Language switcher

Erinõuded

Import Venemaalt, Ukrainast, Valgevenes ja Moldovast


Seoses sigade klassikalise katku ja Aafrika katku levikuga Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas tuleb mitteloomse sööda sisseveol nimetatud riikidest lisaks üldistele nõuetele arvestada ka Veterinaar- ja Toiduameti 12.12.2019 käskkirjaga nr 116 (PDF) (352.5 KB, PDF) "Täiendavate loomatauditõrje abinõude kehtestamine seoses sigade klassikalise katku ja sigade Afrika katku diagnoosimisega naaberriikides" kehtestatud täiendavate meetmetega:

1. Venemaalt ja Ukrainast on sigade kuumtöötlemata sööda import keelatud kõikidest rajoonidest, kus sigade klassikaline katk või Aafrika katk on diagnoositud viimase kolme aasta jooksul. Seda keeldu ei kohaldata juhul, kui sööt on kuumtöödeldud viisil, mis on piisav eelnimetatud haiguste tekitajate hävitamiseks ning kuumtöötlemine on tõendatud sööda tootja originaaldokumendiga, mis on väljastatud laadimise päeval konkreetsele kaubasaadetisele. Nimetatud dokumenti võib impordiloa taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul esitatakse originaaldokumendi skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti aadressilt või lisatakse dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.

2. Valgevene oblastitest ja Moldova rajoonidest, kus sigade klassikaline katk või Aafrika katk on diagnoositud viimase kolme aasta jooksul, on sööda import keelatud. Kui sööt on pärit muust piirkonnast, peab Valgevene või Ukraina pädev asutus seda tõendama sööda laadimise päeval väljastatud originaaldokumendiga, mis liigub koos kaubasaadetisega. Nimetatud dokumenti võib impordiloa taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul esitatakse originaaldokumendi skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti aadressilt või lisatakse dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.

3. Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast ja Moldovast on keelatud mitteloomse sööda sissevedu isiklikuks otstarbeks (näiteks segasööt koduses majapidamises peetavate loomade söötmiseks). Siiski ei kohaldata seda keeldu sööda suhtes, mis on müügipakendis ja mõeldud kalade söötmiseks.

Kõrgendatud riskitasemega sööt


Tulenevalt Söödaseaduse § 16 lõikest 5  teostatakse imporditava mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrolli Komisjoni rakendusmäärustega  (EL) 2019/1793 ettenähtud juhtudel üksnes ametlikku kontrolli teostavas VTA piiripunktis.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I ja II lisas loetletud tootegruppe on lubatud importida Euroopa Liitu ainult ametliku kontrolli teostava piiripunkti kaudu, milleks Eestis on Luhamaa ja Narva maantee ning Muuga ja Paldiski sadama piiripunkrid. Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide määratud sisenemiskohad on leitavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr  2019/1793 I ja II  lisas  olev nimekiri vaadatakse üle kaks korda aastas.

Järelevalvet teostatakse koostöös tolliga ning lisaks dokumentide ja identsuse kontrollile võidakse teostada ka füüsilist kontrolli (sh. proovide võtmist). Proovide võtmisega kaasneb reeglina kauba kinnipidamine kuni laborvastuste saamiseni.

 Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2019/1793 I lisas nimetatud kaupade import Euroopa Liitu toimub järgnevalt (kooskõlas määruse 2017/625 artikkel 47 lõige 2 punkt b):

1. Saadetise eest vastutav isik (söödakäitleja või tema esindaja) teavitab Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) piiripunkti vähemalt üks (1) tööpäev enne kauba saabumist ametliku kontrolli teostavasse piiripunkti . Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.
Juhend, konto loomise kohta TRACES NT-s ja CHED-D esitamise kohta on leitav siit (PDF) (1.84 MB, PDF).

2. Kui kaup jõuab piirile, suunab Maksu ja Tolliamet selle VTA piiripunkti ametlikku kontrolli. Saadetise eest vastutav isik esitab VTA piiripunktile kõik asjakohased dokumendid ning juhul kui teostatakse ka identsus või füüsiline kontroll ka kauba.

3. Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi VTA piiripunktis, mis asub vastava piiripunkti vabatsoonis.

4. Pärast VTA piiripunktis tehtud ametlikku kontrolli täidab järelevalveametnik CHED-D II osa ning suunab söödakäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas nimetatud kaupade import Euroopa Liitu järgnevalt (kooskõlas määruse 178/2002 artikkel 53 lõige 1 punkt b):
1. Saadetise eest vastutav isik (söödakäitleja või tema esindaja) teavitab VTA piiripunkti vähemalt üks (1) tööpäev enne kauba saabumist ametliku kontrolli teostavasse piiripunkti . Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.
Juhend, konto loomise kohta TRACES NT-s ja CHED-D esitamise kohta on leitav siit (PDF) (1.84 MB, PDF).

1.1. Saadetisega peavad olema kaasas Komisjoni rakendusmääruse 2019/1793 artiklis 10 ja 11 nimetatud:
- proovivõtu- ja analüüsitulemused;
- ametlik sertifikaat, mille on täitnud, allkirjastanud ning kinnitanud päritoluriigi pädeva asutuse volitatud esindaja.

Ametlik sertifikaat kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast. Ametliku sertifikaadi näidis on leitav Komisjoni rakendusmääruse 2019/1793 IV lisast.

2.  Kui kaup jõuab piirile, suunab Maksu ja Tolliamet selle VTA piiripunkti ametlikku kontrolli. Saadetise eest vastutav isik esitab VTA piiripunktile kõik asjakohased dokumendid ning juhul kui teostatakse ka identsus või füüsiline kontroll ka kauba.

3. Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi VTA piiripunktis, mis asub vastava piiripunkti vabatsoonis.

4. Pärast VTA piiripunktis tehtud ametlikku kontrolli täidab järelevalveametnik CHED-D II osa ning suunab toidukäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

NB! Komisjoni rakendusmäärust 2019/1793 rakendatakse ka II lisa Tabelis 2 toodud liittoodetele, mis sisaldavad II lisa Tabelis 1 loetletud tooteid (või erinevate toodet kokku) vähemalt 20%.

Komisjoni rakendusmäärust 2019/1793 ei rakendata järgnevatel juhtudel:
1. sööda saadetised, mis on saadetud kaubanäidistenalaboriproovidena või näituseeksponaatidena ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;
2. sööda saadetised, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks;
3. mittekaubanduslikku laadi sööda saadetised, mis saadetakse füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;
4. toidu saadetised, mis on ette nähtud teaduseesmärkideks;
5. söödale, mis on rahvusvahelistel liinidel sõitvas transpordivahendis ja mida ei laadita maha ning mis on ette nähtud meeskonna ja reisijate tarbeks.

Kui punktides 2 ja 3 nimetatud toidu kavandatud kasutuse suhtes on kahtlusi, lasub tõendamiskohustus vastavalt isikliku pagasi omanikul ja saadetise saajal.

Teadustegevuseks mõeldud sööt


Tulenevalt „Söödaseaduse „ § 15 lõikest 3 ja põllumajandusministri 10.12.2007 määrusest nr. 149„ Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjalik nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu-ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord“ , tuleb „ Söödaseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud söödalisandi ja seda sisaldavat sööta Eestisse toimetada ning teadustegevuseks kasutada soovival isikul (taotlejal) ,esitada kirjaliku nõusoleku saamiseks  Veterinaar-ja Toiduametile (edaspidi amet) vormikohane kirjalik taotlus. (PDF) (124.73 KB, PDF)

Kontaktandmed:

Väike – Paala 3
11415, Tallinn
Faks: +372 6211441
E-post: vet@vet.agri.ee

Amet teeb otsuse nõusoleku andmise või keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul arvates
nõuetekohase taotluse saamisest. Otsus saadetakse taotlejale posti teel või elektroonselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020