Language switcher

Üldinfo

Ettevõte, kes soovib alustada mitteloomse toidu importimist Euroopa Liidu välisest riigist peab teavitama oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA). Täpsema info teavitamise kohta on leitav siit.

Üldiselt vormistatakse mitteloomne toit Eestis vabasse ringlusesse Maksu– ja Tolliameti tollikontrolle läbiviiva ametniku poolt. Järelevalvet imporditud mitteloomse toidu üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet pisteliste kontrollide käigus jaekaubanduses, ladudes, toitlustamisettevõtetes järelevalveplaanide või vihjete alusel.

Kõrgendatud kontrolli alla kuuluva mitteloomse toidu import

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid on oma järelevalve käigus teinud kindlaks, et teatud mitteloomsed toidud mõningatest EL välistest riikidest ei vasta EL-s kehtestatud nõuetele ja võivad ohustada inimese tervist. Euroopa Komisjoni eestvedamisel on lisatud need tooted enne EL-s vabasse ringlusesse vormistamist kõrgendatud või erikontrolli alla.  Kõrgendatud või erikontrolli all olek tähendab seda, et need tooted peavad lisaks tollikontrollile läbima ka ametliku toidukontrolli, mida teostatakse piiripunktis asuvas selleks volitatud pädevas asutuses. Eestis teostatakse ametlikku toidukontrolli VTA piiripunktdes (DOCX), mis asuvad Narva ja Luhamaa maantee piiripunktides ning Muuga ja Paldiski Lõunasadama piiripunktides.
Juhul kui imporditav toidusaadetis kuulub kõrgendatud või erikontrolli alla piiripunktis, peab saadetise eest vastutav isik (importija) esitama selle kohta eelteavituse vähemalt 1 tööpäev enne kauba saabumist VTA piiripunkti. Eelteavitusena esitatakse läbi andmebaasisüsteemi TRACES NT ühtne sisseveodokument (Common Health Entry Document, CHED-D).
Selleks, et läbi andmebaasisüsteemi TRACES NT eelteavitust esitada peab saadetise eest vastutav ettevõte olema registreeritud TRACES NT-s ja ettevõtte esindaja (kes esitab eelteavituse) peab omama sellele ligipääsu.
Juhend, kuidas taotleda ligipääsu andmebaasisüsteemile TRACES NT ning siduda ettevõtte esindaja konto (isikupõhine)  ettevõtte kontoga on leitav siit . Samast juhendist leiab ka info ühtse sisseveodokumendi koostamise kohta TRACES NT-s.
Kõrgendatud või erikontrolli alla kuuluva mitteloomse toidu importi reguleerivad õigusaktid:
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1793 – teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmine
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/6 – eritingimused, mis on kehtestatud Jaapanist pärit ja lähetatud toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid
Nõukogu määrus (EÜ) 733/2008 – eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärinevate saaduste (metsamarjad ja seened) impordi suhtest, mis on kehtestatud pärast Tšernobõli tuumaelektrijaamas toimunud avariid
Komisjoni rakendusotsus 2011/884/EL – eritingimused, mis on kehtestatud Hiina päritolu riisi ja riisitoodete importimise kohta.
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/625 – eritingimused kolmandatest riikidest pärinevate idandite ja seemnete, mis on ette nähtud idandite tootmiseks, importimise kohta 
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/949 – ametlik toidukontroll, mis teostatakse täiendava meetmena ekspordieelselt tunnustatud kontrolli läbinud USA päritolu mandlite ja Kanada päritolu nisu ja nisujahu suhtes 

NB!
* Saadetised, mis ei kuulu piiril täiendava kontrolli alla läbivad piiril tavapärase tolliprotseduuri Maksu-ja Tolliameti poolt. Kaup peab olema nõuetekohaselt märgistatud ning sellega peavad kaasas olema dokumendid, mis tagavad kauba identifitseerimise ja jälgitavuse.

* Saadetised, mis kuuluvad impordil erikontrolli alla suunatakse piiripunktis/enne vabasse ringlusse vormistamist Maksu – ja Tolliameti poolt VTA ametnike poole, kes teostavad täiendava toidukontrolli.
 

Viimati uuendatud: 17. Detsember 2019