Language switcher

Sa oled siin

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud plastist köögitarvikute import

1. Plastist valmistatud köögitarvete importimisel Hiinast ja/või Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi Hongkong), peab käitleja kõigepealt suutma tõendada, millise plastiga on tegemist (erinevaid plasti liike on mitmeid, nendeks on näiteks polüamiid, melamiin, polüpropüleen, polüetüleen, polüstüreen, tritaan ABS jne. Täpsem info materjalirühmade iseloomustuse kohta siit (657.8 KB, PDF).

Plasti liiki on vaja teada ning tõendada seetõttu, et osadele Hiinast ja/või Hongkongist pärit või sealt lähetatud plastist köögitarvetele (polüamiid- ja melamiinplastist) on kehtestatud impordil eritingimused (vt punkt 4.). PS! Ülejäänud plastist köögitarvete (näiteks polüpropüleenist, polüstüreenist jne) puhul, millele impordil eritingimusi kehtestatud ei ole, jäävad kehtima nõuded dokumentidele (vt punkt 1.1.- 1.3.).

Plastist köögitarvete puhul loetakse tõenduseks Komisjoni määruse (EÜ) nr 10/2011 [1] kohast tõendust ning selleks peavad kättesaadavad olema nõuetekohased ning saadetisega üheselt kokkuviidavad dokumendid:

1.1. Kaubasaadetist iseloomustavad saatedokumendid;

1.2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 [2] artikli 16 kohane kirjalik deklaratsioon (vastavusdeklaratsioon), mis kinnitab toodete vastavust Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Lisainfot vastavusdeklaratsiooni väljastamise ning nõuete osas leiate siit;

1.3. Katseprotokollid [3]mis kinnitavad vastavusdeklaratsioonil esitatut

2. Kui kõik punktides 1.1.- 1.3. nimetatud dokumendid on nõuetekohaselt esitatud ning need on saadetisega üheselt kokkuviidavad (näiteks esitatud märgistuse näidise või toodetest tehtud piltide alusel),loetakse plastmaterjal identifitseeritavaks ning seejärel:

2.1. Kui selgub, et tegemist on polüamiid ja/või melamiinplastist köögitarvetega, siis sellised saadetised kuuluvad impordikontrolli-> kehtivad nõuded ja meetmed, mis on toodud punktis 4.

2.2. Kui selgub, et tegemist ei ole polüamiid ja/või melamiinplastist köögitarvetega (vaid on näiteks polüpropüleenist, polüetüleenist, polüstüreenist jne.), siis annab pädev asutus loa vormistada kaup vabasse ringlusesse.

3. Kui aga punktides 1.1.- 1.3. nimetatud dokumendid ei ole nõuetekohased ja/või ei ole neid võimalik toodetega üheselt kokku viia ning toodete materjali ei ole võimalik seega identifitseerida (kas tegemist on polüamiidist, melamiinist, polüstüreenist, polüpropüleenist jne esemetega), tuleb:

3.1. Teostada analüüsid plastmaterjali identifitseerimiseks Terviseameti Kesklabori Keemialaboris aadressil Kotka 2, 11315 Tallinn. PS! Katsetada võib ka teiste EL liikmesriikide laborites.

3.2. Seejärel kui laboris tehtud plastmaterjali identifitseerimisel selgub, et tegemist on polüamiidist ja/või melamiinplastist köögitarvetega, siis kuuluvad sellised saadetised impordikontrolli-> kehtivad nõuded ja meetmed, mis on toodud punktis 4.

3.3. Kui aga selgub, et tegemist ei ole polüamiid ja/või melamiinplastist köögitarvetega, annab pädev asutus küll loa vormistada kaup vabasse ringlusse. Kuid siinkohal tuleb tähelepanu pöörata, et kauba edasine turustamine ei ole siiski lubatud enne kui toodete kohta on esitada kõik punktides 1.1- 1.3. nimetatud nõuetekohased dokumendid.

4. Eritingimused Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid [4] - ja melamiinplastist [5] köögitarvete impordi suhtes

Seoses Komisjoni määruse (EL) nr 284/2011 (edaspidi määrus 284/2011) kohaldamisega alates 1. juulist 2011. a kehtestatakse eritingimused Hiina Rahvavabariigist (edaspidi Hiinaja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi Hongkong) pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastist köögitarvete impordil.

