Language switcher

Sa oled siin

Veterinaararstid

Riikliku veterinaararstide registri avalik päring

 

Veterinaararsti kutsetegevuse luba on vaja taotleda, kui soovite tegeleda veterinaarpraksisega.

Kutsetegevuse luba on tähtajatu ja selle väljastab Veterinaar- ja Toiduamet.

Veterinaartegevust reguleerivad:

 

Nõuded taotlejale

Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotleja peab omama veterinaararsti kvalifikatsiooni.

Veterinaararst, kes on omandanud kvalifikatsiooni välisriigis (kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis), peab Eestis töötamiseks taotlema kutsetegevuse luba.

Kui Eestis õppinud veterinaararst soovib töötada väljaspool Eestit, taotleb ta vajaduse korral veterinaar- ja toiduametilt enda kutsealal tegutsemist kinnitava tõendi vastavalt veterinaarkorralduse seaduse § 254.

 

Taotluse täitmine ja esitamine

Kutsetegevuse loa taotlemisel tuleb esitada:

 • taotluse;
 • elulookirjelduse, mis sisaldab muu hulgas ees- ja perekonnanime, eelmist ees- ja perekonnanime või eelmisi ees- ja perekonnanimesid, isikukoodi või isikukoodi puudumise korral sünniaega ning isikut tõendava dokumendi nimetust ja numbrit, kontaktandmeid, eelmise töökoha riiki ning kutsealase töökäigu kirjeldust;
 • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
 • erialast täiendamist tõendava dokumendi koopia (ei pea esitama taotlemisel viie aasta jooksul pärast veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamist).

Kutsetegevuse loa taotleja, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, esitab veterinaar- ja toiduametile taotluse, eluloolised andmed ja kutsealase töökäigu kirjelduse ja veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia.

Mujal veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isik esitab lisaks ka veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Kui taotlust ei esitata Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu, tuleb taotlejal täiendavalt esitada deklaratsioon, et tal ei ole kehtivat töölepingut töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures ravimiseaduse § 43 lõike 7 kohaselt. (24.5 KB, DOC)

 

Riigilõivu tasumine

Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 70 eurot.

Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900082278 Rahandusministeeriumi pangakontole:

·         SEB EE891010220034796011

·         Swedbank EE932200221023778606

·         Luminor Bank EE701700017001577198

Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, märkige isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

 

Taotluse menetlemine

Veterinaar- ja toiduamet otsustab kutsetegevuse loa andmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või selle andmisest keeldumise, arvestades otsuse tegemisel erialaorganisatsiooni arvamusega. Veterinaar- ja toiduamet menetleb kutsetegevuse loa taotlust ning teeb kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta otsuse 20 tööpäeva jooksul kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates.

Kui veterinaararsti kvalifikatsioon on omandatud mujal, kui Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, tuleb arvestada täiendavalt kuni 40 tööpäevaga, mis on ette nähtud hinnangu andmiseks läbitud õppekava vastavuse kohta.

 

Kutsetegevuse loa andmisest keeldumine

Veterinaar- ja Toiduamet keeldub kutsetegevuse loa andmisest, kui:

 • kutsetegevuse loa taotlemisel on tahtlikult esitatud valeandmeid;
 • taotleja on oma varasemas kutsetegevuses näidanud üles ilmset sobimatust tööks veterinaararstina, rikkudes veterinaararsti kutse-eetikat ja head veterinaarset tava;
 • veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
 • taotleja kvalifikatsioon ei vasta erialal töötamiseks nõutavale kvalifikatsioonile;
 • taotlejal on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures ravimiseaduse § 43 lõike 7 kohaselt.

 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Veterinaar- ja Toiduamet tunnistab kutsetegevuse loa kehtetuks järgmistel alustel:

 • veterinaararst on kutsetegevuse loa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud loa andmisest keelduma;
 • veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
 • kutsetegevuse loa peatamise tinginud asjaolu ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks kõrvaldatud;
 • veterinaararst loobub enda taotlusel veterinaarpraksisega tegelemisest;
 • veterinaararstil on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures.

Kutsetegevuse luba muutub kehtetuks veterinaararsti surma korral.

 

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Registriandmete muutmine

Andmete (sh kontaktandmed, erialane täiendamine jms) muutumise korral tuleb need ajakohastada Riiklikus veterinaararstide registris.

Registriandmeid saab kõige hõlpsamalt muuta maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. 

Juhendmaterjal kutsetegevuse loaga veterinaararsti registriandmete muutmiseks (933.74 KB, PDF)

Juhendmaterjal kutsetegevuse loaga veterinaararsti registriandmete muutmiseks vene keeles (631.68 KB, PDF)

 

 

Viimati uuendatud: 15. Aprill 2020