Language switcher

Esmatootmise nõuded

I lisa nõuded on kehtestatud esmatootmistasandil tegutsevatele käitlejatele järgmiste tegevuste puhul:

 • söödamaterjali tootmine ja töötlemine oma ettevõtte tarbeks;
 • söödamaterjali kuivatamine soojusvahetiga kuivatis;
 • segasööda segamine oma ettevõtte tarbeks kasutades ainult täiendsöötasid, (söödalisandite ja eelsegude kasutamiseks ja ravimsööda segamiseks peab täitma II lisa nõudeid);
 • loomse päritoluga söödamaterjali või loomset söödamaterjali sisaldava sööda vedu ja ladustamine oma ettevõtte tarbeks;
 • silo tegemine;
 • söödamaterjali lihtne füüsiline töötlemine turuleviimiseks: heina müük, teravilja müük ja muu.

Nõuded

 1. Ettevõttes tehtavaid toiminguid juhitakse ja teostatakse nii, et välditakse, kõrvaldatakse ja minimeeritakse ohud, mis võivad kahjustada söödaohutust.
 2. Ettevõttes on tagatud sööda hügieenilised tootmis-, töötlemis-, veo-, ja ladustamisetingimused ning toodetud, töödeldud, pakendatud, ladustatud ja transporditud sööda puhtus – nimetatud etappides peab sööt olema kaitstud saastumise ja riknemise eest (ruumid/vahendid puhtad, kuivad, vettpidav katus jt).
 3. 1 ja 2 punkti täitmiseks peab järgima ka:
  1. veterinaarravimite, taimekaitsevahendite, biotsiidide, väetiste, ohtlike ainete ja jäätmete, pinnase, õhu ja vee  käitlemise ja ohtliku saastumise kõrvaldamise nõudeid;
  2. taimetervise, loomade tervise ja keskkonnaga seotud meetmeid (zoonooside tõrjemeetmed jt).
 4. Hooned (tootmishooned, laod jt) ja seadmed (tootmis- ja töötlemisseadmed, söötmisseadmeid, mahutid, veokid jt) tuleb hoida puhtana ja vajadusel desinfitseerida. Puhastus- ja desinfitseerimiskemikaale tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhistele ning neid tuleb hoida söödast ja söötmisalast eemal.
 5. Jäätmeid ja ohtlikke aineid (väetised, taimekaitsevahendid, veterinaarravimid) peab ladustama ja käitlema eraldi ja ohutult, et ära hoida ohtlik saastumine.
 6. Ravimsööt ja muu kui ravimsööt, mis on mõeldud eri loomakategooriatele või -liikidele, tuleb ladustada nii, et muudele kui sihtgrupiloomadele söötmise võimalus on minimaalne– sööt, mis on mõeldud eri loomakategooriatele või -liikidele, tuleb ladustada selliselt, et välistatakse ekslik söödajaotus.
 7. Tuleb ära hoida ja takistada kahjurite põhjustatud saastumist.
 8. Sööda ristsaastumise vältimiseks (mullaparandusained, väetised, ravimsöödad jt) tuleb ladustamisalasid, veokeid, mahuteid jt vahendid puhastada. Kui kasutatakse transporditeenuse pakkujat, tuleb ka teenusepakkuja veokite puhtust kontrollida.
 9. Söödas ei tohi olla keelatud materjale (pakendid ja pakendiosad, tahked majapidamisjäätmed, igasugused reoveed, puit, mida on töödeldud puidukonservantidega, seemned, mida on töödeldud taimekaitsevahenditega, parkainetega töödeldud toornahad, fekaalid, seedetraktisisu ja n-alkaanidel kasvatatud Candida pärmidest saadud valgutooted).
 10. Sööda ohutuse hindamisel tuleb arvesse võtta, mis tahes asjakohase analüüsitulemusi, mis on tehtud söödast või muude söödaohutuse suhtes asjakohaste proovidega.
 11. Peetakse arvet järgmiste toimingute üle:
  1. taimekaitsevahendite ja biotsiidide kasutamine- kirjas põlluraamatus;
  2. geneetiliselt muundatud seemnete kasutamine;
  3. kahjurite või haiguste esinemine (näiteks teraviljal esines kõrreliste tungaltera);
  4. esmatoodete proovidega või muud diagnostikaks võetud proovide analüüsitulemused –  söödakäitleja poolt võtab proovide analüüsitulemuste säilitamine;
  5. iga sissetulnud sööda allikas ja kogus ning iga väljaläinud sööda sihtkoht ja kogus – dokumendid (arved, saatelehed jt) paberkandjal või elektroonsed, kust on võimalik kindlaks teha sööda jälgitavus (kellelt ostetud ja kellele müüdud);
  6. peetakse arvet ohtude ohjeldamiseks rakendatud meetmete üle ja hoitakse vastavad dokumendid alles (näiteks taimehaiguste tõrjeks tehtud tööd, teostatud kahjuritõrjed jt). Söödakäitlejad peavad antud dokumentides oleva teabe tegema pädevale asutusele kättesaadavaks.
Viimati uuendatud: 16. Mai 2019