Language switcher

Sa oled siin

Nõuded hoonetele ja ruumidele

Toidu käitlemisel on oluline, et ruumid ja planeering aitaks ohutult toitu toota. Selle tagamiseks on kehtestatud nõuded määrusega 852/2004.

Määruses kasutatakse mõisteid „vajaduse korral“, „kui on asjakohane“, „vastav“ ja „piisav“, ning siis on eelkõige ettevõtte otsustada, kas nõue on määruse eesmärkide saavutamiseks vajalik, asjakohane, vastav või piisav. Ettevõtja võib põhjendada oma valikut kas enesekontrolliplaanis või ettevõtte töökorraga.

Hooned ja ruumid peavad olema puhtad ja heas seisukorras ning need peavad võimaldama:

 •   piisavat hooldamist, puhastamist ja/või desinfitseerimist;
 •   vältida või minimeerida saastumist õhu vahendusel;
 •   piisavat töötamisruumi kõikide toimingute hügieeniliseks teostamiseks;
 •   vältida mustuse kogunemist;
 •   kokkupuudet toksiliste ainetega;
 •   võõrkehade sattumist toitu;
 •   kondensatsioonivee või soovimatu hallituse teket pindadel;
 •   heade toiduhügieeni tavade kasutamist, sh kaitset saastumise eest ja eriti kahjuritõrjet;
 •   kaitsta toiduaineid ristsaastumise eest tööoperatsioonide vahel ja ajal. 

Väikese ettevõtte puhul, kui ristsaastumist on võimalik vältida, võib toidukäitlemine toimuda ka ühes ruumis, st ei pea olema eraldi sanitaarruumi ja riietusruumi. Piisab ühest uksest sisenemiseks, väljumiseks, tooraine sisse võtmiseks ja kauba väljastamiseks. Selles samas ruumis võib toimuda toidu valmistamine, pakendamine ning märgistamine. Ristsaastumise vältimiseks tuleb tähelepanu pöörata käte pesemisele erinevate protsesside vahel, tagada ajaline eristatus erinevate etappide vahel ning vajadusel katta toitu erinevate etappide ajal.

Olenemata ettevõtte suurusest, peavad ruumides, kus toimub toidu valmistamine või töötlemine, olema tagatud:

 •  põrandapinnad peavad olema heas seisukorras ning kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Selleks tuleb kasutada veekindlat, mitteimavat, pestavat ja mittetoksilist materjali või muid materjale, mille sobivust toidukäitleja suudab pädevale asutusele tõendada. Kui on asjakohane, peavad põrandad võimaldama piisavat pinnalt äravoolu;
 •  seinapinnad peavad olema heas seisukorras ning kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Selleks tuleb kasutada veekindlat, mitteimavat, pestavat ja mittetoksilist materjali ning toimingutest tingitud asjakohase kõrguseni siledat pinda, kui käitleja ei tõenda pädevale asutusele teistsuguste materjalide kasutamise sobivust;
 •  lagi (või lagede puudumisel katuse sisepind) ja laealune armatuur peab olema ehitatud ja viimistletud eesmärgiga vältida mustuse kogunemist ning minimeerida kondensatsioonvee teket, soovimatu hallituse kasvu ja osakeste pudenemist;
 •  aknad ja teised avad peavad olema ehitatud nii, et oleks välditud mustuse kogunemine. Väliskeskkonda avanevad aknad ja teised avad peavad vajaduse korral olema kaetud putukatõrjevõrguga, mida saab kergesti eemaldada ja puhastada. Kui avatud aknad võib põhjustada saastumist, peavad aknad olema tootmise ajal suletud ja fikseeritud;
 •  uksed peavad olema kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Selleks tuleb kasutada sileda ja mitteimava pinnaga materjali või muid materjale, mille sobivust toidukäitleja suudab pädevale asutusele tõendada;
 •   pinnad (sealhulgas seadmete pinnad) toidukäsitsemise alades ja eriti toiduga kokkupuutuvad pinnad peavad olema heas seisukorras, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Selleks tuleb kasutada siledat, pestavat, korrosioonikindlat ja mittetoksilist materjali või muid materjale, mille sobivust toidukäitleja suudab pädevale asutusele tõendada.


Veeklosetid
Ruumides peab olema piisavalt tõhusa äravoolusüsteemiga veeklosette. Klosetid ei tohi avaneda otse ruumi, kus käsitsetakse toitu.
Väikeses ettevõttes ei pea olema tualettruumi, kui töötajal on võimalik kasutada ettevõtte läheduses paiknevat tualettruumi.

Joogivee varustus
Vajadusel peab olema piisav joogivee varustus koos asjakohaste vee hoidmise, jaotamise ja temperatuuri kontrollimise võimalustega.

