Language switcher

Sa oled siin

Kontrolltoimingute eest tasumine

VETERINAARJÄRELEVALVE TASUDE MÄÄRAD TEATAVATEL PROTSEDUURIDEL TEHTAVATE VETERINAARJÄRELEVALVE TOIMINGUTE EEST (1)
2019
  Loomsed saadused Loomad
  Liha ja kala ning tooted neist   Kõrvalsaadused Sööt    I grupp (2) II grupp (3)
Protseduur kuni 6t. 7-46t. üle 46t. Muu loomne toit (4) kuni 6t. 7-46t. üle 46t. kuni 6t. 7-46t. üle 46t. kuni 6t. 7-46t. üle 46t. kuni 46 t. üle 46 t.
Vaba ringluse eesmärgil imporditava (sh re-import) kauba kontrollimine piiripunktis 55.- 55.-, millele lisandub 9.- iga tonni eest, mis ületab 6t. 420.- tunnitasu (5) 55.- 55.-, millele lisandub 9.- iga tonni eest, mis ületab 6t. 420.- 55.- 55.-, millele lisandub 9.- iga tonni eest, mis ületab 6t. 420.- 55.- 55.-, millele lisandub 9.- iga tonni eest, mis ületab 6t. 420.- 55.- 420.-
Siseneva transiitkauba kontrollimine piiripunktis                            30.- (6), millele lisandub minimaalselt 20.- (7)                 30.- (6), millele lisandub minimaalselt 20.- (7)
Sisenenud transiitkauba vormistamine tollilattu       minimaalselt 20.- (7)                    
Transiitkauba vormistamine tollilaost välja       minimaalselt 20.- (7)                    
Väljuva transiitkauba kontrollimine piiripunktis       minimaalselt 20.- (7)             minimaalselt 20.- (7)    
Kontrollimine väljaveol (8)                               tunnitasu (5)                              tunnitasu (5)  
Tollilao, vabalao, vabatsooni inspekteerimine (9)                               tunnitasu (5)                    
Kontrollimine sihtkohas ja piiripunktis (10)                               tunnitasu (5)                              tunnitasu (5)  
                               
(1) Veterinaarjärelevalvetasu (tasu) võetakse VKS 71. peatüki sätete alusel ja kohaselt.                    
Tasu on veterinaarjärelevalve toimingute tegemise, asjakohaste avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest tasutav summa VKS § 351 lg 1 mõistes.       
Tasu maksmiseks kohustatud isik on isik, kelle suhtes on järelevalveametnik teinud veterinaarjärelevalve toimingu (VKS § 352 lg 1).             
Tasu makstakse eurodes [VVm nr. 118 (23.08.10) § 33 p. 1], kusjuures kuni 10 eurose tasu võib maksta sularahas [VVm nr. 118 (23.08.10) § 33 p. 2]. Järelevalvetasu nõutakse sisse otsusega eraldi iga 
järelevalvetoimingu teostamist tõendava dokumendi (kontrollakt, sertifikaat, ÜSVD vms) kohta.                  
Kohustatud isikul on õigus esitada otsuse peale vaie VKS § 36 sätestatud korras (VKS § 357 lg 3)                  
(2) veised, hobuslased, sead, lambad, kitsed, kodulinnud, küülikud, väikesed jahilinnud, väikeulukid, metssead, mäletsejad (EPNm nr. 882/2004 V lisa V ptk. lg 1 p. a)     
(3) I grupis nimetamata loomaliigid (EPNm nr. 882/2004 V lisa V ptk. lg 1 p. b)                      
(4) muu loomne toit kui liha ja kala ning tooted neist (näiteks piim ja munad ning tooted neist, mesindussaadused, liittoit) (VKS § 353 lg 5 p. 3).          
(5) tunnitasu 12,3 eurot [MEMm nr. 70 (12.12.2018)]. Tunnitasu võetakse tunni täpsusega ning iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks (VKS § 353 lg 6)       
(6) fikseeritud tasu (EPNm nr. 882/2004 V lisa IV ptk.)                          
(7) fikseeritud ajatasu, mida arvestatakse iga veerandtunni kohta ning iga kontrollis osalenud järelevalveametniku eest (EPNm nr. 882/2004 V lisa IV ptk; VKS § 353 lg 2 p. 5)    
(8) hõlmab veterinaarsertifikaadi väljastamisega seonduvaid veterinaarjärelevalve toiminguid nii ekspordil kui teise liikmesriiki viimisel (VKS § 353 lg 5 p. 2)        
(9) hõlmab mittenõuetekohaste loomsete saaduste käitlemiseks tunnustatud ettevõtete nõuetele vastavuse hindamist, samuti tunnustamisele eelnevaid toiminguid (VKS § 353 lg 5 p. 1)  
(10) hõlmab veterinaarjärelevalve toiminguid LKVetJS § 26 mõistes; piiripunkti puhul hõlmab ka toiminguid, mis pole reguleeritud EPNm nr. 882/2004 V lisaga (VKS § 353 lg 5 p. 3), sh näiteks:  
a) lemmikloomade kontrollimine nende mittekaubanduslikul liikumisel, kui lemmikloomi on rohkem kui 5; b) vajadusel loomade ja loomsete saaduste kontrollimine ekspordil; c) ajutiselt sisseveetud sporthobuste  
kontrollimine väljumisel                              
                               
EPNm- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus                          
VKS- Veterinaarkorralduse seadus                            
LKVetJS- Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus                    
VVm- Vabariigi Valitsuse määrus                            
PÕMm- põllumajandusministri määrus                            
MEMm- maaeluministri määrus                            

 

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019