Language switcher

Sa oled siin

Märgistamine

Sõnaga «ökoloogiline» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «öko», sõnaga «mahe» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «mahe» või muul viisil mahepõllumajandusele viitavalt võib märgistada toitu, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.


ELi mahetoote logo

Alates 01.07.2010 on pakendatud mahetoidu müümise puhul kohustuslik kasutada ELi mahetoote logo. Logoga samale vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse koodnumber ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta (Joonis 1). Täpsemat infot mahepõllumajandusliku tootmise logo kohta saab lugeda EL-i mahepõllumajanduse veebilehelt.

EE-ÖKO-02

Eesti põllumajandus

EE-ÖKO-02

ELi põllumajandus

Joonis 1. Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo

Järelevalveasutuste koodnumber

Järelevalveasutuse koodnumbrid on kehtestatud Põllumajandusministri 17. juuni 2014. a määrusega nr 37 “Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koondnumbrid”, mille kohaselt on koodid  vastavalt järelevalveasutusele:

  • Põllumajandusamet: EE-ÖKO-01
  • Veterinaar- ja Toiduamet: EE-ÖKO-02


Rahvusvaheliste toodete ja mitmekeelsete pakendite märgistusel esitatakse vaid ühe kontrollasutuse kood st. selle kontrollasutuse kood, mis teostab järelevalvet toote viimase valmistusetapi ehk toote pakendamise või märgistamise üle.
Euroopa Liitu imporditud mahetoodetel kasutatakse Euroopa komisjoni poolt kolmandatele riikidele antud tunnuskoode. Kolmandatest riikidest pärinevate toodete puhul algab tunnuskood kolmandat riiki tähistava lühendiga vastavalt rahvusvahelisele kahetäheliste riigikoodide standardile ISO 3166 (Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised).

Eesti ökomärk

Eestis on kasutusel mahepõllumajandusele viitava märgina ökomärk:

Ökomärk peab vastama Põllumajandusministri 5. detsembri 2006 a määruse nr 105 “Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord” lisas toodud etalonile. Lubatud on kasutada ka mustvalget ökomärki.
Ökomärki võib kasutada tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandussaaduse ja -toote märgistamisel. Ökomärki ei kasutata mahepõllumajandusele üleminekuajal toodetud põllumajandussaaduse ja –toote ning valmistatud toote puhul põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95 % mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toote märgistamisel.

Viimati uuendatud: 18. Mai 2019