljastusfirmad, aianduskeskused, eraisikud).

Kui biogaasi tootmisel on kasutatud toorainest lähtuvat alternatiivset meetodit, siis tuleb käsitleda käärimisjääke kui töötlemata tooteid ning nende turustamine on lubatud ainult Eestis.

Viimati uuendatud: 20. Mai 2019