Language switcher

Nõuded

Vastavalt Toiduseaduse § 42 määrab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) isiku taotluse alusel piiripunkti, mille kaudu on lubatud toitu importida, ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha (edaspidi järelevalve teostamise koht), kui nende määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt pädeval asutusel või liikmesriigil.

Piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmiseks esitab piiripunkti või järelevalve teostamise kohta valdav isik VTAle kirjaliku taotluse (126.45 KB, PDF)[1]. Taotlus esitatakse VTA keskasutuse sekretariaati aadressil Väike-Paala 3, 11415 Tallinn.

Piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmise otsuse tegemiseks hindab VTA selle nõuetekohasust nii taotleja esitatud andmete alusel kui ka piiripunktis või järelevalve teostamise kohas kohapeal. Ning tulenevalt sellest, kas piiripunkt või järelevalve teostamise koht vastab/ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb VTA selle kohta piiripunktide ja järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise/kandmisest keeldumise otsuse.
 
VTA teeb nimetatud otsuse 30 tööpäeva jooksul piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmise taotluse saamisest arvates.
 
Loetellu kantud piiripunktid ja järelevalve teostamise kohad avalikustatakse VTA veebilehel

VTA teeb piiripunkti või järelevalve teostamise koha piiripunktide ja järelevalve teostamise kohtade loetelust väljaarvamise otsuse, kui:
1) see ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele või
2) isik esitab sellekohase taotluse.

Piiripunkti või imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord on kehtestatud põllumajandusministri 21. detsembri 2009.a määrusega nr 129.

Viimati uuendatud: 29. Mai 2019