Language switcher

Sa oled siin

Teise liikmesriiki viimine

Kaupade teise liikmesriiki viimisel kehtivad EL-s kõikide liikmesriikide, aga ka mõnede EL-i väliste riikide suhtes ühtsed tingimused.

Teise liikmesriiki viidav loom ja loomne saadus peab olema EL-i ühtsete veterinaarnõuete kohane, aretusloom ja aretusmaterjal peavad olema ka aretusnõuete kohased. Kui sihtliikmesriik on kehtestanud täiendavad veterinaar- ja toiduohutuse alased nõuded, siis tuleb arvestada ka nendega. Nii võib sihtliikmesriik olla kehtestanud nõuded näiteks kaubasaadetise saabumise eelnevale teavitamisele või registreerimisele, kauba saaja registreerimisele jne.

Kui loomade või loomsete saadustega on teise liikmesriiki viimisel nõutav veterinaarsertifikaat, siis tuleba kaubasaadtise asukohajärgsele veterinaarüksusele esitada vastavasisuline taotlus. Sertifitseerimise ja sellega seonduvate kontrollide teostamise üldpõhimõtted on samad kui loomade ja loomsete saaduste ekspordil.

Sertifikaadid vormistatakse liikmesriikide pädevaid asutui ühendavas elektroonilises süsteemis TRACES, mistõttu kogu info jõuab elektroonilisel kujul ka sihtliikmesriigi pädevate asutusteni.

Teise liikmesriiki on keelatud saata loomataudi tõrjeprogrammi raames tapmiseks ettenähtud loomi ja nendelt loomadelt pärinevaid toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi. Samuti on keelatud saata teise liikmesriiki loomi ja toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi, mille turustamine Eestis on keelatud.

Väga oluline on loomade ja loomsete saadustega kauplemisel arvestada piirangutega, mis on seatud seoses sigade Aafrika katku levikuga. 

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020