Language switcher

Sa oled siin

Sööda valdkonna uudised

27-08-2020 Muudatused sööda tegevusalade määruses

23-12-2019 Riigilõiv sööda järelevalvel asendub tunnipõhise järelevalvetasuga

17-12-2019 Head söödakäitlejad, andke oma tegevuskohtadest teada

12-12-2019 Muudatused mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse importimisel

18-06-2019 Lisandus kaks uut söödalisandite funktsionaalrühma (12.2 KB, DOCX)

09-08-2018 Teatavate vaseühendite lubamine kõikide loomaliikide söödas (278.18 KB, PDF)

13-02-2018 Muutus määrus sööda turuleviimise ja kasutamise kohta

05-07-2017 Täiendatud söödamaterjalide kataloog (14.62 KB, DOCX)

05-07-2017 Teatud söödalisandite registrist kustutamine (15.5 KB, DOCX)

28-03-2016 Muudatused sööda käitlemisel sh importimisel seoses dioksiinide seirega õlides, rasvades ja neist saadud toodetes (73.5 KB, DOC)

14-09-2012 Uus tunnustamise kohustus ettevõttele, mis töötleb eelnevalt töötlemata taimeõlisid, valmistab taimsetest õlidest saadud tooteid ja segab rasvu, kui need tooted on mõeldud kasutamiseks looma söödana

13-06-2012 Silokonservantide kasutamisest

22-02-2011 Valmisid abimaterjalid söödakäitlejatele söötade märgistamiseks

08-09-2010 Alates 1. septembrist käesoleval aastal hakkas kehtima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta.

30-08-2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikkel 8 kehtestab söödalisandite sisalduse söödas.

30-08-2010  Mõiste erisöödamaterjal asendati mõistega söödamaterjal alates 1. septembrist 2010.

10-03-2010 Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad peavad alates 01.01.2010 olema registreeritud äriregistris. Palume söödakäitlejatel, kelle andmed on sellest tulenevalt muutunud Veterinaar- ja Toiduametit teavitada

  
Vastavalt EÜ määruse nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded, artiklile 7 ja 18, peavad söödakäitlejad, kes täidavad määruse 183/2005 lisa 2 nõudeid, hiljemalt 1. jaanuariks 2008 esitama pädevale asutusele pädeva asutuse poolt nõutavas vormis (30.5 KB, DOC) tõenduse selle kohta, et nad järgivad artiklit 6 ja määruses 183/2005 sätestatud tingimused on täidetud.

 
Alates 1. veebruarist 2007 hakkas kehtima uus Söödaseadus

 
 Vastavalt EÜ määruse 1831/2003 artikkel 17 punktide 1 ja 2 alusel asutas Euroopa Komisjon Euroopa Ühenduse söödalisandite registri. Register on informatiivne ning ei oma õiguslikku alust.

Söödahügieeni nõuded

Failid:

Viimati uuendatud: 16. Oktoober 2020