Language switcher

Nõuded

Vastavalt Toiduseaduse § 25 lõikele 3 ning Loomatuditõrje seaduse §-le 18⁴ on nõuded transiidil olevate loomsete saaduste ladustamiseks mõeldud tolliladudele järgmised:

  • olenevalt loomse saduse liigist ja laadist peab hoone sobima sellise loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on olenevalt ladustatava loomse saaduse liigust ja laadist eraldi ruum transiidil oleva loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on eraldi ruum veterinaarjärelevalve ametnikule ning sidevahendite kasutamise võimalus
  • hoone asub selle eest vastutava isiku alaliselt kontrollitava sisse- ja väljapääsuga suletud territooriumil, vabatsoonis asuva lao puhul on kogu vabatsoon suletud ning alalise tollikontrolli all
  • transiidil olevat loomset saadust tohib ladustada koos vabas ringluses oleva loomse saadusega üksnes juhul, kui transiidil olevat loomset saadust hoitakse eraldi sama ruumi lukustatavs osas

 

Viimati uuendatud: 7. Juuni 2019