Language switcher

Sa oled siin

Veiste eksport ja import

Elusloomade viimisel riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (ekspordil), on esimeseks eeltingimuseks see, et kohale (ehitis, piirkond jne), kust loom välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Teiseks peab olema karjas, kust loom välja viiakse, läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega). Kindlasti peab veis olema kõrvamärgiga märgistatud ning registreeritud PRIAs.

Nõuded looma eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt sihtriigi nõuetest viiakse läbi vajalikud veterinaarsed uuringud sh looma eraldihoidmine teistest loomades selleks ettenähtud ajaks (karantiin). Kui peale kohustuslikke uuringuid ja ettenähtud karantiini on loom kliiniliselt läbi vaadatud, väljastab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskus sellekohase loomatervisesertifikaadi, mis peab olema loomaga kaasas kuni sihtkohani.

PRIA-le tuleb teavitada veise eksportimisest 7 päeva jooksul alates looma karjast väljaviimisest. Veisepassi tuleb teha eksporti puudutav märkus ning see tagastada PRIA-le.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui loom soovitakse tuua väljapool Euroopa Liitu asuvast riigist Eestisse (import). Veiste impordi veterinaarnõuded on kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded“.

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse järelevalveametniku käest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019