Language switcher

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemine

Vastaval loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 40 peab vabatsoonis ja tollilaos EL nõuetele mittevastava ning transiidiks mõeldud loomse saaduse ladustamisega või väljaspool EL territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva EL nõuetele mittevastava loomse toiduga varustamisega tegeleval ettevõttel olema toiduseaduse või loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba. Tegevusloa väljastab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) ning selle saamiseks tuleb esitada taotlus, mille näidisvorm on leitav siit (20.68 KB, DOCX). Taotlus esitatakse VTA üldistel kontaktandmetel kas paberkandjal originaalis või elektroonselt digiallkirjastatult. Taotluse allkirjastab ettevõtte seaduslik esindaja või tema poolt volitatud isik; taotlusele lisatakse näidisvormil loetletud dokumendid ning volitatud isiku puhul volikirja originaal. Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul arvestades majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 20 toodud tingimustega

Viimati uuendatud: 14. August 2019