Language switcher

Üldinfo

Tingimused loomade ja loomsete saaduste toomisel teistest liikmesriikidest on kinnitatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 03.02.2017 käskkirjaga nr 34 (1.37 MB, PDF) "Sihtkoha vastuvõtjana tegutsemise ja kaubasaadetiste saamisest teavitamise täpsustatud tingimuste ning kaubasaadetiste saamisest teavitamise dokumentide vormide kinnitamine".

Kui loomad või loomsed saadused tuuakse teisest liikmesriigist Eestisse, mingit eriluba taotlema ei pea, küll aga peab loomse toidu ja toiduks mittekasutatava loomse saaduse sihtkoha vastuvõtja (isik, kes sertifikaadil või muul dokumendil on näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas) esitama asukohajärgsele (juriidilise isiku puhul juriidiline aadress äriregistri andmetel; füüsilise isiku puhul elukoha aadress) VTA üksusele majandustegevusteate. Majandustegevusteate esitamist on täpsemalt kirjeldatud teema TOIT all eraldi artiklis ning teema LOOM all erldi artiklis. Kui tegeletakse käitlemisvaldkonnas, milleks on loomade ja/või toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste vastuvõtmine teistest EL liikmesriikidest, siis sellekohast eraldi majandustegevusteadet ei esitata.

Sihtkoha vastuvõtja peab täitma endale võetud kohustusi (Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus  §14 ja 15) ning teavitama vastuvõetavast elusloomast vähemalt 48 tundi ette, toiduks mittekasutatava loomse saaduse saabumisest tuleb teavitada vähemalt 24 tundi ette.  Teavitamiseks tuleb täita vastav kaubasaadetise saamise teatis ja esitada see asukohajärgsele VTA üksusele. Kui kaubasaadetise sihtkoht ei asu sihtkoha vastuvõtja asukohajärgses maakonnas, esitatakse kaubasaadetise saamise teatis kaubasaadetise tegeliku asukoha järgsele VTA üksusele.

Kaubasaadetise saamise teatis esitatakse originaalis või e-posti teel ditaalselt allkirjastatult; juriidilise isiku puhul allkirjastab teate seaduslik esindaja. Kaubasaadetise saamise teatiseid võib esitada ka e-posti aadressidelt, mis on ettevõtte seadusliku esindaja poolt eelnevalt veterinaarkeskusele esitatud ja kinnitatud. 

Lisaks ülaltoodule peab loomadega olema kaasas veterinaarsertifikaat, mis on väljastatud loomade päritolu liikmesriigi pädeva asutuse järelevalveametniku poolt; toiuks mittekasutatavate loomsete saadustega peab kaasas olema kauba eest vastutava isiku poolt koostatud ja allkirjastatud saatedokument kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 VIII lisa III peatükis sätestatud nõuetega. Mõlemad eelviidatud dokumendid tuleb vormistada liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavas elektroonilises infosüsteemis TRACES.

Kindlasti tuleb arvestada ka piirangutega (42.5 KB, XLS).

Failid:

Täpsemad tingimused loomade ja loomsete saadustega kauplemisel (1.37 MB, PDF)

Viimati uuendatud: 11. September 2019