Language switcher

Sa oled siin

Mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine

Alates 01.01.2020 muutus mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise kord. Soovitame kõrge riskitasmega mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisel enne vabasse ringlusse suunamist aegsasti teavitada läbi Maaeluministeerimi kliendiportaali Veterinaar- ja Toiduametit kõrge riskitasemega sööda saabumisest. Kõrge riskitasemega söötade loetelu on leitav siit (54.56 KB, DOCX). Nimekirja ajakohastatakse VTA poolt vastavalt riskihindamise tulemustele. Selles nimekirjas olevate söötade saatedokumente ja söötade nõuetekohasust tõendavaid dokumente kontrollitakse enne vabasse ringlusse suunamist (vajadusel võetakse söödast proov/proove).

  • Ukrainast ja Venemaalt mitteloomse sööda Eestisse toimetamisel-> söödatootja poolt väljastatud originaaldokument kuumtöötlemise kohta konkreetsele kaubasaadetisele (infoga, et sööt on kuumtöödeldud viisil, mis on piisav sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tekitajate hävitamiseks)
  • Valgevenest ja Moldovast mitteloomse sööda Eestisse toimetamisel-> vastava riigi pädeva asutuse poolt väljastatud originaaldokument konkreetse kaubasaadetise kohta (infoga, et viimase kolme aasta jooksul ei ole piirkonnas diagnoositud sigade klassikalist katku ja sigade Aafika katku)
  • Egiptusest pärit päevalilleseemnetest saadud söötade ja Ukrainast pärit rapsiseemnetest/rüpsiseemnetest saadud söötade puhul ohutuse sertifikaat
  • Muud dokumendid-> CMR, SMGS, Bill of Lading

Muu kohustusliku kontrolli alla mittekuuluva kolmandast riigist pärit mitteloomse sööda osas, mida ei ole kõrge riskitasemega söötade nimekirjas, tõhustatakse kontrolli sihtkohas.

Nõuded  sööda käitlemise ja kasutamise  kohta ning nõuded sööda ohutus-ja muudele nõuetele vastavuse  üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadustele reguleerib söödaseadus.

Nii loomset kui  ka mitteloomset päritolu  imporditav sööt peab vastama:

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) 183/2005 (340.5 KB, PDF) (edaspidi söödahügieeni määrus), millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded ning kõikidele muudele ühenduse õigusaktidele, millega kehtestatakse eeskirju sööda kohta
  • sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ning vastama kasutusotstarbele
  • sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) 767/2009 III lisas nimetatud materjal)
  • sööt ei tohi sisaldada soovimatuid ainet lubatust suuremal määral  Soovimatute ainete loetelu ja nende ainete sisalduse  lubatud piirmäärad on kehtestatud põllumajandusministri 25.04.2007 määrusega nr 66)
  • sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ( EÜ) 767/2009 nõuete kohaselt

Söödakäitleja, kes soovib sööta importida peab olema registreeritud rigi toidu ja sööda käitlejate registris (edaspidi registris); sihtkoht, kus imporditud sööt ladustatakse, peab samuti olema registreeritud registris, kusjuures loomse sööda puhul peab sihtkoht olema ka tunnustatud loomatauditõrje seaduse §181 alusel.

Kolmandatest riikidest  sööta importivad ettevõtted peavad  olema kantud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikliltele 126 ja 127 kolmandatest riikidest koostatud nimekirja.

Kuni  nimekirjade koostamiseni võib importimine toimuda vaid direktiivis 98/51 artiklis 6 sätestatud ülemineku meetmete tingimustel:

Kolmandatest riikidest võib importida tooteid vaid ettevõtetelt, kellel on asutatud esindaja Eestis.

Selleks tuleb täita ühendusevälisest riigist Eestisse imporditava sööda tootja esindamise avalduse (30 KB, DOC)  ja edastada see Veterinaar-ja Toiduametile, võttes endale üleminekumeetmetes esitatud kohustused.

Seoses sigade klassikalise katku ja Aafrika katku levikuga Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas tuleb sööda importimisel arvestada ka VTA peadirektori asetäitja 12.12.2019 käskkirjaga nr 116 (PDF) kehtestatud täiendavate loomatauditõrje abinõudega.

Mitteloomse sööda lliiduvälisest riigist Eestisse toimetamise (impordi) küsimustega tegeleb VTA Loomatervise ja heaolu osakonna peaspetsialist Pille Sadrak (tel. 605 4752; mob. 525 7221; e-post: pille.sadrak@vet.agri.ee)

Viimati uuendatud: 2. Märts 2020