Language switcher

Sa oled siin

Avalikud üritused

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega ning see on tegevus, millest tuleb Veterinaar- ja Toiduametit teavitada.

Selleks tuleb esitada majandustegevusteade piirkondlikule keskusele

 1. ajutisest jaemüügist/toitlustamisest tuleb teavitada seda keskust, kus tegevus toimub;
 2. teisaldatavast jaemüügist/toitlustamisest tuleb teavitada keskust, kus asub ettevõtte juriidiline aadress.

Rohkem infot tegevuse teavitamise ning erandite kohta, mil majandustegevusteadet esitada ei tule, on leitav siit.

Ajutine jaemüük, toitlustamine

Teisaldatav jaemüük, toitlustamine

Toidu müük/valmistamine kestab kuni 3 kuud

 • toidu müük/valmistamine toimub ühel müügialal
 • teavitada tuleb igast üritusest eraldi
 • teavitamisel tuleb märkida tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad
 • kui ettevõte soovib pärast 3 kuud jätkata oma tegevust või tegutseda periooditi samal müügialal (nt suveperioodil avatud turismitalud, hotellid, maakauplused jms), siis sel juhul ei loeta ettevõtte tegevust ajutiseks. Ettevõtet loetakse tavaliseks jaemüügiga/toitlustamisega tegelevaks ettevõtteks

On liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksus (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm)

 • teavitada tuleb üks kord tegevuse alustamisel ettevõtte juriidilise aadressi järgi
 • teavitada tuleb igast käitlemisüksusest 
 • teavitamisel tuleb märkida ainult tegutsemise alguse kuupäev
 • juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning  toidukäitleja peab esitama toitlustusettevõtte/ jaemüügiettevõtte majandustegevusteate/ tegevusloa taotluse

Teavitada ei ole vaja, kui:

• toimub eraisiku poolt juhuslik (ei viita teatavale jätkuvusele ning organiseeritusele) toidu valmistamine, ladustamine ja pakkumine. Siia alla ei kuulu isik, kes läheb toitu valmistama ja/või müüma avalikule üritusele;

• eraisik tegeleb toidu valmistamise, ladustamise ja pakkumisega kohalikul kogukonnaüritusel (nt kodukohvikute päevad, külapäevad, -laadad, kooli- ja kirikulaadad, heategevusüritused).  Linnapäevad ja linnaosapäevad siia alla ei kuulu, kuna sinna on üldjuhul kaasatud ka suuremas hulgas mittekohalikke toidu valmistajaid/toidu müüjaid. Ka kohvikutepäevad ei kuulu kohaliku kogukonnaürituse alla, kuna tegemist on üldjuhul suurema osavõtjaskonnaga üritusega, kuhu on samuti kaasatud mittekohalikke toidu müüjaid.

Selliseid isikuid ei peeta „ettevõtjaks“ ning seega ei kohaldata nende suhtes ka hügieeni käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid.

Juhul kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse eritemperatuuri vajava toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning see peab omama tegevusluba.

Avalikul üritusel oma kodus valmistatud toidu turustamiseks peab käitleja olema teavitatud ka kui eraelamus toidu valmistaja.

Mida meeles pidada, kui minna avalikule üritusele toitu müüma ja/või valmistama:

 • Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema Veterinaar- ja Toiduametit teavitanud;
 • Igal toidukäitlejal tuleb koostada enesekontrolliplaan ning seda tuleb hoida kättesaadavana igal üritusel, millest osa võetakse.  Juhendmaterjalid enesekontrolliplaani koostamiseks on leitavad siit ja täidetav väliürituste enesekontrolliplaani näidis on leitav siit;
 • Kauplejad peavad tagama toidu jälgitavuse (sh peavad kaasas olema saatelehed). Juhul kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada;
 • Eritemperatuuri vajavale toidule peab olema eritemperatuur tagatud. Juhul kui VTA tuvastab temperatuurinõuete rikkumise, siis loetakse see toit ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.

 

2019. aasta avalike ürituste, tänavate ja maanteede äärsete kauplejate järelevalve tulemused (1.15 MB, PDF).

Viimati uuendatud: 2. Oktoober 2020