Language switcher

Piirangud

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisel kauplemisel loomade ja loomsete saadustega võidakse kehtestada kitsendusi järgmistel alustel:

  • iga liikmesriik teatab viivitamatult teistele liikmesriikidele ja komisjonile haiguspuhangutest või muudest põhjustest oma territooriumil, mis võivad tõenäoliselt tõsiselt ohustada loomade või inimeste tervist
  • päritoluliikmesriigid võtavad viivitamatult ühenduse eeskirjades sätestatud kontrolli- või ettevaatusabinõud
  • sihtliikmesriik või transiitliikmesriik, milline teeb kindlaks ülalnimetatud haiguste või põhjuste olemasolu, võib vajaduse korral võtta ühenduse eeskirjades ettenähtud ettevaatusabinõud

Kuni meetmete võtmiseni võib sihtliikmesriik tõsise ohu korral inimeste või loomade tervisele võtta ajutised kaitsemeetmed, millest teatab viivitamatult komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Veterinaar- ja Toiduamet teatab rahvusvahelistele veterinaarorganisatsioonidele, Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja Eesti naaberriikide pädevatele asutustele rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikeks tunnistatud loomataudide puhkemisest, loomatauditõrje alaste kitsenduste kehtestamisest ja nende lõpetamisest.

Veterinaar- ja Toiduamet rakendab ohu korral viivitamata loomatauditõrje seaduses ja selle alusel koostatud tauditõrje eeskirjades või nende puudumisel Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud või rahvusvaheliselt tunnustatud tõrjemeetmeid. Eelkõige määratakse õigusaktides ettenähtud puhvertsoonid ning rakendatakse muid loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid.

Piirangud loomade ja loomsete saaduste toomisel teisest EL-liikmesriigist on leitavad siit (37 KB, XLS).

Viimati uuendatud: 27. Jaanuar 2020