Language switcher

Sa oled siin

Vene Föderatsioon

Lisaks üldistele eksporti reguleerivatele tingimustele, tuleb loomade ja loomsete saaduste ekspordil arvestada ka Euroopa Liidu (edaspidi EL) ja ühenduseväliste riikide vahel sõlmitud lepingutest tulenevate erisustega (Loomade ja loomsete saaduste kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 1 lõige 5).
Kuna EL ja Vene Föderatsiooni (edaspidi VF) vahel on 02.09.2004 allkirjastatud sertifitseerimise- ja ekspordialane memorandum (edaspidi memorandum), tuleb loomade ja loomsete saaduste ekspordil VF-i arvestada ka memorandumist tulenevate erisustega:
 
1.     Loomsed saadused peavad pärinema ettevõttest, mis on VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ning kantud pädeva asutuse kodulehel avaldatud loeteludesse.
  • Kui ettevõte kavandab oma toodete eksporti VF-i, siis VF pädeva asutuse esmase heakskiidu saamiseks esitab toodete tootja VTA-le vastavasisulise avalduse, millel tuleb ära näidata vähemalt järgmine info: andmed toodete tootja kohta, avaldusega hõlmatud tegevuse eest vastutava isiku andmed, eksporditavate toodete andmed, avalduse esitamise kuupäev. Avaldus esitatakse VTA üldistel avalikel kontaktandmetel ettevõtte ametlikul plangul (kui on) originaalis ning selles esitatud andmete õigsust kinnitab ettevõtte seaduslik esindaja oma allkirja ja ettevõtte pitsatiga (allkirja ees/järel näidatakse kindlasti ka ees- ja perekonnanimi). Avalduse võib esitada ka elektroonselt; sel juhul peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud. Avalduse soovitusliku vormiga saab tutvuda siin (DOC) (32 KB, DOC).
  • Nõuetekohaselt esitatud avalduse alusel teostab VTA ettevõtte esmase kontrollimise, mille käigus hinnatakse vastavust VF veterinaarnõuetele.
  • Kui kontrollimise tulemused on positiivsed, siis edestab VTA  vastava avalduse VF pädevale astusele; vajadusel korraldab VTA ettevõtte kontrollimise VF pädeva asutuse spetsialistide poolt, kusjuures seonduvad kulud kannab avalduse esitaja.
  • Kui VF pädeva asutuse kontrollimise tulemusena vastab ettevõte VF veterinaarnõuetele, kantakse see vastavasse loetelusse, mis tehakse teatavaks VF veterinaar- ja toidukontrolli piiripunktidele ning avalikustatakse VF pädeva asutuse kodulehel. Pärast seda on loomsete saaduste eksport VF-i lubatud.
  • Kui VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ettevõte soovib avaldatud andmeid hiljem muuta (näiteks muutuvad ätipartnerite andmed vms), esitab ta VTA-le avalduse samal viisil nagu esmase avalduse esitamisel näidates selgelt ära andmed, mida soovitakse muuta.
2.     Loomade ja loomsete saadustega peab kaasas olema veterinaarsertifikaadi originaal, mis vastab kas EL ja VF  või EL ja Euraasia Majandusühenduse vahel kokkulepitud mudelile.
  • Veterinaarsertifikaate väljastavad VTA piirkondlikud keskused eeldusel, et loomad või loomsed saadused pärinevad ettevõttest, mis on VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ning kantud pädeva asutuse kodulehel avaldatud loeteludesse. Veterinaarsertifikaadi taotlemise ja väljastamise kohta saab täpsemat infot siit (DOCX) (DOCX).
Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020