Language switcher

Sa oled siin

Mahesööda käitlemine

Tunnustamine

Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku sööda tootmise ja turuleviimisega sh  pakendamise, ladustamise, importimisega, või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega, peab olema enne tegutsema hakkamist mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud.

Enne mahepõllumajandusliku tunnustamise taotlemist peab ettevõte söödaseaduse alusel taotlema tegevusluba või esitama majandustegevusteate. Dokumendivormid leitavad siit. Toodetav või turuleviidav sööt ning sööda käitlemine peab vastama söödaseaduse ja EL õigusaktides kehtestatud nõuetele. Täpsem info söödahügieeninõuete kohta on leitav siit

Tunnustamise taotlemine (taotlus ja lisatavad andmed)

Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas esitab isik taotluse koos vajalike andmete ja dokumentidega söötade büroole (e-mail feed@vet.agri.ee).

Mahepõllumajandusliku sööda tootmise korral tuleb esitada taotlusele lisaks järgmised andmed ja dokumendid vastavalt Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määrusele nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord:

 • toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta,
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta,
 • andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta,
 • nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane ettevalmistamine või tootmine,
 • muud vajalikud andmed nagu näiteks toote märgistuse näidis.

Mahepõllumajandusliku sööda turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

 • turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis,
 • nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku sööda nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

Riigilõiv

Alates 1. jaanuarist 2015. a tasub mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik või sööta tootev ja turule viiv isik ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 40 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2015. a tasub mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 100 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda:

 • ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja
 • igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.

Täpsema info, kuhu ja mis viitenumbrile riigilõiv tasuda leiate siit

Tõendav dokument

Ettevõtte tunnustamise käigus hinnatakse ettevõtte käitlemise vastavust EL otsekohalduvatele määrustele, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Ettevõte tunnustamisel väljastatakse ettevõttele tunnustamise otsus, milleks on komisjoni määruse nr 889/2008 (849.05 KB, PDF) XII lisas toodud vormikohane tõendav dokument. Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused.

Käitlemise põhinõuded

Mahepõllumajandusliku käitlemise põhinõuded on sätestatud Euroopa Nõukogu (EÜ) määruses nr 834/2007 (342.3 KB, PDF), Euroopa Komisjoni (EÜ) määruses nr 889/2008 (899.47 KB, PDF) ja teistest ELi otsekohalduvates õigusaktides ning Eesti siseriiklikes õigusaktides.

Mahepõllumajanduslike sööda käitlemise nõuded on sätestatud Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määruses nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“.

Mahesööda tootmisel kasutatakse:

 • mahepõllumajandusliku päritoluga söödamaterjale,
 • mahepõllumajanduslikud loomsed söödamaterjalid,
 • lubatud mineraalseid söödamaterjale (loetelu määruse 889/2008 lisas V),
 • lubatud söödalisandid (loetelu määruse 889/2008 lisas VI),
 • meresool, jämekivisool,
 • säästvast kalandusest pärit tooted (toodetud ilma keemiliste lahustiteta).

Mahesööda tootmine hoitakse ajas või ruumis eraldi muu sööda tootmisest.

Isik, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud võib toorainet ja sööta, mis on kasvatatud või valmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt ja mille põllumajanduslikest koostisosadest vähemalt 95 % on mahepõllumajanduslikult toodetud märgistada mahedale viitavalt. Viidet mahedale võib kasutada sööda nimes, koostisosadeloetelus, sööda reklaamimisel. Samuti on õigus kasutada mahemärki.

Geneetiliselt muundatud organismide, nendest koosnevate või neid sisaldavate toodete, samuti geneetiliselt muundatud organismidest või nende abil saadud, kuid geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavate toodete ning ioniseeriva kiirguse kasutamine mahepõllumajanduses on keelatud.

Märgistamine

Mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta saab täpsemat infot siit.

Tegevusest jätkamine

Tegevuse jätkamisest teavitamise nõue tuleneb Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määrusest nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“.

Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku  sööda  tootmisega, peab esitama Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel majandusaastal mahepõllumajanduslikult toodetud   tootegruppide ja toodangu mahu kohta.

Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku sööda  üksnes turuleviimise või importimisega tegelemist, esitab Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal turule viidud või imporditud tootegruppide kohta.

Viimati uuendatud: 17. September 2019