Language switcher

Sa oled siin

EL välisest riigist EL-i tagasisaadetud EL päritolu loomad ja loomsed saadused

EL välisest riigist sisenemiskeelu tõttu EL-i tagasisaadetud EL päritolu loomade ja loomsete saaduste impordi tingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses 2019/2074 ja otsuses 2019/2098.

1. Tagasisaadetavad loomad ja loomsed saadused võivad EL-i siseneda ainult läbi impordiks lubatud piiripunktide.

2. Saadetise eest vastutav isik peab enne saadetise kavandatavat saabumist sellest piiripunkti vähemalt 1 tööpäev ette teavitama (täitma ja esitama ÜSVD I osa).

3. Loomsete saaduste puhul tuleb lisaks ÜSVD I osale esitada piiripunktile ka:

3.1.  EL-s asuva sihtkoha üle järelevalvet teostava pädeva asutuse ametlik kinnitus, et teadaolevatel tagasisaatmise põhjustel ollakse nõus saadetist vastu võtma; sellist kinnitust ei ole siiski vaja esitada inimtoiduks mittekasutatavate loomsete saaduste puhul, kui saadetis saadetakse tagasi päritoluettevõttesse, mis asub sisenemise piiripunktiga samas liikmesriigis. Kinnituse võib esitada vabas vormis, kuid see peab kindlasti võimaldama saadetist identifitseerida (nt viited veovahendile, sertifikaadile, plommidele jne) ning sellelt peab selguma sihtkoht, kinnituse väljastaja (asutus, ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht) ja kuupäev (nõusoleku soovituslik vorm (33.5 KB, DOC));

3.2. originaalsertifikaat või selle tõestatud koopia, millega saadetis EL-välisesse riiki saadeti; eeltoodud nõuet ei kohaldata, kui sertifikaat on väljastatud TRACES-süsteemis. Kui  nimetatud dokumente ei ole võimalik esitada (nt saadetis on eksporditud ilma nõutava sertifikaadita), siis peab saadetise eest vastutav isik loomse saaduse päritolu piiripunktile tõendama muul dokumenteeritud viisil; 

3.3. inimtoiduks kasutatavate loomsete saaduste puhul:

3.3.1. kui kaup asub terve originaalplommiga veovahendis, siis saadetise eest vastutava isiku deklaratsioon, milles näidatakse tagasisaatmise põhjus ning kinnitatakse, et vedu toimus loomsete saaduste tüübile vastavates tingimustes ja saadetise sisu ei ole veo ajal muudetud;

3.3.2. kui loomsed saadused laaditi EL välises riigis maha, siis EL välise riigi pädeva asutuse või muu riikliku ametiasutuse dokument, milles näidatakse tagasisaatmise põhjus, mahalaadimise, ladustamise ja uuesti pealelaadimise koht ja kuupäev ning kinnitatakse, et:

3.3.2.1. loomsete saaduste käitlemine piirdus nende mahalaadimise, ladustamise ja uuesti pealelaadimisega;

3.3.2.2. rakendati meetmeid, et laadimiste ja ladustamise ajal välistada loomsete saaduste saastumist haigustekitajatega, mis põhjustavad direktiivi 2002/99 I lisas loetletud loomade haigusi;

3.3.2.3. laadimiste ja ladustamise ajal ja kohas ei kohaldatud direktiivi 2002/99 I lisas loetletud nakkushaigustest tulenevaid loomatervisega seotud liikumispiiranguid;

3.4. inimtoiduks mittekasutatavate loomsete saaduste puhul EL välise riigi pädeva asutuse või muu riikliku ametiasutuse          (nt tolli) ametlik kinnitus, milles on märgitud sisenemiskeelu põhjus, kauba EL välises riigis mahalaadimise ja pealelaadimise koht ja kuupäev ning ka kinnitus, et:

3.3.1. saadetise käitlemine piirdus selle mahalaadimise, ladustamise ning uuesti pealelaadimisega;

3.3.2. loomseid saadusi ja liittooteid käideldi laadimisel hügieeniliselt, et vältida ristsaastumist;

3.3.3. loomseid saadusi ja liittooteid ladustati hügienilistes tingimustes ja asjaomaste kaubaliikide jaoks nõutaval temperatuuril.  

4. Piiripunktis viiakse saadetise suhtes kindlasti läbi dokumentide ja identsuse kontroll, loomade puhul ka füüsiline kontroll (muuhulgas hinnatakse nii loomatervise kui heaolu nõudeid); loomsete saaduste ja liittoodete puhul teostatakse füüsilist kontrolli nõuete rikkumise kahtlusel (väljaarvatud juhul, kui saadetid on päritolukohas plommitud ja plomm on rikkumata ning saadetise eest vastutav isik on kirjalikult teatanud tagastamise põhjustest ning kinnitanud, et saadetise veo ajal on tagatud asjaomase loomse saaduse ja liittoote liigi jaoks nõuetekohased tingimused). Kontrollide tulemused kannab piiripunkti järelevalveametnik ÜSVD II osasse ning annab loa saadetise veoks asjakohasesse sihtettevõttesse; loa andmisest teavitab piiripunkti järelevalveametnik TRACES-süsteemi kaudu ka sihtettevõtte üle järelevalvet teostavat pädevat asutust.

5. Kui sihtriigi pädev asutus on andnud punktis 3.1. nimetatud nõusoleku saadetise vastuvõtmiseks, plommib piiripunkti järelevalveametnik saadetise järelevalveplommiga ning saadetis peab liikuma otse, ilma ladustamise ja osadeks jaotamiseta ÜSVD-l näidatud sihtettevõttesse. Sihtettevõtte eest vastutav ettevõtja peab ühe päeva jooksul alates saadetise saabumisest teavitama sihtettevõtte üle järelevalvet teostavat pädevat asutust saadetise saabumisest sihtettevõttesse; sihtettevõtte üle järelevalvet teostav pädev asutus teavitab saadetise saabumisest TRACES-süsteemi kaudu ka piiripunkti ning teostab saadetise üle vajalikud kontrollid. Kui sihtettevõtte üle järelevalvet teostav pädev asutus ei ole 15 päeva jooksul piiripunkti saadetise saabumisest teavitanud, algatavad pädevad asutused menetluse saadetise asukoha väljaselgitamiseks; kui menetluse tulemusna saadetis sihtettevõttesse ei saabu, võetakse tarvitusele asjakohased järelevalve- ja sunnimeetmed.

Viimati uuendatud: 24. September 2020