Language switcher

Üldinfo

Nõuded  sööda käitlemise ja kasutamise  kohta ning nõuded sööda ohutus-ja muudele nõuetele vastavuse  üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadustele reguleerib Söödaseadus.

Nii loomset kui  ka mitteloomset päritolu  imporditav sööt peab vastama:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr.183/2005  (105.52 KB, PDF)(edaspidi söödahügieeni määrus), millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded ning kõikidele muudele ühenduse õigusaktidele, millega kehtestatakse eeskirju sööda kohta
  • sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ning vastama kasutusotstarbele
  • sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr.767/2009 III –lisa nimetatud materjal)
  • sööt ei tohi sisaldada soovimatuid ainet lubatust suuremal määral (põllumajandusministri 25.04.2007 määrus nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas")
  • sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ( EÜ) nr.767/2009  (396.14 KB, PDF)nõuete kohaselt

Söödakäitleja, kes soovib sööta importida peab olema registreeritud söödaregistris; sihtkoht, kus imporditud sööt ladustatakse, peab samuti olema registreeritud söödaregistris, kusjuures loomse sööda puhul peab sihtkoht olema ka tunnustatud Loomatauditõrje seaduse §181 alusel.

Kolmandatest riikidest  sööta importivad ettevõtted peavad  olema kantud vastavalt  määruse(EÜ) 882/2004 artiklile 48  kolmandatest riikidest koostatud nimekirja.

Kuni  nimekirjade koostamiseni võib importimine toimuda vaid direktiivis 98/51 artiklis 6 sätestatud ülemineku meetmete tingimustel:

  • Kolmandatest riikidest võib importida tooteid vaid ettevõtetelt ,kellel on asutatud esindaja Eestis.

Selleks tuleb täita ühendusevälisest riigist Eestisse imporditava sööda tootja esindamise avalduse   (30 KB, DOC)ja edastada see Veterinaar-ja Toiduametile (VTA), võttes endale üleminekumeetmetes esitatud kohustused .

Seoses sigade klassikalise katku ja Aafrika katku levikuga Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas tuleb sööda importimisel arvestada ka VTA peadirektori asetäitja 30.09.2019 käskkirjaga nr 91 (352.17 KB, PDF) kehtestatud täiendavate loomatauditõrje abinõudega.

Mitteloomse sööda import

Mitteloomse sööda (k.a. söödamaterjalid, söödalisandid) impordi küsimustega tegeleb VTA Loomatervise ja -heaolu osakond, kontaktisik peaspetsialist Pille Sadrak (tel. 6054752; mob. 5257221; e-post: pille.sadrak@vet.agri.ee).

Mitteloomse sööda importi Euroopa Liidu välistest riikidest korraldab Söödaseaduse §16 lõike 8 ja §28 lõike 3 alusel kehtestatud põllumajandusministri 08.05.2007 määrus nr.70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord” (edaspidi määrus).Täpsustavad juhised määruse rakendamiseks on kinnitatud VTA peadirektori 02.04.2009 käskkirjaga nr.56 (236.66 KB, PDF).

1. Teavitamise kord Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamiseks:

1.1.Söödakäitleja peab olema registreeritud  riiklikus registris.

1.2.Saadetise eest vastutav söödakäitleja esitab vähemalt 24 tundi enne vabasse ringlusse vormistamise tolliprotseduuri:

   1.2.1. avalduse mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise kohta (33 KB, DOC)

             (avalduse täitmise juhend) (35 KB, DOC)

   1.2.2. sööda saatedokumendid ja sööda nõuetekohasust tõendavad dokumendid.

Dokumendid tuleb esitada elektroonselt maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu või e-posti teel aadressil vet@vet.agri.ee või pille.sadrak@vet.agri.ee.

1.3. avaldus menetletakse 5 tööpäeva  jooksul arvates avalduse saamisest (näiteks seoses teostatavate laboranalüüsidega või muude aega nõudvate menetlustoimingutega)

2. Teavitamise kord mitteloomse sööda Eesti kaudu Euroopa Liidu  teise liikmesriiki toimetamise korral:

 2.1. Saadetise eest vastutav isik esitab ametile( punktis 1.2.3. esitatud  andmetele), vähemalt 24 tundi enne kaubale teostatavaid vastavaid tolliprotseduure, vormikohase avalduse  (32.5 KB, DOC)koos saatedokumentidega.

(avalduse täitmise juhend) (28.5 KB, DOC)

3. Vastavalt sellele, kas mitteloomne sööt järelevalve käigus tunnistatakse nõuetekohaseks või mitte nõuetekohaseks, esitab järelevalveametnik söödakäitlejale elektroonselt määruse lisa 3 vormikohase dokumendi.

Dokumendi D-osas märge vastavalt: „SISSEVEDU LUBATUD” või „ SISSEVEDU KEELATUD”, vajadusel täpsemad juhised.

4.Riigilõiv mitteloomse sööda impordil

Söödakäitleja , kes impordib mitteloomset päritolu sööta, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks riigilõivu järelevalvetoimingute eest, lähtudes tema poolt eelmises kvartalis vabasse ringlusse suunatud mitteloomset päritolu sööda kogusest ühe kaubanimetuse kohta ühel tollideklaratsioonil.(alus : Riigilõivuseadus §252 lg 3 ja põllumajandusministri 16.05.2008 määrus nr.50 ”Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse riigilõivu”.

5. Mitteloomse sööda toimetamine ühendusevälisest riigist läbi Eesti teise ühendusevälisesse riiki (transiit)

Söödaseaduse § 16 lg 7 tulenevalt ei pea teavitama Veterinaar- ja Toiduametit, kui Maksu- ja Tolliametile  esitatud dokumentide kohaselt on mitteloomse sööda lõplik sihtkoht ühenduseväline riik.

 

Viimati uuendatud: 3. Oktoober 2019