Language switcher

Sa oled siin

Söödakäitlemise nõuded

II lisa nõuded (606.33 KB, PDF) kehtivad järgmiste tegevuste puhul:

 • Söödamaterjali kuivatamine otsekuumutusega;
 • Söödamaterjali käitlemine turuleviimiseks: tootmine turuleviimiseks, töötlemine turuleviimiseks, turuleviimine, veoteenus, ladustamise teenus, import ja eksport. Söödamaterjali tootmine turuleviimiseks puhul on vaja tegevusluba kui tootmine toimub rasvhapete õlikeemilise protsessi teel, rasvade segamise teel, biodiisli tootmise kõrvalsaadusest ja töötlemata taimeõlist, välja arvatud tootmine, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 reguleerimisalasse;
 • Segasööda tootmine turuleviimiseks. Tegevusluba on vaja kui kasutatakse koktsidiostaatikume/ histomonostaatikume või muid zootehnilisi lisandeid;
 • Segasööda käitlemine turuleviimiseks; ümberpakendamine, turuleviimine, veoteenus, ladustamise teenus, import ja eksport;
 • Segasööda segamine oma ettevõtte tarbeks kasutades söödalisandeid ja nende eelsegusid;
 • Segasööda jaemüük (va lemmikloomasööda jaemüük);
 • Ravimsööda segamine oma ettevõtte tarbeks nõuab tegevusluba;
 • Ravimsööda tootmine turuleviimiseks nõuab tegevusluba;
 • Eelsegu käitlemine: tootmine turuleviimiseks, turuleviimine, veoteenus, ladustamise teenus, import ja eksport. Tegevusluba nõuavad: A-ja D-vitamiini kasutamine, soodsalt keskkonda mõjutavate ainete kasutamine, muude zootehniliste lisandite, koktsidiostaatikumide/histomonostaatikumide ja vase ning seleeni kasutamine;
 • Söödalisandite (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped, karbamiid, koktsidiostaatikumide/ histomonostaatikumide jt) käitlemine: tootmine turuleviimiseks, turuleviimine, veoteenus, ladustamise teenus, import ja eksport. Söödalisndite käitlemisel tegevusluba nõudvad tegevused ja muude söötade käitlemisel tegevusluba nõudvad tegevused leiad siit.

Söödahügieeninõuded on toodud EÜ söödahügieenimääruse II lisas.

Lisaks söödahügieeninõuetele peavad söödakäitlejad rakendama meetmeid ja kontrollima oma tegevust (näiteks puhastamise ja desinfitseerimise, kahjuritõrje, toorme ja valmistoodangu laboratoorse kontrolli osas). Rakendatavad abinõud tuleb vormistada kirjalikult ja need moodustavad enesekontrollisüsteemi (enesekontrolliplaan), mis põhineb HACCP põhimõtetel. Käitleja peab määrama kindlaks sööda ohutuse seisukohalt olulised käitlemisetapid, sealhulgas kriitilised kontrollpunktid, kontrollima neid ja registreerima kontrolli tulemused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 söödahügieeni kohta artikli 6 ja 7 nõuete kohaselt.

HACCP (Hazard analysis and critical control points system/Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi) põhimõtted on:

 • ohtude, mida tuleb vältida, kõrvaldada või vähendada vastuvõetavale tasemele, väljaselgitamine;
 • kriitiliste kontrollpunktide kindlakstegemine etapis või etappides, mille kontrollimine on oluline ohtude vältimiseks, kõrvaldamiseks või vastuvõetavale tasemele vähendamiseks;
 • kriitilistes kontrollpunktides kriitiliste piiride kehtestamine, mis eraldavad vastuvõetava ja mittevastuvõetava taseme väljaselgitatud ohtude vältimiseks, kõrvaldamiseks või vastuvõetava tasemeni vähendamiseks;
 • tõhusate seiretoimingute väljatöötamine ja rakendamine kriitilistes kontrollpunktides korrigeerivate tegevuste kavandamine juhuks, kui seire tulemusel selgub, et kriitilised kontrollpunktid ei ole kontrolli all;
 • toimingute kehtestamine, mida teostatakse regulaarselt punktides 1 kuni 5 esitatud meetmete tõhususe kontrollimiseks;
 • käitlemisettevõtte suurusele ja liigile vastavate dokumentide ja andmete loomine, mis tõendavad punktides 1 kuni 6 esitatud meetmete rakendamise tõhusust.

Käitleja vastutab oma ettevõttes sööda käitlemise hügieeninõuete ja enesekontrollisüsteemi täitmise eest, esitab järelevalveasutusele viimase nõudel asjakohased ja ajakohastatud dokumendid enesekontrollisüsteemi rakendamise ja toimimise kohta ning säilitab neid dokumente vajaliku aja jooksul.

Viimati uuendatud: 16. Mai 2019