4.1. Sissetoomiskohad

Kõnealuseid tooteid võib Euroopa Liitu (edaspidi lühend EL) tuua vaid läbi selleks määratud esimeste sissetoomiskohtade (esimene sissetoomiskoht on koht, kus saadetis EL siseneb). Eestis on hetkel ainult üks esimene sissetoomiskoht, kust Hiinast ja Hongkongist pärit polüamiid- ja melamiinplastist köögitarbeid on võimalik importida ning selleks on Muuga Sadama piiripunkt

Pädevaks asutuseks Eestis on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Võimalik on tooteid importida ka läbi teiste EL liikmesriikide esimeste sissetoomiskohtade. Nimekiri teiste EL liikmesriikide määratud esimestest sissetoomiskohtadest on leitav siit (PDF).

Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata, et kogu ametlik kontroll teostatakse esimeses sissetoomiskohas st kohas, kus saadetis EL siseneb (N: juhul kui saadetis siseneb EL mõnest muust EL liikmesriigi kui Eesti, tuleb kogu ametlik kontroll läbida selle liikmesriigi määratud esimeses sissetoomiskohas).

4.2. Saadetisest etteteavitamine

Saadetiste saabumisest tuleb esimese sissetoomiskoha pädevat asutust (Eestis on pädevaks asutuseks VTA ning esimeseks sissetoomiskohaks Muuga Sadama piiripunkt) teavitada ette vähemalt kaks tööpäeva. Selleks esitatakse esimese sissetomiskoha pädevale asutusele ühise sisenemisdokumendi I osa (juhised täitmiseks on leitavad siit (PDF)).

NB! Juhul kui imporditakse saadetisi läbi mõne teise EL liikmesriigi, tuleb teavitus saata selle liikmesriigi esimese sissetoomiskoha pädevale asutusele. Kontaktid leiate siit (PDF).

4.3. Saadetiste ametlik kontrollimine

4.3.1. Dokumentide kontroll

Esimeses sissetoomiskohas teostatakse pädeva asutuse (Eestis on selleks VTA) poolt kõigi saadetistedokumentide kontrolli.

4.3.1.1. Nõuded dokumentidele:

4.3.1.1.1.      Kõikide Hiinast ja Hongkongist imporditud polüamiidist ja melamiinist köögitarvetega peab kaasas olema nõuetekohaselt täidetud avaldus (37.5 KB, DOC), mis kinnitab, et saadetis vastab sätestatud nõuetele primaarsete aromaatsete amiinide (polüamiidi puhul) ja formaldehüüdi (melamiini puhul) eraldumise kohta.

4.3.1.1.2.      Eelmainitud avaldusele peab olema lisatud laboratooriumi protokoll, milles on esitatud:

4.3.1.1.2.1.  Polüamiidist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses. Piirtundlikkust kohaldatakse eraldunud primaarsete aromaatsete amiinide summa suhtes. Primaarsete aromaatsete amiinide analüüsi piirtundlikkus on 0,01 mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta;

4.3.1.1.2.2. Melamiinist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse formaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta.

PS! Analüüsid võib teostada ja protokolli väljastada nii lähteriigi kui Euroopa Liidus tegutsev pädev labor.

4.3.1.1.3.      Lisaks tuleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 kohaselt plastmaterjalist esemetele lisada kirjalik deklaratsioon (vastavusdeklaratsioon), mis kinnitab nende vastavuse Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Lisainfot vastavusdeklaratsiooni väljastamise ning nõuete osas leiate siit.

Juhul kui kõik punktis 4.3.1.1 nimetatud dokumendid (avaldus, laboratooriumi protokoll ja vastavusdeklaratsioon) on nõuetele vastavad ning seega dokumentide kontroll on rahuldav (ning kui saadetis ei ole valitud identsus- ja füüsilisse kontrolli), tunnistatakse saadetis EL vabasse ringlusesse sobivaks. Seejärel tuleb saadetise vabasse ringlusse lubamiseks esitada tolliasutusele punktis 4.3.1.1.1 nimetatud avaldus, millel on lisaks käitleja esitatud andmetele esimese sissetoomiskoha pädeva asutuse (Eestis on selleks VTA) märge vabasse ringlusesse lubamise kohta.

Nimetatud avalduse olemasolu ja kaubaga kokkuviidavust on päeval asutusel õigus kontrollida ka siseriikliku järelevalve käigus.

Juhul kui aga üks või rohkem eelnimetatud dokumentidest (avaldus, laboratooriumi protokoll, vastavusdeklaratsioon) ei ole nõuetekohased, on tegemist nõuetele mittevastava saadetisega ning selliste saadetiste osas järgnevad meetmed vastavalt punktis 5 kirjeldatule.

