Language switcher

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemine

Ettevõtted, kes soovivad tegevust alustada eritemperatuuri vajava toidu hulgimüügiga, peavad järelevalveasutuselt (Veterinaar- ja Toiduametilt, edaspidi VTA) taotlema tegevusluba.

Milline hulgimüügiettevõte peab taotlema tegevusluba?

Hulgimüügiettevõte peab taotlema tegevusluba, kui soovitakse hakata ladustama toatemperatuurist erinevat temperatuuri vajavat toitu või soovitakse tegeleda sellega seotud teenuse pakkumisega. Samuti peavad taotlema tegevusluba need hulgimüügiettevõtted, kus toimub lisaks hulgimüügitegevusele toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu jaemüük, toidu valmistamine, pakendamine või toidu külmutamine eesmärgiga turustada see toit teisele käitlejale/toidukäitlemisettevõttele.

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?

Tegevusloa taotluse näidisvorm ja taotlusele lisatavate dokumentide koostamise juhised on kättesaadavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

Tegevusloa taotluse saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid:

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed (ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp) muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab ka sellest VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.

Mahetoidu ladustamine

Käitleja, kes soovib tegeleda töödeldud mahetoidu ladustamisega ja selle turuleviimisega, kuulub Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustamisele Mahepõllumajanduse seaduse alusel, millele vastavalt peavad ladustajad oma tegevusest pädevat asutust teavitama ja kontrollsüsteemi lülituma, mis mahepõllumajanduse seaduse mõistes tähendab, et mahetoiduladustajad peavad olema tunnustatud.

Lemmikloomatoidu ladustamine

Kui ladustamisettevõte omab tegevusluba toidu käitlemiseks või on esitanud majandustegevusteate, siis sellisel ettevõttel lemmikloomatoidu ladustamiseks  Loomatauditõrje seaduse alusel eraldi tegevusluba olema ei pea.

Kui ettevõte on esitanud majandustegevusteate (st. ei ladusta eritemperatuuri vajavat toitu), kuid ladustab muuhulgas eritemperatuuri vajavat töödeldud pakendatud lemmikloomatoitu, siis peab tal olema tegevusluba Loomatauditõrje seaduse alusel.

Viimati uuendatud: 22. August 2019