Language switcher

Sa oled siin

Üldinfo ja struktuur

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) loodi 2000. a Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni (VTI) ümberkorraldamise teel. Ümberkorraldamise aluseks olid sama aasta 1. jaanuaril jõustunud veterinaarkorralduse seadusest, loomatauditõrje seadusest ja toiduseadusest tulenev VTI senise pädevuse laienemine, mis eeldas ka sätestatud ülesandeid täitva valitsusasutuse staatuse muutmist. 1. aprillil 2000. a jõustus põllumajandusministri 16. märtsi 2000. a määrus nr 12 "Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ümberkorraldamine, Veterinaar- ja Toiduameti põhimääruse, Veterinaar- ja Toiduameti ning selle kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine".

Veterinaar-ja Toiduamet on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab veterinaariat, toidu- ning söödaohutust, turukorraldust, loomakaitset ja põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja  teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Lisaks juba nimetatud seadustele lähtub VTA oma erialases tegevuses loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadusest, loomakaitseseadusest, põllumajandusloomade aretuse seadusest, mahepõllumajanduse seadusest, ravimiseadusest, Euroopa Liidu ühise  põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest, söödaseadusest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

VTA tegevuse laiemaks eesmärgiks on tagada tarbijaskonnale ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidutoorme ja toidu tootmine, ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi, kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest, kaitstes samas loomi nende tervist ja heaolu ohustada võiva inimesepoolse tegevuse või tegevusetuse eest, ning tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.

Sellest tulenevalt on Veterinaar-ja Toiduameti ülesanneteks:

 • loomataudide ennetamist ja tõrje korraldamine ja teostamine
 • inimeste tervise kaitse inimestele ja loomadele ühiste haiguste eest
 • loomade kaitsmine nende heaolu ohustava tegevuse eest, nõudes nende pidamisele ja kohtlemisele kehtestatud nõuete täitmist
 • toidutoorme ja toidu ohutuse kontrolli teostamine toidutoorme ja toidu tootmisel, esmase töötlemisel, töötlemisel, veol ja hulgimüügil
 • järelevalve teostamine toidutoorme ja toidu tootmise, esmase töötlemise, töötlemise, veo ja hulgimüügiga tegelevate ettevõtete tegevuse üle
 • järelevalve teostamine toidutoorme ja toidu mahepõllumajandusliku töötlemise üle
 • laboratoorsete uuringute korraldamine loomataudide diagnoosimiseks ning toidu, loomse sööda, heina, põhu, ravimsöötade ja joogivee omaduste hindamiseks
 • keskkonna kaitsmine loomapidamise ja loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite eest
 • veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolse ravimite ja ravimsöötade kasutamise kontroll
 • loomade, toidutoorme ja toidu, s.h. mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud loomakasvatussaaduste ja põllumajandustoodete kontroll nende sisseveol Eesti Vabariiki;
 • põllumajandusloomade aretusega tegelevate isikute tunnustamise korraldamine
 • põllumajandusloomade aretuse alase järelevalve teostamine
 • põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine
 • järelevalve teostamine turukorralduslike meetmete rakendamiseks piima- ja lihaturul.
 • alkoholi kvaliteedi järelevalve korraldamine ja riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejana tegutsemine
 • korraldada ja teostada järlevalvet sööda ja söödatootmise nõuatekohasuse üle ning tegutseda riigi söödaregistri volitatud töötlejana

VTA struktuuris on keskasutus ja 11 piirkondlikku keskust (keskused maakondades). Keskasutuse peamiseks ülesandeks on veterinaar- ja toidukontrollialase ning põllumajandusloomade aretuse seadusest tuleneva järeleavalvetegevuse koordineerimine ning järelvalvet teostavad piirkondlikud keskused.

Kokku on VTAs 314 teenistujat (seisuga 01.04.2019), nendest 68 töötab keskasutuses ja 224 piirkondlikes keskustes ning neist 22 piiripunktides. 
Oma tegevuses kasutab VTA Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, veterinaarkorralduse seaduse kohaselt volitatud laboratooriumide, veterinaarlaboratooriumi tegevusluba omavate laboratooriumide ja toiduseaduse alusel volitatud laboratooriumide teenuseid.


Asutuse tööaeg E-R  08.00-16.00

Vaata asutuse struktuuri (461.44 KB, JPG).

Failid:
VTA asjaajamiskord (649.09 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 13. September 2019