Language switcher

Kaubadokument

Kaubadokument peab olema alati loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodetega (kõrvalsaadused) kaasas.

ÜLDNÕUDED

Kaubadokument koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks koopia jääb kõrvalsaaduste saatjale ja teine koopia jääb transportijale ning originaal läheb kõrvalsaaduste vastuvõtjale.

Kaubadokumente ja nende koopiaid tuleb säilitada vähemalt 2 aastat.

Kaubadokument tuleb koostada eesti keeles, riigist väljaviimisel vajadusel korral sihtriigi keeles. Järelevalveasutuse nõusolekul või ametliku tõlke kaasasolemise korral võib olla see koostada ka teises ametlikus keeles.

Kaubadokument peab moodustama ühtse terviku. Kui see koosneb rohkem, kui ühest lehest, tuleb iga leht nummerdada järgnevalt – leheküljenumber/lehekülgede koguarv.

Kaubadokument peab olema koostatud ja allkirjastatud vastutava isiku poolt. Allkiri peab olema muust tekstist erinevat värvi.

Kaubadokumendi viitenumber peab olema kordumatu ja saadetise põhine (ühele saadetisele üks kord üks number).

SISUNÕUDED

 • väljasaatmise kuupäev;
 • identifitseerimisandmed vastavalt kategooriale;
 • kogus (mahuühikutes, massiühikutes, pakendite arvuna);
 • päritoluettevõtte nimi ja tunnustamise/registreerimise number;
 • vedaja nimi ja aadress;
 • vastuvõtja nimi, aadress ja tunnustamise/registreerimise number;

Vajadusel (kui on asjakohane) lisaks järgmised andmed:

 • looma kõrvamärgi number (korjused, pead);
 • kui kõrvalsaadused on ettenähtud kasutamiseks söödaks, siis loomaliik (kellelt kõrvalsaadused saadud on) ja viide määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 10 vastavale punktile (nt b(ii) – tapamajas tapetud inimtoiduks kõlbulikuks tunnistatud lindude pead); j – tunnustatud toidukäitlemisettevõttes tekkinud veeloomadest saadud kõrvalsaadused jne);
 • kõrvalsaaduste töötlemise laad ja meetod.

VORM

Kui kõrvalsaadused viiakse Eestist välja, peab nendega olema kaasas kindlas (kõrvalsaaduste määrusega kinnitatud) vormis kaubadokument. Eestis siseselt transporditavate kõrvalsaadusega võib olla kaasas ka muus (vabalt valitud) vormis koostatud kaubadokument.

Kaubadokumendi vorm (99.8 KB, PDF)

Erandina ei pea kaubadokument olema kaasas järgmiste kõrvalsaaduste puhul:

 • väetised ja mullaparandusained, mis müüakse jaemüüjalt otse lõpp-kasutajale;
 • piimatööstustele tagastav piim või piimatooted;
 • põllumajandusettevõtete vahel veetav sõnnik;
 • pakendatud ja turule lubatud segasööt;
 • 3. kategooria tooted, mis turustatakse otse jaemüüjalt lõpp-tarbijale (nt lemmikloomatoit).

Need erandid kehtivad vaid nimetatud toodete liikumisel Eesti piires.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019