Language switcher

Kontrolltoimingud

Vetrinaarkontroll: 

1. Dokumentide kontroll
Teostatakse kõikidel kaubasaadetistel veendumaks, et kauba saatedokumendid (sertfikaadid ja äridokumendid) on kooskõlas kehtivate nõuetega. Sertifikaat peab olema kooskõlas järgnevate nõuetega:

  • peab olema originaaleksemplar ja olema nummerdatud;
  • peab oma sisult ja vormilt olema kooskõlas vastava kauba impordiks ettenähtud mudeliga;
  • peab olema allkirjastatud ja tembeldatud eksportiva maa ametiisiku poolt, kes on identifitseeritav pädeva amtnikuna (selgesti loetav nimi, ametikoht ja riikliku ametkonna pitsat);
  • peab olema ühtne ja täielikult täidetud;
  • koostatud ühele saajale;
  • lisaks päritolumaal arusaadavale keelele peab olema koostatud ka EL-i sihtliikmesriigi ametlikus keeles. Liikmesriigil, kelle territooriumil asuva piiripunkti kaudu toimub kauba toimetamine EL-i, on õigus nõuda tõlget;
  • sertifikaadil, kauba saatedokumentides ja ÜSVD I osas olev info peab olema identne;
  • sertifikaat võib olla täidetud trükitult või käsikirjaliselt, kuid ta peab olema loetav;
  • parandusi võib teha läbikriipsutamisega, kuid iga parandus peab olema kinnitatud sertifikaadi väljastanud isiku allkirja ja pitsatiga;

Kaupade ekspordiks heakskiidetud riikide või nende osade letelu on leitav siit (38.5 KB, XLS) ning kolmandate maade “ekspordiks EL-i” tunnustatud ettevõtete loetelu on leitav siit.

2. Identsuse kontroll ehk kauba samasuse kontroll teostatakse kõikidel kaubasaadetistel, veendumaks, et kaup on vastavuses dokumentidel esitatud kirjeldusega. Ainsaks erisuseks on juhud, kui EL-i seadusandlusest tulenevalt võib piirduda üksnes veovahendil oleva plommi samasuse kontrolliga veterinaardokumendil näidatuga.

3. Füüsiline kontrolli ehk kauba enda omaduste vastavuse kontrolli kehtivatele nõuetele, teostamise sagedus sõltub kauba liigist ja päritolumaast. Kauba füüsiline kontroll koosneb kas ühest või rohkemast järgnevast toimingust: sensoorne hindamine (välimus, lõhn, maitse), sulatamine, keetmine, veovahendi ja kauba temperatuuride kontroll, pakkimise ja markeeringu nõuetekohasus, pakendite terviklikkuse kontroll, bakterioloogiline kontroll, saasteainete jmt. kindlakstegemine.

Ülalkirjeldatud kontrollide tulemusena nõuetekohaseks tunnistatud kaupadel täidab järelevalveametnik ÜSVD II osa (otsus saadetise kohta), kus on näidatud ka kauba edasine käitlemine: lubatud vaba ringlus, tolli järelevalve all lubatud transiitvedu kolmandasse riiki, lubatud eritingimustel import kindlaksmääratud sihtkohta või lubatud tolliladustamine.
Väljastatud ÜSVD originaaleksemplar peab olema kaubasaadetisega kaasas kuni kaup on tolli järelevalve all ning esimese sihtkohani EL-is, kus seda peab säilitama ühe aasta jooksul (tõendab kaubasaadetise nõuetekohasust ning korrektset toimetamist EL-i läbi piiripunkti).

Ülalkirjeldatud kontrollide tulemusena mittenõuetekohaseks tunnistatud kauba liikumine peatatakse ning selline kaup kas tagastatakse lähteriiki, suunatakse väljaspool EL-i asuvasse riiki (vastava riigi nõusolekul) või hävitatakse. ÜSVD II osas märgitakse, et kauba import EL-i on tagasilükatud ning antakse info edasise käitlemise kohta (re-eksport või hävitamine).

Viimati uuendatud: 28. Mai 2019