4.3.2. Identsus- ja füüsiline kontroll

Lisaks 100% dokumentide kontrollile teostatakse esimeses sissetoomiskohas (Eestis Muuga sadama piiripunkt) pädeva asutuse (Eestis on selleks VTA) poolt 10% saadetiste puhul ka identsus- ja füüsiline kontrollimine

Identsuse kontrollimine hõlmab saadetise ja saadetise kohta esitatud dokumentide kokkuviidavuse kontrollimist. Saadetis avatakse ja hinnatakse toodetel olevat märgistust või muid tunnuseid, mis kinnitavad saadetise ja dokumentides toodud toodete kirjelduse ühese kokkuviidavuse.

Füüsiline kontrollimine hõlmab täiendavaid laboratoorseid analüüse primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi sisalduse kontrollimiseks. Proov võetakse saadetisest esimeses sissetoomiskohas (Eestis on selleks Muuga Sadama piiripunkt).

Proov analüüsitakse esimese sissetoomiskoha referentlaboratooriumis, milleks Eestis on Terviseameti Kesklabori KeemialaborPolüamiidist köögitarvete puhul ei tohi eralduda toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses ehk üle 0,01 mg/kg. Melamiinist köögitarvete puhul ei tohi eralduda toitu või toidu mudelainesse folmaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta. 

Juhul kui identsus- ja füüsiline kontroll (sh laboratoorsed analüüsid) on rahuldavad/nõuetele vastavad, tunnistatakse saadetis EL vabasse ringlusse sobivaks.

Seejärel tuleb saadetise vabasse ringlusse lubamiseks esitada tolliasutusele punktis 4.3.1.1.1 nimetatud avaldus, millel on lisaks käitleja esitatud andmetele esimese sissetoomiskoha pädeva asutuse (Eestis VTA) märge vabasse ringlusesse lubamise kohta.

Juhul kui aga identsus- ja/või füüsilise kontrollimise tulemusel osutub saadetis nõuetele mittevastavaks,järgnevad meetmed, mis on kirjeldatud punktis 5.

5. Meetmed nõuetele mittevastavuse korral

Nõuetele mittevastavate saadetiste osas annab pädev asutus korralduse saadetiste ametlikuks kinnipidamiseks ning seejärel võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 54 asjakohasteks edasisteks meetmeteks olla kas saadetiste:

5.1. tagasitoimetamine päritoluriiki (või mõnda teise sihtkohaks olevasse kolmandasse riiki, kui sihtkohaks oleva kolmanda riigi pädev asutus on teavitanud LR pädevale asutusele valmisolekust saadetise vastuvõtmisest);

5.2. hävitamine;

5.3. kasutamine muuks otstarbeks kui algselt kavandatud (N: polüamiidplastist esemeid on võimalik sulatada ning seejärel ümber töödelda mõneks muuks kui toiduga kokkupuutuvateks ettenähtud esemeks- näiteks pliiatsiteritajateks);

5.4. mis tahes muu meede, mida pädev asutus peab asjakohaseks

6. Kulud

Vastavalt Toiduseaduse § 1 lg 1 ja § 49 makstakse toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu.

Lisaks järelevalvetasule kannab käitleja kõik muud ametlike kontrollimisega seotud kulud.

Sellisteks kuludeks võivad sh olla:

6.1. vajalike analüüside maksumus

6.2. kulud kauba ladustamiseks

6.3. nõuetele mittevastavate toodete suhtes võetavate meetmetega seonduvad kulud:

6.3.1. saadetise tagasisaatmisega kaasnevad kulud;

6.3.2. saadetise hävitamisega seonduvad kulud;

6.3.3. saadetise ümbertöötlemisega seonduvad kulud

Lisainformatsioon:

Euroopa Komisjoni koduleheküljelt

Toiduosakond

[1] Komisjoni määrus (EÜ) nr 10/2011, 14. jaanuar 2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja –esemete kohta  (2.89 MB, PDF)

[2] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1935/2004, 27. oktoober 2004, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ

[3] Ettevõttepoolsel TKM-i ohutuse hindamisel võidakse eseme katsetamise asemel või katsetamisele täiendavalt kasutada ka teoreetilisi arvutusi seal hulgas modelleerimist üldtunnustatud teaduslike difusioonimudelite rakendamisega.

[4] Polüamiid – lühend PA, taaskasutuskood 07, tuntud ka nimetusega nailon.

[5] Melamiin – lühend MF, taaskasutuskood 07.

Failid:

Avaldus (37.5 KB, DOC)
Saabumise teatis (33 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 16. August 2019