Language switcher

Sa oled siin

Euroopa Liidus ei ole lubatud kasutada toodet Listex P100

Listex™ P100 on mõeldud Listeria monocytogenes’e arvukuse vähendamiseks loomses toidus, kuid antud toote kasutamise peab heaks kiitma Euroopa Komisjon. Ettevõte esitas 2015. a komisjonile loataotluse toote Listex™ P100 lubamiseks loomses valmistoidus kasutamiseks. Listex™ P100 on toote kaubanduslik nimi. Listex™ P100 sisaldab bakteriofaagi P1004 kontsentratsioonil 2 x 1011  PMÜ/ml, mis paljuneb ainult Listeria’s ja põhjustab selle hävimise. Euroopa Komisjon menetles taotlust ning lõpetas menetlemise juulis 2018, teavitades sellest ettevõtet, s.t taotlust ei rahuldatud.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, art 3 kohaselt toidukäitlejad ei kasuta loomset päritolu toodete pinnalt pinnasaaste eemaldamiseks mingit muud ainet peale joogivee või kui määrusega (EÜ) nr 852/2004 või nimetatud määrusega lubatakse, siis puhta vee, välja arvatud, kui aine kasutamise on heaks kiitnud komisjon (vastavalt viidatud määruse artikli 12 lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt).  Heakskiidetud aine kasutamine ei mõjuta toidukäitleja kohustust järgida nende määruste nõudeid.

Eurooap Toiduohutusamet (EFSA) avaldas ka teadusliku arvamuse 10.8.2016 - "Scientific Opinion on the evaluation of the safety and efficacy of Listex™ P100 for reduction of Listeria monocytogenes in different ready-to-eat meat and poultry, fish and seafood, and dairy products”.

Eesti jagab teiste liikmesriikidega esitatud seisukohti, et puuduvad andmed toote mõjususe (näiteks kasutusjuhis),  katsemeetodite valideerimise ja usaldusväärsuse, resistentsuse väljakujunemise kohta, kas toodet käsitleda kui lisaainet või biotsiidi, kuidas kasutada kaubamärgi nime EL-i õiguses ning kuidas teavitada tarbijat sellise toote kasutamisest valmistoidu puhul. Eesti on seisukohal, et kõik eelnimetatud probleemid tuleb enne lahendada, kui esitada toode komisjonile heaks kiitmiseks. 

Igasugused kinnituskirjad, mida esitavad Listexi tootjad ettevõtetele, et toodet võib kasutada, ei ole asjakohased.

 

Viimati uuendatud: 25. Mai 2020