Language switcher

Sa oled siin

Joogivesi

Juhendit „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ (1.11 MB, PDF) on muudetud.

Alates 01.10.19 kehtib joogivee nõudeid reguleeriv Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61).
Seoses sellega, et muudetud on joogivee nõudeid reguleerivat määrust ning Veeseadust,  on VTA muutnud ka juhendit toidu käitlemisel kasutatava vee kohta.

Põhimõttelised erinevused võrreldes eelmise juhendiga:

  • Kuna puurkaevu ja salvkaevu vett kasutavad toidukäitlejad on määruse nr 61 reguleerimisalas, siis need käitlejad peavad määruse järgi tava- ja süvakontrolli uuringuid teostama. Kui ettevõttel on oma puurkaev/salvkaev, siis ta on joogivee käitleja ja peab täitma kõik Veeseadusest ja määruset nr 61 tulenevad nõuded, va juhul , kui VTA otsustab, et vee kvaliteet ei saa mõjutada tarbimisvalmis toiduainete ohutust. Puurkaevu või salvkaevu vett kasutav toidukäitleja peab kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrollikava.
  • Ühisveevärgi vee perioodilise analüüsimise osas on näitajate loetellu lisatud ka kolooniate arv 22 ºC juures, seega perioodiliselt tuleb ühisveevärgi veest analüüsida kolme mikrobioloogia näitajat. Kolooniate arvu 22 ºC juures mõõtmine aitab hinnata üldist vee seisu ega ole seotud haigustekitajatega vees. Sisaldus peab olema ebaloomulike muutusteta.
  • Enam ei ole erisust, et teavitamisele kuuluvad (ladu, eraelamu ja jaekaubandus) ühisveevärgi vee kasutajad ei pea enne tegevuse alustamist tavaanalüüsi teostama. Viimaste aastate juhtumid on näidanud, et toidukäitlejateni vett viivad trassid on väga pikad, teatud osad torustikust on välja vahetatud ning tänu täpsematele meetoditele on suurenenud mittenõuetekohaste juhtumite arv.
  • Puur- ja salvkaevude vett kasutavad toidukäitlejad peavad joogivee proovide võtmiseks kutsuma atesteeritud proovivõtja. Määruse nr 61 §9 lg 6 sätestab, et proove võivad võtta atesteeritud proovivõtjad.

Sellel aastal võib jätkata seni kehtinud korra järgi proovide võtmist ning lähtuda seni kehtinud analüüsinäitajatest. Käesoleva aasta lõpuni on üleminekuaeg. Järgmisest aastast ootame, et ettevõtted on oma plaanid viinud vastavusse uuendatud juhendis toodud nõuetega.

Küsimuste korral pöörduge palun oma järelevalveametniku või piirkonna keskuse poole

Viimati uuendatud: 5. Mai 2020