Language switcher

Sa oled siin

Seadusandlus

SÖÖDA VALDKONDA REGULEERIVAD EESTI VABARIIGI ÕIGUSAKTID

Söödaseadus
Riigilõivuseadus
Lemmikloomasöödaga seotud õigusaktid

Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused (Põllumajandusministri 05.oktoobri 2010.a määrus nr 96)

Erisöödaga seonduvad õigusaktid

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta (Põllumajandusministri 12. juuni 2008.a määrus nr 60)
Põllumajandusministri määruses nr 60 erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on kehtestatud komisjoni direktiivi 2008/38/EÜ lisas 1 osas B

Ravimsöödaga seotud õigusaktid

Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord¹ (Põllumajandusministri 23. veebruaari 2005. a määrus nr 21)
Ravimsööda käsitlemise nõuded (Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määrus nr 150)

Soovimatute ainetega seonduvad õigusaktid
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas¹ (Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr 66)
Põllumajandusministri määruses nr 66 soovimatute ainete piirnormid ja häirekünnised on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi (2002/32/EÜ) I ja II lisas (konsolideeritud õigusakt) (367.14 KB, PDF)

Majandustegevusteate või tegevusloaga seotud õigusaktid
Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba (Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määrus nr 31)
Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määrus nr 100)

Järelevalvekord
Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord (Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määrus nr 70)
Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord (Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määrus nr 20)
Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord¹ (Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määrus nr 154)
Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu (Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määrus nr 50)
Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord (Põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määrus nr 28)

Muud seonduvad õigusaktid
Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord (Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määrus nr 149)
Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded  (Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrus nr 64)

Mahesöödaga seonduvad õigusaktid
Mahepõllumajanduse seadus
Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus
Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koodnumbrid
Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord
Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord
Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded

Viimati uuendatud: 1. Mai 2019