Language switcher

Üldinfo

Loomad ja loomsed saadused, mis alluvad importimisel veterinaar- ja toidukontrollile, on loetletud Euroopa Komisjoni määruses nr 2019/2007; üldnõuded selliste loomade ja kaupade impordiks on järgmised:

1. Esimese sammuna peab isik, kes kavatseb hakata tegutsema loomse toidu või toiduks mittekasutatava loomse saaduse (loomse kõrvalsaaduse, sh loomse sööda) importimisega, enne selles tegevusvaldkonnas tegutsemisega alustamist, kavandatavast tegevusest teavitama. Olenevalt edasistest kavatsetavatest tegevusvaldkondadest võib olla vajalik teavitamine ka muudest tegevusvaldkondadest ja/või tegevusloa taotlemine. Täpsemalt on teavitamist ja tegevusloa taotlemist käsitletud teema TOIT all eraldi artiklis ning teema LOOM all eraldi artiklis, täiendav info VTA kohalikust asukohajärgsest üksusest.

2. Kaup peab pärinema riigist või piirkonnast, millest on lubatud seda tüüpi kauba eksport EL-i; artiklis "Erinevate loomaliikide ja tõumaterjali imporditingimused" käsitletud loomad ja paljundusmaterjal peavad pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud eelnimetatud artikli alamartiklites viidatud õigusaktides; loomsed kõrvalsaadused peavad pärinema riigist või piirkonnast kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 XIV lisaga. Arvestama peab ka piirangutega

3. Üldjuhul peab kaup pärinema ettevõttest, mis on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt, kantud vastavasse loetelusse ning avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.

4. Saadetisega* peab olema kaasas eksportiva riigi pädeva asutuse poolt väljastatud EL-i nõuetele vastava sertifikaadi originaaleksemplar**, mis on:

4.1. koostatud ühtsena [soovitavalt ühel lehel; mitmel lehel, mis kõik on jagamatud ja moodustavad lahutamatu terviku (näiteks nurgast kokku klammerdatud ja kinnitatud pädeva asutuse pitsatiga); järjestikku lehekülgel, mis on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses (näiteks 1/2, 2/2; 1-2, 2-2)];

4.2. allkirjastatud sertifikaati väljaandnud ametniku poolt ning varustatud pädeva asutuse ametliku pitsatiga; nii allkiri kui pitsat (väljaarvatud vesimärk või reljeefpitasat) peavad olema sertifikaadi teksti värvist erinevat värvi;

4.3. varustatud sertifikaadi unikaalse numbriga, väljaandmise kuupäevaga, sertifikaadi väljastanud ametniku nimega ning võimaldab kindlaks teha ka sertifikaadi väljastanud pädeva asutuse;

4.4. väljastatud mitte hiljem kui lõppes kaubasaadetise kontroll sertifikaati välja andvas pädevas asutuses;

4.5. kokkuviidav sertifikaadiga hõlmatud kaubaga ja seda iseloomustavate muude kaasasolevate dokumentidega;

4.6. täpne ja täielikult täidetud järgides sertifikaatide näidistel esitatud juhiseid;

4.7. kooskõlas Euroopa Komisjoni määruses nr 2019/628 esitatud või viidatud näidistega, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 142/2011 XV lisas esitatud näidistega, või artiklis "Erinevate loomaliikide ja tõumaterjali imporditingimused" käsitletud loomade ja paljundusmaterjali puhul kooskõlas eelnimetatud artikli alamartiklites viidatud õigusaktides esitatud näidistega.

5. Loomade ja loomsete saaduste import on lubatud üksnes selliste piiripunktide kaudu, kus on võimalik teostada vajalikud veterinaar- ja toidukontrolli toimingud.

6. Loomade importimisel tuleb järgida ka loomade veole esitatud nõudeid.

7. Saadetise eest vastutav isik peab eraldi iga kaubasaadetise füüsilisest saabumisest EL territooriumile teavitama vähemalt üks tööpäev ette selle piiripunkti järelevalveametnikku, kus on kavandatud saadetise kontrolliks esitamine. Siiski, olenevalt näiteks logistilistest eripäradest, võivad liikmesriigid määrata saadetise saabumise eelteavitamise ajaks vähemalt neli tundi. Nii on seda erisust Eestis rakendatud Narva ja Luhamaa piiripunktide puhul.

Teavitamine toimub liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava elektroonilise järelevalvesüsteemi TRACES-NT kaudu järgides vastavaid juhiseid (konto loomine TRACES-s (980.13 KB, PDF); loomade saabumisest teavitamine (981.35 KB, PDF); loomsete saaduste saabumisest teavitamine); vajadusel saab täiendavat infot konkreetse piiripunkti järelevalveametnikelt. Oluline on siinkohal meeles pidada, et TRACES-NT kaudu esitatavad dokumendid tuleb allkirjastada saadetise eest vastutava isiku seadusliku esindaja poolt; dokumente võib allkirjastada ka ettevõtte seadusliku esindaja poolt volitatud isik- sellisel juhul tuleb piiripunkti järelevalveametnikule esitada ka volikirja originaal.

8. Saadetise eest vastutav isik on kohustatud korraldama kõik tegevused, et saadetis esitatakse piiripunktis veterinaar- ja toidukontrolliks ning imporditakse üksnes loomad või kaup, mis on veterinaar- ja toidukontrolli tulemuste põhjal tunnistatud nõuetele vastavaks. Saadetise nõuetele vastavust tõendab piiripunkti järelevalveametniku poolt süsteemiS TRACES-NT vormistatud ja allkirjastatud dokument (ühtne sisseveodokument ehk ÜSVD).

9. Kui saadetis tunnistatakse piiripunkti järelevalveametniku poolt nõuetele mittevastavaks, on kaubasaadetise eest vastutav isik  kohustatud korraldama oma kulul kõik tegevused, mis on piiripunkti järelevalveametniku poolt selle kaubasaadetise suhtes määratud (näiteks tagastamine päritoluriiki või hävitamine).

10. Kõikide piiripunktis teostatud järelevalvetoimingute eest võetakse veterinaarjärelevalve tasu.

Täiendavat infot on võimalik leida ka Euroopa Komisjoni veebilehelt.

 

*saadetis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/625 artikli 3 punkti 37 mõistes on teatav hulk loomi või loomseid saadusi, mis on hõlmatud sama sertifikaadiga ja mida veetakse sama veovahendiga ning mis pärinevad samast EL-välisest riigist, on sama tüüpi, liiki või vastavad samale kirjeldusele

**seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-s vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt. Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.02.2021 ning selle rakendamisel arvestatakse loomade ja kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemusi

 

Viimati uuendatud: 2. Oktoober 2020