Language switcher

Sa oled siin

Ohtlikust toidust teavitamine

Toidukäitleja peab viivitamata teavitama pädevaid asutusi, kui ta arvab või kui tal on põhjust arvata, et toit, mille ta on turule viinud, võib kahjustada inimeste tervist. Käitlejad teavitavad pädevaid asutusi meetmetest, mis on võetud lõpptarbijaga seotud riskide ärahoidmiseks. Käitlejad ei takista ega pidurda ühegi isiku siseriikliku õiguse ja õiguspraktika kohast koostööd pädevate asutustega, kui see võib ära hoida või kõrvaldada toidust tuleneva riski või seda vähendada.

Toidukäitleja peab teavitama pädevat asutust, kui ta teab või kui tal on põhjust arvata, et ta on importinud, tootnud või jaotanud inimese tervisele ohtlikku toitu ja nimetatud toit on tema vahetu kontrolli alt väljunud. Kui toode võib olla juba tarbijani jõudnud, siis annab käitleja tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote kõrvaldamise põhjuste kohta.

Inimese tervisele ohtlik toit - toit, mis on füüsikaliselt, keemiliselt või mikrobioloogiliselt saastunud ja seeläbi inimese tervist kahjustav. Samuti toit, mille märgistusel puudub teave koostisosade kohta, mis muudab sellise toidu ohtlikuks tarbijarühmale, kellel on talumatus või ülitundlikkus teatud toidu suhtes.

Toidu tervistkahjustav toime võib olla kohene või pikaajaline, kusjuures pikaajaline mõju mitte ainult sellist toitu tarvitava isiku, vaid ka järgmiste põlvkondade tervisele (kumulatiivne toksiline mõju).

Turuleviimine – toidu valdamine müügi eesmärgil, kaasa arvatud müügiks pakkumine ja mis tahes muud liiki tasu eest või tasuta üleandmine ning müük, turustamine ja muud liiki üleandmine.

Millisel juhul on vaja toidukäitlejal teavitada pädevat asutust?

Toidukäitlejal on kohustus teavitada pädevat asutust, kui ta teab või kui tal on põhjust arvata, et ta on turuleviinud inimese tervisele ohtliku toidu.

Keda on vaja teavitada?

Teavitada tuleb toidukäitleja asukohajärgset keskust (käitlemisettevõtte tegevuskohajärgset keskust).

Millisel viisil ja kui kiiresti tuleb teavitada?

Teavitada tuleb kirjalikult (nt e-posti teel) ja viivitamata (hiljemalt 24 tunni jooksul peale asjakohase informatsiooni saamist). VTA keskuste e-posti aadressid on leitavad teatise näidisvormilt.

Mis informatsiooni peab teavitus sisaldama?

Teavitus peab sisaldama võimalusel teatise näidisvormil esitatud andmeid.

Viimati uuendatud: 13. Jaanuar 2020