Language switcher

Sa oled siin

Kõrgendatud riskitasemega sööt

Tulenevalt Söödaseaduse § 16 lõikest 5  teostatakse imporditava mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrolli teatavatel juhtudel üksnes selleks määratud piiripunktis või järelevalve teostamisekohas või Maksu- ja Tolliameti järelevalve all olevas kohas enne vabasse ringlusse lubamist.

Järelevalvet teostatakse koostöös tolliga ning lisaks dokumentide ja identsuse kontrollile võidakse teostada ka füüsilist kontrolli (sh. proovide võtmist). Proovide võtmisega kaasneb reeglina kauba kinnipidamine kuni laborvastuste saamiseni.      
Kui ametlikud kontrollid kinnitavad kauba nõuetekohasust, väljastavad Veterinaar-ja Toiduameti (VTA) järelevalveametnikud sellekohase ametliku dokumendi ( ühise sisenemisdokumendi II osa või otsuse sööda nõuetekohaseks tunnistamise kohta), mis on aluseks vabasse ringlusse vormistamiseks tollis.
Mitteloomse sööda mittenõuetekohasuse avastamisel teevad järelevalveametnikud otsuse/ettekirjutuse kauba edasise käitlemise kohta.               
Vastavalt Söödaseaduse §16 lõikele 5 tuleb kõrgendatud riskiastmega mitteloomse sööda importimisest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit ette vähemalt 24 tundi. Enne tollivormistust esitatakse asjakohased dokumendid ning vajadusel ka kaup juba eelnevalt teavitatud järelevalve teostamise kohale.
 

Etteteavitamiseks esitavad kaubasaadetise eest vastutavad mitteloomse sööda- või toidukäitlejad:

  1. Ühise sisenemisedokumendi (ÜSD) I osa (DOC) sööda puhul, mis on hõlmatud Euroopa Komisjoni määrusega 669/2009 (muudetud määrustega 212/2010878/2010);
  2. vastavasisuline lihtkirjalik teatis (soovituslik vorm on leitav siit (DOC)) sööda puhul, mis on hõlmatud Euroopa Komisjoni  otsusega 2008/289 ja määrustega 1135/2009258/2010.
Punktis 1 nimetatud õigusaktis loetletud söötade puhul teostatakse kontrollid üksnes selleks määratud piiripunktis või järelevalve teostamisekohas  (PDF) ning eelteade esitatakse vastavale kontrolli teostamise kohale; punktis 2 nimetatud õigusaktides loetletud söötade puhul võib lisaks määratud piiripunktile või järelevalve teostamise kohale teostada kontrolle ka Maksu- ja Tolliameti järelevalve all olevas kohas enne vabasse ringlusse lubamist-sellisel juhul esitatakse eelteade sööda asukohajärgsele veterinaarkeskusele.
Viimati uuendatud: 31. Mai 2019