Language switcher

Üldinfo

Alates 01.01.2020 muutus mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise kord. Soovitame kõrge riskitasmega mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisel enne vabasse ringlusse suunamist aegsasti teavitada läbi Maaeluministeerimi kliendiportaali Veterinaar- ja Toiduametit kõrge riskitasemega sööda saabumisest. Kõrge riskitasemega söötade loetelu on leitav siit. (54.56 KB, DOCX)Nimekirja ajakohastatakse VTA poolt vastavalt riskihindamise tulemustele. Selles nimekirjas olevate söötade saatedokumente ja söötade nõuetekohasust tõendavaid dokumente kontrollitakse enne vabasse ringlusse suunamist (vajadusel võetakse söödast proov/proove).

  • Ukrainast ja Venemaalt mitteloomse sööda Eestisse toimetamisel-> söödatootja poolt väljastatud originaaldokument kuumtöötlemise kohta konkreetsele kaubasaadetisele (infoga, et sööt on kuumtöödeldud viisil, mis on piisav sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tekitajate hävitamiseks)
  • Valgevenest ja Moldovast mitteloomse sööda Eestisse toimetamisel-> vastava riigi pädeva asutuse poolt väljastatud originaaldokument konkreetse kaubasaadetise kohta (infoga, et viimase kolme aasta jooksul ei ole piirkonnas diagnoositud sigade klassikalist katku ja sigade Aafika katku)
  • Egiptusest pärit päevalilleseemnetest saadud söötade ja Ukrainast pärit rapsiseemnetest/rüpsiseemnetest saadud söötade puhul ohutuse sertifikaat
  • Muud dokumendid-> CMR, SMGS, Bill of Lading

Muu kohustusliku kontrolli alla mittekuuluva kolmandast riigist pärit mitteloomse sööda osas, mida ei ole kõrge riskitasemega söötade nimekirjas, tõhustatakse kontrolli sihtkohas.

Nõuded sööda käitlemise ja kasutamise kohta ning nõuded sööda ohutus-ja muudele nõuetele vastavus üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadustele reguleerib söödaseadus

Nii loomset kui ka mitteloomset päritolu imporditav sööt peab vastama:

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 183/2005 (edaspidi söödahügieeni määrus), millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded ning kõikidele muudele ühenduse õigusaktidele, millega kehtestatakse eeskirju sööda kohta
  • sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ning vastama kasutusotstarbele
  • sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisas nimetatud materjal)
  • sööt ei tohi sisaldada soovimatuid ainet lubatust suuremal määral (põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas")
  • sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 nõuete kohaselt

Söödakäitleja, kes soovib sööta importida peab olema registreeritud riigi toidu ja sööda käitlejate söödaregistris (edspidi registris); sihtkoht, kus imporditud sööt ladustatakse, peab samuti olema registreeritud registris, kusjuures loomse sööda puhul peab sihtkoht olema ka tunnustatud Loomatauditõrje seaduse §181 alusel.

Kolmandatest riikidest  sööta importivad ettevõtted peavad  olema kantud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklitele 126 ja 127 kolmandatest riikidest koostatud nimekirja.

Kuni nimekirjade koostamiseni võib importimine toimuda vaid direktiivis 98/51 artiklis 6 sätestatud ülemineku meetmete tingimustel:

  • Kolmandatest riikidest võib importida tooteid vaid ettevõtetelt, kellel on asutatud esindaja Eestis.

Selleks tuleb täita ühendusevälisest riigist Eestisse imporditava sööda tootja esindamise avalduse (30 KB, DOC)ja edastada see digiallkirjastatult Veterinaar-ja Toiduameti (VTA) e-posti aadressile: import@vet.agri.ee võttes endale üleminekumeetmetes esitatud kohustused.

Seoses sigade klassikalise katku ja Aafrika katku levikuga Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas tuleb sööda importimisel arvestada ka VTA peadirektori asetäitja 12.12.2019 käskkirjaga nr 116 (PDF) kehtestatud täiendavate loomatauditõrje abinõudega.

Mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise (impordi) küsimustega tegeleb VTA loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Pille Sadrak (tel. 605 4752; mob. 525 7221; e-post: pille.sadrak@vet.agri.ee)

Mitteloomse sööda import (kuni 31.12.2019)

Mitteloomse sööda importi Euroopa Liidu välistest riikidest korraldab söödaseaduse § 16 lõike 8 ja § 28 lõike 3 alusel kehtestatud põllumajandusministri 08.05.2007 määrus nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord” (edaspidi määrus).Täpsustavad juhised määruse rakendamiseks on kinnitatud VTA peadirektori 02.04.2009 käskkirjaga nr 56 (236.66 KB, PDF).

1. Teavitamise kord Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamiseks:

1.1.Söödakäitleja peab olema registreeritud  riiklikus registris.

1.2.Saadetise eest vastutav söödakäitleja esitab vähemalt 24 tundi enne vabasse ringlusse vormistamise tolliprotseduuri:

   1.2.1. avalduse mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise kohta (33 KB, DOC)

             (avalduse täitmise juhend) (35 KB, DOC)

   1.2.2. sööda saatedokumendid ja sööda nõuetekohasust tõendavad dokumendid.

Dokumendid tuleb esitada elektroonselt maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu või e-posti teel aadressil vet@vet.agri.ee või pille.sadrak@vet.agri.ee.

1.3. avaldus menetletakse 5 tööpäeva  jooksul arvates avalduse saamisest (näiteks seoses teostatavate laboranalüüsidega või muude aega nõudvate menetlustoimingutega)

2. Teavitamise kord mitteloomse sööda Eesti kaudu Euroopa Liidu  teise liikmesriiki toimetamise korral:

 2.1. Saadetise eest vastutav isik esitab ametile( punktis 1.2.3. esitatud  andmetele), vähemalt 24 tundi enne kaubale teostatavaid vastavaid tolliprotseduure, vormikohase avalduse  (32.5 KB, DOC)koos saatedokumentidega.

(avalduse täitmise juhend) (28.5 KB, DOC)

3. Vastavalt sellele, kas mitteloomne sööt järelevalve käigus tunnistatakse nõuetekohaseks või mitte nõuetekohaseks, esitab järelevalveametnik söödakäitlejale elektroonselt määruse lisa 3 vormikohase dokumendi.

Dokumendi D-osas märge vastavalt: „SISSEVEDU LUBATUD” või „ SISSEVEDU KEELATUD”, vajadusel täpsemad juhised.

4. Riigilõiv mitteloomse sööda impordil

Söödakäitleja, kes impordib mitteloomset päritolu sööta, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks riigilõivu järelevalvetoimingute eest, lähtudes tema poolt eelmises kvartalis vabasse ringlusse suunatud mitteloomset päritolu sööda kogusest ühe kaubanimetuse kohta ühel tollideklaratsioonil (alus: riigilõivuseadus § 252 lg 3 ja põllumajandusministri 16.05.2008 määrus nr 50 ”Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu”).

5. Mitteloomse sööda toimetamine ühendusevälisest riigist läbi Eesti teise ühendusevälisesse riiki (transiit)

Söödaseaduse § 16 lg 7 tulenevalt ei pea teavitama Veterinaar- ja Toiduametit, kui Maksu- ja Tolliametile  esitatud dokumentide kohaselt on mitteloomse sööda lõplik sihtkoht ühenduseväline riik.

 

Viimati uuendatud: 16. Jaanuar 2020