Language switcher

Tegevusluba

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama maakonna veterinaarkeskusele taotluse, millel on vähemalt järgmised andmed:

 • ettevõtja juriidiline nimi ja registrikood (FIE puhul isikukood);
 • ettevõtja juriidiline aadress;
 • ettevõtja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;
 • ettevõtte, mille tegevuseks tegevusluba taotletakse, tegevuskoha aadress;
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt väljastatud ehitise number;
 • vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
 • käideldava materjali liik - loomne kõrvalsaadus/loomsetest kõrvalsaadustest saadud toode ning selle täpsem kirjeldus;
 • käideldava materjali kategooria (1., 2. või 3.) ning vajadusel selle täpsem kirjeldus;
 • käitlemistoiming (komposteerimine, ladustamine, lemmikloomatoidu tootmine vm).

Tegevusloa taotluse vorm (80.5 KB, DOC)

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised asjakohased dokumendid:

 • asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ettevõtte käitlemisruumide plaan koos vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem;
 • andmed käitlemisseadmete tehnilise kirjelduse kohta;
 • andmed tootmis- või töötlemisvõimsuse kohta;
 • ruumide, seadmete, mahutite, veokite jm puhastamise- ja desinfitseerimiseplaan;
 • kahjuritõrjeplaan koos rakendatavate meetmetega;
 • kirjeldus tekkinud heitvee töötlemise kohta;
 • andmed kasutatavate veokite kohta;
 • kui ettevõttes plaanitakse käidelda rohkem kui ühte kategooriasse kuuluvaid loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, siis esitatakse andmed ja kirjeldused nende pideva eraldamise tagamise kohta ning tegevused saastumise vältimiseks.

Taotlust ja sellele juurde lisatud dokumente saab esitada maakonna veterinaarkeskuses kohapeal, saata postiga või digitaalselt allkirjastatult edastada e-posti teel.

Tegevusloa menetlus algatatakse, kui ettevõtja on esitanud nõuetekohase taotluse ja vajalikud dokumendid ning andmed.

Tegevusloa menetlusaja pikkus on kuni 3 kuud ning selle käigus hinnatakse esitatud dokumente ning teostatakse ettevõttes kohapeal ametlik kontroll, et hinnata ja kinnitada ettevõtte vastavust määruse (EÜ) nr 1069/2009 (1.46 MB, PDF) nõuetele.

Töötlemisettevõtte tegevusloa menetlus hõlmab ka töötlemisprotsessi valideerimist.

Hindamistulemuste põhjal antakse ettevõttele tegevusluba, tähtajaline tegevusluba või kui ettevõte ei vasta nõuetele ega suuda tagada loomsete kõrvalsaaduste ohutut käitlemist, siis tehakse otsus tegevusloa andmisest keeldumiseks.

Tähtajalise tegevusloa korral viib järelevalveametnik ettevõttes enne tähtaja saabumist läbi täiendava kontrolli ning hindamistulemuste põhjal antakse ettevõttele tegevusluba või pikendatakse tähtajalist tegevusluba (tähtajaline tegevusluba saab kokku kesta kuni kuus kuud). Kui tegevusluba ei väljastata ning tähtajalist tegevusluba ei pikendata, ei tohi ettevõte peale määratud tähtaja lõppu tegevusloa aluseks olevat tegevust jätkata.

Kui ettevõtja juriidilised andmed, ettevõtte andmed (välja arvatud tegevuskoht), käideldav materjal (liik, kategooria, asjakohasel juhul ka kogus), protsess või tehnoloogia muutuvad, peab ettevõtja taotlema tegevusloa muutmist.

Kui ettevõtja peatab või lõpetab tegevuse ettevõttes, peab ta sellest kirjalikult teavitama maakonna veterinaarkeskust. Sellisel juhul tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks.

Tegevusluba peatatakse järelevalveasutuse algatusel, kui ilmneb, et ettevõttes ei ole võimalik ajutiselt valitsevate olude tõttu tagada loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete nõuetekohane käitlemine ja tegevusloa tingimused ei ole enam täidetud.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järelevalveasutuse algatusel, kui ametliku kontrolli käigus on ilmnenud, et ettevõttes ei ole võimalik püsivalt valitsevate olude tõttu tagada loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete nõuetekohast käitlemist ja ettevõte ei vasta enam tegevusloal esitatud nõuetele või seal ei suudeta tagada nõuetekohasust.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019