Kraanikausid, valamud
Ruumides peab olema piisavalt sobivalt paiknevaid valamuid, mis on määratud käte pesemiseks. Valamud peavad olema varustatud kuuma ja külma voolava veega, kätepuhastusvahenditega ning hügieeniliste kätekuivatusvahenditega. Vajaduse korral peavad toidu pesemise üksused paiknema kätepesukohast eraldi. Vajaduse korral peab olema asjakohaselt ette nähtud toidu pesemise võimalus. Iga kraanikauss või muu vahend toidu pesemiseks, peab olema varustatud piisava kuuma ja/või külma joogiveega ning see tuleb hoida puhas ja vajaduse korral desinfitseerida.
Üks valamu toidukäitlemisruumis võib olla piisav nii töövahendite kui ka käte pesemiseks, kui töötajaid on vähe või toitu ei ole vaja pesta.

Ventilatsioon
Ruumides (sh sanitaarruumides) peab olema piisav loomulik või mehaaniline ventilatsioon. Ventilatsioonisüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et õhk ei saaks liikuda saastatud aladelt puhastele ning et vajaduse korral saaks neid süsteeme piisavalt hooldada ja puhastada. Mehaaniline ventilatsioon ei ole kohustuslik. Vajaduse korral peavad akendele olema paigaldatud eemaldatavad ja puhastatavad putukatõrjevõrgud. Ventilatsioonisüsteemid peavad olema konstrueeritud nii, et filtritele ja muudele puhastatavatele või vahetatavatele osadele oleks hea juurdepääs.

Valgustus
Ruumides peab olema piisav looduslik ja/või tehislik valgustus.

Puhastusvahendite ja ohtlike ainete hoiustamine
Vajaduse korral peavad olema asjakohased vahendid vahendite ja -seadmete puhastamiseks, desinfitseerimiseks ning nende hoidmiseks. Sellised vahendid peavad olema valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest, need peavad olema kergesti puhastatavad ning neil peab olema piisav kuuma- ja külmaveevarustus. 
Puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid ei tohi hoida alas, kus käideldakse toiduaineid.
Toidu, toiduvalmistamisriistade ja -seadmete puhastamiseks peavad olemas olema asjakohased vahendid.
Vajaduse korral peavad olemas olema piisavad võimalused toidus mitte kasutatavate kemikaalide (st puhastusmaterjalide, määrete, kütuste) hoidmiseks. Vajaduse korral peavad olema tagatud eraldi ohutud hoiukohad puhastusmaterjalidele ja ohtlikele ainetele. Neid võib hoida eraldi lukustatavas kapis. Selleks ei pea olema eraldi ruumi. Ohtlike ainete hoidmiseks kasutatavad konteinerid peavad olema märgistatud ning, kui see on asjakohane, ka lukustatavad, et ära hoida kuritahtlikku või juhuslikku toidu saastamist.

Jäätmed ja nende hoiustamine
Ettevõttes peavad olema identifitseeritavad konteinerid jäätmete, kõrvalsaaduste ja mittesöödavate või ohtlike ainete jaoks, mis on sobivalt valmistatud ning vajaduse korral tehtud ka vastupidavast materjalist.
Väikese ettevõtte puhul ei pruugi olla vaja eraldi kõrvalruumi jäätmete jaoks, oluline on, et välditakse jäätmete kuhjumist ja jäätmed viiakse tootmisruumidest regulaarselt välja.

Äravooluseadmed
Äravooluseadmed peavad olema piisavad ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Need peavad olema konstrueeritud ja ehitatud eesmärgiga vältida toiduainete saastumise riski. Kui äravooluviimarid on täielikult või osaliselt avatud, peavad need olema konstrueeritud eesmärgiga vältida jäätmete voolamist saastunud alast puhta ala poole, eriti alasse, kus lõpptarbija jaoks käideldakse toitu, mis võib olla kõrge riskiastmega. Äravooluavad põrandas ei ole kohustuslikud, kui on võimalik kuivpuhastust teha ja sellest piisab põranda puhastamiseks.

Eritemperatuuriga ruumid
Eritemperatuuriga ruumid (nt külmakamber) peavad võimaldama vajadusel sobiva temperatuurikontrolliga ja piisava võimsusega hoiutingimusi toiduainete hoidmiseks asjakohasel temperatuuril.

Riietumiskohad
Ettevõttes peavad vajaduse korral olema asjakohased töötajate riietumiskohad. Välisriiete hoidmiseks võib ukse kõrval olla nagi või kapp. Nt ühe töötajaga ettevõttes ei pea olema riietumiseks eraldi ruumi, jalanõud võib ukse kõrval vahetada.

Viimati uuendatud: 10. September 2020