Language switcher

Sa oled siin

Transiidi üldinfo

Loomade ja loomsete saaduste transiidile kehtestatud tingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses 2019/2124.

Käesolevas artiklis käsitletakse transiidina kauba liikumist ühest EL-välisest riigist teise või samasse EL-välisesse riiki läbi Eesti ja/või mõne muu EL-liikmesriigi. Transiidil kuuluvad piiri veterinaar- ja toidukontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused. Loomse saaduse transiit võib toimuda otse või läbi vastavat tegevusluba omava tollilao; samuti võib loomne saadus transiidina liikuda NATO või USA sõjaväebaasi või EL-st lahkuvale laevale laeva varudena. Loomade ja loomsete saaduste igasugune transiit peab toimuma 15 päeva jooksul. Ladustamine iseenesest ei ole ajaliselt piiratud, küll aga ei tohi ladustamise ajal teha kaubaga muid toiminguid, kui on vajalikud kauba hoidmiseks ja säilitamiseks ettenähtud tingimustel. Loomade ja loomsete saaduste transiit nii sisse kui välja võib toimuda üksnes impordiks lubatud piiripunktide kaudu ning selleks peab loa andma piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik.

Kui loomsed saadused on transiidina veetud tegevusloaga tollilattu, siis sealt tohib neid edasi transiidina viia:

  • väljaspool EL-i asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi või muusse sihtkohta;
  • teise tegevusloaga tollilattu;
  • EL-i territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi;
  • EL-st lahkuvale laevale laeva varudena;
  • kohta, kus loomsed saadused kõrvaldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1069/2009.  

Loomade ja loomsete saaduste transiit on lubatud riikidest või nende osadest, kust on lubatud nende import. Samuti tuleb arvestada muude transiiditingimustega (näiteks transiidisertifikaadi olemasolu värske liha, loomasoolte, zelatiini ja kollageeni transiidil), mis on toodud antud kauba importi reguleerivates õigusaktidest, aga teatud juhtudel ka impordi piirangutega. Täpsem info on leitav impordi teema alajaotusest.

Vastava piiripunkti veterinaarjärelevalvet tuleb transiidist ette teavitada vähemalt 1 tööpäev. Piiripunktis teostatakse kaubasaadetise suhtes dokumentide ja identsuse kontroll, vajadusel ka füüsiline kontroll; kontrolli tulemuste kohta väljastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik vastavasisulise dokumendi (ÜSVD), mis peab kaubasaadetisega kaasa liikuma. Täiendava info saamiseks on otstarbekas pöörduda selle piiripunkti veterinaarjärelevalve poole, mille kaudu kaup EL-i siseneb või siit lahkub.

Veterinaarjärelevalve toimingute eest, mida transiitkauba kontrollimisel tehakse, võetakse veterinaarjärelevalve tasu.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020