Language switcher

Sa oled siin

Tegevusluba ja tegevusest teatamine

Ettevõtted ja kasutajad, kes käitlevad (koguvad, töötlevad, ladustavad, transpordivad, vahendavad, kasutavad vm) loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 kohaselt:

 • teatama oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteatega, või
 • neil peab olema tegutsemiseks Veterinaar- ja Toiduameti sellekohane tegevusluba.

Tegevusluba

Tegevusluba peab olema järgmisteks tegevusteks:

 • töötlemine (rõhu all steriliseerimine vm meetod);
 • kõrvaldamine põletamise teel;
 • kõrvaldamine või taaskasutamine koospõletamisel;
 • kasutamine kütusena põletamisel;
 • lemmikloomatoidu tootmine;
 • orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmine;
 • töötlemine biogaasiks;
 • komposteerimine;
 • loomsete kõrvalsaaduste ladustamine;
 • loomsete kõrvalsaaduste käitlemine peale nende kogumist – näiteks sorteerimine, soolamine, nahkade eemaldamine, jahutamine, määratletud riskiteguriga materjali eemaldamine jm;
 • loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete ladustamine, kui tooted suunatakse ladestamiseks prügilasse või kõrvaldamiseks/taaskasutamiseks põletamis-, koospõletamis- või kütusena põletamisettevõttesse;
 • loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete ladustamine,kui tooteid kasutatakse söödana (välja arvatud tegevusloa või majandustegevusteatise alusel tegutsevad söödakäitlemisettevõtted);
 • loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete ladustamine, kui tooteid kasutatakse orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetene (välja arvatud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainate ladustamine nende kasutamise kohas).

Majandustegevusteade

Muul juhul peab ettevõte või kasutaja teatama oma tegevusest majandustegevusteate alusel. Sellised tegevused on näiteks loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete transportimine, vahendamine, tehnilised tegevused (näiteks sulgede töötlemine, villa pesemine, jahitrofeede valmistamine vms), maapinnale laotamine, orgaanilise väetise või mullaparandusaine kasutamine, jaemüük, sööda valdkonnas loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete kasutamine (välja arvatud töötlemine) jm.

Lisaks on majandustegevusteatega tegevusest teatamise kohustus ka sellistel ettevõtetel või kasutajatel, kelle tegevus eeldab täiendavalt Veterinaar- ja Toiduameti eriluba kehtestatud erandite alusel – näiteks loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete kasutamine hariduses, teaduses või kunstitegevuses, loomsete kõrvalsaaduste eriotstarbeline söötmine karusloomadele, metsloomadele, röövlindudele, varjupaiga kassidele või koertele, loomaaialoomadele või tsirkuseloomadele, jm.

Majandustegevusteate esitamise kohustus on ka kogumiskeskustel, kus kogutakse loomseid kõrvalsaadusi, mida kavatsetakse edasi kasutada eriotstarbeliseks söötmiseks.

Tegevused, mille puhul majandustegevusteate esitamise ja tegevusloa kohustust ei ole:

Ettevõte, kus loomi peetakse, kasvatatakse või nende eest hoolitsetakse, ei pea täiendavalt teatama sellises ettevõttes tekkivate loomsete kõrvalsaaduste kogumisest.

Ettevõte, mis tegutseb tegevusloa või majandustegevusteate alusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 või 853/2004 järgi (toidukäitlemisettevõtted sh tapamajad), ei pea täiendavalt teatama sellises ettevõttes tekkivate loomsete kõrvalsaaduste kogumisest.

Tegevusloa või majandustegevusteate alusel tegutsev söödakäitleja, kes käitlevad ka loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, ei pea täiendavalt teatama tegevusest loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks, kui:

 • käideldakse ainult pakendatud ja turule lubatud segasööta;
 • tegemist on sööda jaemüügiettevõtte või lõpp-kasutajaga;
 • tegeletakse transportimisega;
 • ladustatakse loomsetest kõrvaslaadustest saadud ja söödana kasutatavaid tooteid.

Tegevusest teatamise kohustust ei ole ettevõttel või isikul, kes käitleb või valmistab jahitrofeesid või muid sellesarnaseid esemeid (kuivatult, plastineeritult vm meetodil), kui sellised trofeed ja esemed on mõeldud isiklikuks või mittekaubanduslikuks otstarbeks.

Veterinaar- ja Toiduameti otsusel ei pea majandustegevusteadet esitama ka ograaniliste väetiste või mullaparandusainete ladustamise-, hulgimüügi- ja jaemüügiettevõtted ning orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete kasutajad, kui orgaanilised väetised või mullaparandusained on pakendatud kuni 50 kg suurustesse lõpp-pakendisse. Nimetatud erand ei kehti selliste  orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete puhul, mis koosnevad või sisaldavad II kategooria lihakondijahu ja/või III kategooria töödeldud loomset valku.

Viimati uuendatud: 22. Mai 2019