Language switcher

Ulukiliha

1. Uluksealiha sisseveol tuleb arvestada piirangutega, mis on seatud seoses sigade Aafrika katku levikuga.
Euroopa Komisjoni rakendusotsuse 2014/709 lisas loetletud piirkondadest ei ole lubatud lähetada värsket uluksealiha ning sellisest uluksealihast koosnevaid või seda sisaldavaid lihavalmistisi ja -tooteid teistesse liikmesriikidesse või sama liikmesriigi territooriumil asuvatesse muudesse piirkondadesse.

2. Nülgimata suurulukeid on lubatud
a) nülgida ja turule viia üksnes järgmistel tingimustel:

• enne nülgimist, kui ulukit ladustatakse ja käideldakse muust toidust eraldi ja seda ei külmutata;

• pärast nülgimist, kui selle suhtes rakendatakse lõppkontrolli ulukite töötlemisettevõttes vastavalt määrusele (EÜ) nr 854/2004

b) saata ulukite töötlemisettevõttesse teises liikmesriigis ainult juhul, kui
• transportimisel kõnealusesse töötlemisettevõttesse on saadetisega kaasas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 636/2014 lisas sätestatud näidisele vastav sertifikaat, mille on välja andnud ja allkirjastanud riiklik veterinaararst, kes kinnitab, et sätestatud nõuded seoses deklaratsiooni kättesaadavuse ning vajaduse korral asjaomaste kehaosade olemasoluga saadetises on täidetud;

• küttimispaiga lähedal asuv ulukite töötlemisettevõte on teises liikmesriigis, ei pea uluki transportimisel sellesse töötlemisettevõttesse olema kaasas sertifikaat, vaid koolitatud isiku deklaratsioon (Koolitatud isik peab keret ja eemaldatud siseelundeid kontrollima, et tuvastada võimalikke iseloomulikke jooni, mis võiksid viidata lihas peituvale terviseriskile. Kontrollimine peab toimuma võimalikult kiiresti pärast tapmist), kusjuures tuleb arvesse võtta päritoluliikmesriigi loomade tervislikku seisundit.

Eestis asuvasse  ulukite töötlemisettevõttesse nülgimata loodusliku suuruluki transportimisel teisest liikmesriigist, ei pea saadetisega kaasas olema sertifikaat (nagu on sätestatud Komisjoni määruse 633/2014 I lisa punkti b teises lõigus) juhul  kui saadetis jõuab ettevõttesse hiljemalt küttimisele järgneva päeva jooksul- peab kaasas olema koolitatud isiku poolt tõendatud deklaratsioon. 

Viimati uuendatud: 10. Juuni 2019