Language switcher

Sa oled siin

Teisest liikmesriigist toomine

Kaupade teistest liikmesriikidest toomisel kehtivad EL-s kõikide liikmesriikide, aga ka mõnede EL-i väliste riikide suhtes ühtsed tingimused.

Tingimused loomade ja loomsete saaduste toomisel teistest liikmesriikidest on kinnitatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 07.10.2019 käskkirjaga nr 98 (DOCX) (26.61 KB, DOCX).

Kui loomad või loomsed saadused tuuakse teisest liikmesriigist Eestisse, mingit eriluba taotlema ei pea, küll aga peab loomse toidu ja toiduks mittekasutatava loomse saaduse sihtkoha vastuvõtja (isik, kes sertifikaadil või muul dokumendil on näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas) esitama asukohajärgsele (juriidilise isiku puhul juriidiline aadress äriregistri andmetel; füüsilise isiku puhul elukoha aadress) VTA üksusele majandustegevusteate. Majandustegevusteate esitamist on täpsemalt kirjeldatud teema TOIT all eraldi artiklis ning teema LOOM all eraldi artiklis

Sihtkoha vastuvõtja peab täitma endale võetud kohustusi (Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus  §14 ja 15) ning teavitama vastuvõetavast elusloomast vähemalt 48 tundi ette, toiduks mittekasutatava loomse saaduse saabumisest tuleb teavitada vähemalt 24 tundi ette.  Teavitamiseks tuleb täita vastav kaubasaadetise saamise teatis (elusloom (DOC) (30.5 KB, DOC), toiduks mittekasutatav loomne saadus (DOC) (29.5 KB, DOC)) ja esitada see asukohajärgsele VTA üksusele. Kui kaubasaadetise sihtkoht ei asu sihtkoha vastuvõtja asukohajärgses maakonnas, esitatakse kaubasaadetise saamise teatis kaubasaadetise tegeliku asukoha järgsele VTA üksusele.

Kaubasaadetise saamise teatis esitatakse originaalis või e-posti teel ditaalselt allkirjastatult; juriidilise isiku puhul allkirjastab teate seaduslik esindaja. Kaubasaadetise saamise teatiseid võib esitada ka e-posti aadressidelt, mis on ettevõtte seadusliku esindaja poolt eelnevalt veterinaarkeskusele esitatud ja kinnitatud. 

Lisaks ülaltoodule peab loomadega olema kaasas veterinaarsertifikaat, mis on väljastatud loomade päritolu liikmesriigi pädeva asutuse järelevalveametniku poolt; toiuks mittekasutatavate loomsete saadustega peab kaasas olema kauba eest vastutava isiku poolt koostatud ja allkirjastatud saatedokument (PDF) (PDF) kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 VIII lisa III peatükis sätestatud nõuetega. Mõlemad eelviidatud dokumendid tuleb vormistada liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavas elektroonilises infosüsteemis TRACES.

Kindlasti tuleb arvestada ka piirangutega (XLS) (42.5 KB, XLS).

 

 

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020