Language switcher

Nõuded

Vastavalt Toiduseaduse § 25 lõikele 3 ning Loomatuditõrje seaduse §-le 18⁴ on üldised nõuded transiidil olevate loomsete saaduste ladustamiseks mõeldud tolliladudele järgmised:

  • olenevalt loomse saduse liigist ja laadist peab hoone sobima sellise loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on olenevalt ladustatava loomse saaduse liigust ja laadist eraldi ruum transiidil oleva loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on eraldi ruum veterinaarjärelevalve ametnikule ning sidevahendite kasutamise võimalus
  • hoone asub selle eest vastutava isiku alaliselt kontrollitava sisse- ja väljapääsuga suletud territooriumil, vabatsoonis asuva lao puhul on kogu vabatsoon suletud ning alalise tollikontrolli all
  • transiidil olevat loomset saadust tohib ladustada koos vabas ringluses oleva loomse saadusega üksnes juhul, kui transiidil olevat loomset saadust hoitakse eraldi sama ruumi lukustatavs osas

Üksikasjalikud nõuded vastavatele tolliladudele, ja loomsete saaduste käitlemisele sellistes ladudes, on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/2124 2. jaos. 

Viimati uuendatud: 27. Veebruar 2020