Language switcher

Sa oled siin

Ekspordi üldinfo

Eksport toiduseaduse tähenduses on eksport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 952/2013 , millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, tähenduses.
Sööta võib eksportida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (143.78 KB, PDF) artiklis 12 sätestatud nõuetega:
 
 1. Toit ja sööt, mis eksporditakse või reeksporditakse ühendusest turule viimiseks kolmandates riikides, peab vastama toidualaste õigusnormide asjakohastele nõuetele, kui importiva riigi võimuorganid ei nõua muud ja kui õigusaktides, standardites, tegevusjuhistes ning muudes õigus- ja haldusprotseduurides, mis võivad importivas riigis kehtida, ei ole sätestatud teisiti.
  Muudel asjaoludel, välja arvatud tervistkahjustava toidu või ohtliku sööda puhul, võib toitu ja sööta eksportida ja reeksportida ainult juhul, kui sihtriigi pädev asutus on andnud selge nõusoleku, olles enne saanud täieliku teabe põhjuste ja asjaolude kohta, mis ei võimaldanud asjaomast toitu või sööta ühenduse turule viia.
 2. Ühenduse või mõne ühenduse liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolse kokkuleppe sätete kohaldamisel peab ühendusest või ühenduse liikmesriigist kolmandasse riiki eksporditav toit ja sööt vastama kõnealuse kokkuleppe sätetele.
 
Loomade ja loomsete saaduste eksporditingimused on sätestatud Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadusega.
 1. Eksporditavad loomad ja loomsed saadused peavad olema nendega kauplemise kohta esitatavate ning ühendusevälise riigi esitatavate veterinaarnõuete kohased. Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste ühest liikmesriigist teise toimetamine peab olema selle kohta esitatavate veterinaarnõuete kohane.
  Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatud veterinaarnõuded on kehtestatud Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määrusega nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded
 2. Loomi ja loomseid saadusi võib eksportida kõigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu.
 3. Loomade ja loomsete saaduste eksportimisel peab nende vedu toimuma tollijärelevalve all
  Kaubasaadetise suhtes ekspordi tolliprotseduuri kohaldamisest arvates kuni Euroopa Liidu territooriumilt väljumise kohani, välja arvatud juhul, kui vedu on katkestatud veterinaarjärelevalve ametniku otsuse alusel looma heaolu tagamise eesmärgil kiireloomulistel juhtudel.
 4. Eksporditavaid loomi ja loomseid saadusi, mis ei ole nende kohta esitatud nõuete kohased või mille kohta ei ole nõudeid esitatud, on läbi Eesti lubatud vedada üksnes Veterinaar- ja Toiduameti loal.
 

Sertifikaadi taotlemine ja väljastamine

Lähtekoha liikmesriik tagab, et ekspordiks ettenähtud loomadest või loomsetest saadustest koosneva kaubasaadetisega on kaasas sihtkoha ühendusevälise riigi veterinaarnõuete kohasust tõendav veterinaarsertifikaat või mõni muu veterinaarnõuete kohasust tõendav dokument. Kui lähtekoha liikmesriik on Eesti, siis väljastatakse nõuetekohane dokument Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikus keskuses.
Mõnede riikidega kooskõlastatud sertifikaatide näidised on leitavad siit.
 
Sertifikaadi väljastamiseks esitatakse piirkondlikule keskusele kirjalik taotlus 
 
Taotluse saab esitada elektrooniliselt Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu. Vaata taotluse esitamise juhendvideot siit.
 
VTA peadirektori käskkirjaga on kinnitatud kindel kord (400.29 KB, DOCX) loomade ja loomsete saaduste väljaveol, milles käsitletakse nii järelevave teostamise üksikasju kui ka sertifikaadi taotlemise ja väljastamise täpsemaid tingimusi.
 
esitatakse vähemalt 48 tundi enne looma eksportimist  või teise liikmesriiki vedamist.
Taotluse Inglise keelne vorm on leitav siit (92 KB, DOC) ja Vene keelne vorm siit (94 KB, DOC).
 
 
2. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks toidu, sööda ning loomsete kõrvalsaaduste väljaveol (99.5 KB, DOC)
 
esitatakse vähemalt 24 tundi enne loomsete saaduste eksportimist või teise liikmesriiki vedamist
 
Nõuded väljastava sertifikaadi kohta on kehtestatud Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määrusega nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded
Sertifikaadi koostab ameti piirkondliku keskuse veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalve alla kuulub ettevõtte, põllumajandusettevõte, keskus või organisatsioon, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse. Nõuetekohasuse tõendamise käigus viiakse kõikide sertifitseeritavate saadetiste osas läbi dokumentide, identsuse ja füüsiline kontroll.
 
Sertifikaadi väljastamisega seotud järelevalvetoimingute teostamise eest võetakse veterinaarjärelevalvetasu; tasu võetakse VKS 71 peatüki sätete alusel ja kohaselt. Sertifikaate väljastatakse tööajal (E-R kl 08.00-16.00). 
Viimati uuendatud: 2. September 2020