Language switcher

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemine

Põllumajandusloomade aretuse seaduse kohaselt tuleb tegevusloa taotlemiseks esitada Veterinaar- ja toiduametile sellekohane taotlus. Taotlusel peab olema märgitud (Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lg 2 järgi):
• juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Eestis tegutseva aretusühingu peakorter peab üldjuhul asuma Eestis.
• teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
• tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood.
• taotlusele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
• kui ettevõtja soovib, et talle antava tegevusloa kehtivusaega piirataks võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
• ettevõtja hoolsuskohustuse täitmise kava, kui ettevõtja on selle esitamiseks käesoleva seaduse alusel kohustatud;
• kui ettevõtja soovib tegevusluba kasutada ka tütarettevõtja tegevuses, siis selle tütarettevõtja ärinimi, registrikood ja asukoha aadress.

Koos taotlusega tuleb esitada taotlus vähemalt ühe  aretusprogrammi heakskiitmiseks koos kõnealuse aretusprogrammi kavandiga. Kui tõusiseselt on eristatud mitu alampopulatsiooni, peab iga alampopulatsiooni kohta olema selle aretuseesmärgile vastav aretusprogramm.
Aretusprogrammi nõuded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1012 (tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas) artiklis 8.
Ohustatud tõugu looma tõuraamatu pidamisel tuleb lähtuda lisaks maaeluministri 1. jaanuari 2019. aasta määruses nr 83 (Nõuded ohustatud tõugu põllumajandusloomade aretusprogrammi jaoks piisava aretusloomade arvu määramiseks) sätestatud nõuetest.
Ohustatud tõugu põllumajanduslindude aretusprogramm peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning aretusprogrammis peavad sisalduma järgmised osad:
  1) põllumajanduslindude välimiku, jõudlusomaduste ja muude iseloomulike tunnuste kirjeldus;
  2) andmed põllumajanduslindude populatsiooni suuruse kohta ning populatsiooni paiknemise ja struktuuri kirjeldus;
  3) tõu säilitamise meetodite kirjeldus;
  4) tõu propageerimise kord;
  5) jõudluskontrolli läbiviimise kord;
  6) põllumajanduslindude jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamise tulemuste kasutamise kord;
  7) põllumajanduslindude ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord.

Tegevusloaga aretusühing peab oma andmed kandma loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel asutatud põllumajandusloomade registrisse.
Kui aretusühing on juba saanud tegevusloa, siis iga järgmise aretusprogrammi või aretusprogrammi olulise muudatuste heakskiitmiseks esitatakse taotlus ainult aretusprogrammi heakskiitmiseks, uut tegevusluba taotlema ei pea.

Viimati uuendatud: 8. Juuni 2020