Language switcher

Üldinfo

Alates 14.12.2019 ei ole alltoodud info enam täies mahus asjakohane seoses määruse 2017/625 kohaldamisega. Lehekülg uuendatakse esimesel võimalusel, seni on täpsem info saadaval piiripunktidest või VTA üldtelefonil ja e-posti aadressil.

 

Üldnõuded Euroopa Komisjoni otsuses nr 2007/275 loetletud kaupade impordiks:

1. Kaup peab pärinema riigist või piirkonnast, millest on lubatud seda tüüpi kauba eksport EL-i. Viited õigusaktidele, kus eelnimetatud riigid või piirkonnad on sätestatud, on leitavad siit (48 KB, XLS).

2. Enamusel juhtudest peab pärinema ettevõttest, mis on tunnustatud eksportimiseks EL-i.

3. Kaubasaadetisel peab olema kolmanda riigi poolt väljastatud EL-i nõuetele vastava sertifikaadi originaaleksemplar, mis peab olema koostatud ühtsena (soovitavalt ühel lehel) ja see peab eksportiva maa pädeva ametniku poolt allkirjastatud ja tembeldatud muust trükikirjast erineva värviga ning olema nummerdatud. Viited õigusaktidele, kus on sätestatud sertifikaatide näidised, on leitavad siit (48 KB, XLS).

4. Kaubasaadetisest peab kauba eest vastutav isik teavitama vastava kauba kontrollimiseks tunnustatud piiripunkti järelevalveametnikku 24 tundi enne kauba füüsilist saabumist EL-i territooriumile.

5. Punkti 4 täitmiseks peab kauba importija täitma Ühtse Sisseveo Veterinaardokumendi (edaspidi ÜSVD) esimese osa ja edastama selle piiripunkti järelevalveametnikule. Nimetatud dokument on standartne kõikides liikmesriikides. (ÜSVD loomsetele saadustele on kehtestatud Euroopa Komisjoni määrusega 136/2004 ja elusloomadele Euroopa Komisjoni määrusega 282/2004). Nimetatud määrused annavad ka juhendi  ÜSVD täitmiseks (40.28 KB, PDF).

ÜSVD I osa võib eelteatena edastada järgmiselt: originaalis paberkandjal, faksiga, e-postiga, vahetult süsteemi TRACES (Trade Control and Expert System) kaudu. Juhised TRACES-e kaudu esitamiseks on leitavad siit (409 KB, DOC).

Siinkohal on aga oluline meelde jätta, et kauba kontrollimise ja vormistamise hetkeks tuleb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule esitada ÜSVD I osa allkirjastatud originaal (väljaarvatud juhul, kui ÜSVD I osa on esitatud e-posti teel ja see on allkirjastatud digitaalselt).

6. Kauba eest vastutav isik peab esitama kauba piiripunktis veterinaarkontrolli.

 

Viimati uuendatud: 13. Detsember 2019