Language switcher

Sa oled siin

Kauplemine liikmesriikide vahel

Kauplemine on Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubandus.

Loomsete kõrvalsaaduste kauplemise nõuded kehtivad alati, kui kaubeldakse loomsete kõrvalsaadustega (näiteks korjused, tapajäätmed, kalajäätmed) või neist saadud toodetega (näiteks lihakondijahu, kalajahu, töödeldud loomne rasv).

Nõudeid ei kehti, kui loomsed kõrvalsaadused ei ole loomsete kõrvalsaaduste määruse reguleerimisalas - näiteks tõuaretuseks ettenähtud munarakud, embrüod ja sperma; karpide ja koorikloomade ilma pehme koe ja lihata koorikud ja kojad; mitteinimtoiduks kütitavate metsloomade (näiteks varblane, kährik jt) kehad ja kehaosad.

Samuti ei kehti nõuded siis, kui loomsed kõrvalsaadused või neist saadud tooted on jõudnud tootmisahelas lõpp-punkti - näiteks mikrobioloogilistele nõuetele vastav töödeldud lemmikloomatoit (sealhulgas konservid) ja koerte närimiskondid; ettenähtud töötlemise läbinud tehnilised tooted (vill, suled, karvad, karusnahk); täielikult pargitud, kroompargitud, pikeldatud või lubjatud nahad, mis ei lähe lemmikloomatoiduks, väetiste tootmiseks või biogaasitehasesse; biodiislikütus, mis vastab ettenähtud nõuetele.

Loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete kauplemise nõuded on kirjas määrustes:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009 (1.46 MB, PDF)

Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011 (7.73 MB, PDF)

Sihtliikmesriigi nõusolek

Kui riiki tahetakse viia/tuua 1. või 2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi (nt korjused, sõnnik jm) või nendest saadud tooteid (lihakondijahu, töödeldud rasv jm), on vaja selleks esmalt sihtriigi nõusolekut.

Sihtriigi nõusolekut ei ole vaja 3. kategooria loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete ega erandina ka töödeldud sõnniku puhul.

Sihtriigi nõusoleku taotlemiseks koostab ja esitab kauplemisest huvitatud isik vastava avalduse selle riigi pädevale järelevalveasutusele, kuhu saadetist soovitakse viia.Avalduse koopia tuleb edastada teadmiseks ka päritoluriigi järelevalveasutusele.

Avalduse vorm sihtriigi nõusleku saamiseks I või II kategooria loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete teise liikmesriiki viimiseks  (1.74 MB, PDF)

Avalduse alusel annab sihtriigi järelevalveasutus nõusoleku saadetise toomiseks riiki või vastupidi – ei luba saadetist riiki tuua. Teatud juhtudel võib järelevalveasutus ka seada saadetisele eritingimused (näiteks lubatakse saadetis tuua riiki alles peale rõhu all steriliseerimist). Vastus avaldusele saadetakse isikule, kes taotles luba tuua loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid sinna liikmesriiki. Koopia avalduse vastusest edastatakse teadmiseks päritoluriigi järelevalveasutusele.

Saadetist, mis koosneb või sisaldab 1. või 2. kategooria loomsetest kõrvalsaadustest või neist saadud toodetest, tohib viia teise liikmesriiki alles peale sellekohase nõusoleku saamist.

Kaubadokument

1. ja 2. kategooria loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted ning 3. kategooria loomsete kõrvalsaaduste töötlemisel saadud tooted (kalajahu, sulejahu jms):

Saadetise viimisel teise liikmesriiki tuleb ettevõtja esindajal koostada Euroopa Liidu ühtset arvutisüsteemi TRACES kasutades  saadetise kohta DOCOM nimeline kaubadokument, millega informeeritakse nii päritoluriigi kui sihtriigi pädevat asutust saadetisest. Ettevõtjal, kellel puudub juurdepääs TRACES süsteemile, tuleb selle saamiseks pöörduda kohaliku veterinaarkeskuse poole.

Muud 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted:

Saadetisega peab olema kaasas kaubadokument, mis on koostatud paberkandjal või elektroonselt TRACES süsteemis ning vastab ettenähtud vormile. TRACES süsteemis on ettenähtud vormiks DOCOM nimeline dokument (juurdepääsu saamiseks TRACES süsteemi tuleb pöörduda kohaliku veterinaarkeskuse poole) ja paberkandjal on vorm järgmine:

Kaubadokumendi vorm (3.92 MB, PDF)

Saadetise saabumisest teatamine

Saadetise Eestisse toomisest tuleb teavitada kohalikku veterinaarkeskust vähemalt 24 tundi ette enne selle saabumist. Teatis peab olema esitatud allkirjastatuna paberkandjal või digiallkirjastatuna e-posti teel. Juriidilise isiku puhul peab allkirja olema andnud ettevõtja seaduslik esindaja.

Vorm saadetise saabumisest teavitamiseks (26.5 KB, DOC)

Tegevusluba ja tegevusest teatamine

Loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted tohivad minna vaid selleks loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt vastavalt kas kehtiva tegevusloaga või majandustegevusest teatanud ettevõttesse.

Euroopa Liidu liikmesriikides tunnustatud või teavitatud loomsete kõrvalaaduste ettevõtted

Loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid tohib transportida päritoluettevõttele või sihtettevõttele kuuluva transpordivahendiga või selleks loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt transportimistegevusest teatanud ettevõtte transpordivahendiga.

Ka vahendaja, kes soovib loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid ainult vahendada, peab olema loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt teatanud ettevõtte vastavast tegevusest.

Loomseid kõrvalsaadusi käitlevad ettevõtted Eestis – majandustegevusest teatanud transpordifirmad ja vahendajad leiab loetelu viimasest osast „Teised registreeritud käitlejad ja kasutajad“.

Identifitseerimine

Loomsed kõrvalsaadused või neist saadud tooted peavad ladustamise ja transportimise ajal olema identifitseeritud vastavalt kategooriale järgnevalt:

I kategooria „Ainult kõrvaldamiseks“

II kategooria „Mitte loomatoiduks“

III kategooria „Mitte inimtoiduks“

Märgistus peab olema pakendil, mahutil või veokil.

Kauplemisel liikmesriikide vahel peab märgistus olema lisaks silmatorkavalt ja kustumatu värvikoodiga tähistatud vastavalt kategooriale:

I kategooria: must

II kategooria: kollane

III kategooria: suure sinisesisaldusega roheline

Transpordivahendid ja mahutid

Loomseid kõrvalsaadusi tuleb koguda ja transportida uutes pitseeritud pakendites või kaetud lekkekindlates mahutites või veokites.

Veokid ja mahutid peavad olema puhtad. Neid tuleb puhastada ja kuivatada enne kasutamist ning puhastada, pesta ja/või desinfitseerida pärast iga kasutamist.

Korduvalt kasutatavate mahutitega tuleks vedada üht konkreetset loomset kõrvalsaadust või sellest saadud toodet arvestades, et ristsaastumine oleks välistatud.

Erinõuded töötlemata sõnnikuga kauplemisel

Töötlemata sõnnikuga peab kauplemisel olema kaasas järelevalveasutuse koostatud ja kinnitatud terviseohutusetõend ning kauplemisel tuleb arvestada piiranguid ja tingimusi, mis on kirjas komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (7.73 MB, PDF) XI Lisas.

Viimati uuendatud: 18. Oktoober 2019